Kommunsektorn följer upp förändringar i arbetslivet

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter beslutade i juni 2018 som första sektor i Finland att tillsammans börja följa upp hur arbetslivet förändras. Syftet är att skapa en bild av förändringarna och utnyttja informationen i verksamheten på arbetsmarknaden och i utvecklingsarbetet.

Mies tekee töitä virtuaalilasit päässä.

Vad betyder förändringar i arbetslivet?

Med förändringar i arbetslivet avses steg mot en ny och mer mångfacetterad värld av arbete, en process som pågår flera år eller årtionden.

Förändringarna i arbetslivet påverkar olika yrken och branscher på olika på sätt.

Arbetsuppgifter, verksamhetsformer och arbetets organisation förändras. Förändringarna skapar helt nya yrken och uppgifter, samtidigt som vissa gamla uppgifter försvinner eller sköts på annat sätt än hittills.

Förändringarna i arbetslivet påskyndas av

 • införande av ny teknik, såsom digitala tjänster, robotar, artificiell intelligens och plattformar
 • förnyelse och utveckling av verksamhetsformerna på den gemensamma arbetsplatsen
 • begränsade resurser.

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter stöder en förnyelse av arbetslivet på de kommunala arbetsplatserna

Kommunsektorns arbetsmarknadsparter vill aktivt utveckla arbetet och organiseringen av det samt förbättra kommunsektorns status och verksamhetsförutsättningar. Därför beslutade parterna i juni 2018 att tillsammans börja följa upp förändringarna i arbetslivet inom kommunsektorn.

Avsikten är att uppföljningen framöver också ska omfatta arbetsplatserna vid landskapen, om de lagreformer som gäller dem godkänns.

Utöver den utveckling som sker på arbetsplatserna beror förändringarna i arbetslivet i kommunsektorn på bland annat

 • ändringar i kommunsektorns avtals- och förhandlingssystem
 • tryggande av finansieringen av offentliga tjänster och ekonomin 
 • omskrivning och uppdatering av kommunsektorns rekommendationer
 • pågående nationella projekt för utveckling av kompetensen och arbetslivet
 • gemensam utveckling av arbetslivet inom kommunsektorn, exempelvis utarbetande av ett nytt program för arbetslivsutveckling innan KunTeko 2020 avslutas.

Huvudförhandlingsgruppen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag om hur förändringar i arbetslivet inom kommunsektorn kan följas upp långsiktigt och systematiskt. Arbetsgruppens rapport blev klar 1.10.2018. Där ingår förslag om yrkesgrupper, arbetsplatser och teman och om uppföljningssätten. Vidare innehåller rapporten förslag till

Förändringar i arbetslivet, förslag till huvudförhandlingsgruppen (på finska)

Vad följs upp när det gäller förändringar i arbetslivet?

Arbetsgruppen valde ut cirka 20 frågor kring förändringar i arbetslivet för uppföljningen. Frågorna omfattar minst en stor yrkesgrupp från varje stor sektor samt i sammanhanget intressanta teman och kommunala arbetsplatser:

Frågorna som följs upp

 1. Bibliotek för berättelser 
 2. Värdegrund och förändringar i förvaltnings- och byråarbetet
 3. Digitaliseringen och nya verksamhetsformer inom hemvården
 4. En vital social- och hälsovårdscentral
 5. Tekniska förändringar och arbetslivsförändringar på sjukhus
 6. Nya koncept inom det sociala arbetet
 7. Planläggning, byggnadstillsyn och fastighetsskötsel
 8. Viktiga måltids- och renhållningstjänster
 9. Bästa grundskolan i världen
 10. Vital yrkesutbildning
 11. Digitaliseringen och nya verksamhetsformer i gymnasiet
 12. Kommunalt arbete som utvecklas och är innovativt
 13. Kundorienterade kommunala tjänster
 14. Robotar och artificiell intelligens i människans tjänst
 15. Självstyrning och teamarbete inom kommunsektorn
 16. Mångfacetterade arbetsplatser
 17. Hela nationen är kund
 18. Lärande och styrning i arbetet
 19. Distansarbete
 20. Nya koncept för mobilitet och logistik
 21. Vital småbarnspedagogik

Uppföljningen satsar på konkret verksamhet på kommunala arbetsplatser, inte på megatrender, förvaltningsreformer eller visioner. Vad händer redan nu? Vad finns inom synhåll?

Hur följs förändringarna i arbetslivet upp inom kommunsektorn?

För varje fråga som följs upp finns en blankett med en kort beskrivning.

Där ska förändringarna i arbetslivet beskrivas genom intressanta exempel och fakta. Blanketterna ska också gå att använda vid uppföljningen.

Frågor som följs upp och exempel på blanketter (på finska)

Missing media.

Uppföljningssätt

 1. Frågorna beskrivs i sammandrag och uppdateras
 2. Intressanta koncept och utvecklingsidéer sammanställs på webbplatsen Framstegsarenan/KunTeko.
 3. Forskningsresultat och forskningssamarbete utnyttjas
 4. Uppföljningsdata publiceras och marknadsförs fortgående

En särskilt utsedd arbetsgrupp svarar för själva uppföljningen. KT Kommunarbetsgivarna och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Offentliga sektorns union JAU och Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo utser sina representanter i arbetsgruppen.

Också kommunsektorns huvudförhandlingsgrupp behandlar förändringar i arbetslivet vid behov och tar ställning till viktiga val och riktlinjer.

Kommunerna och samkommunerna kan anmäla sig till uppföljningen

Kommunerna och samkommunerna kan delta i uppföljningen av förändringar i arbetslivet. Anmälan sker genom att man fyller i blanketten under länken nedan och berättar vilken eller vilka frågor man önskar bedöma i februari–mars 2019.
Det finns sammanlagt 21 frågor av vilka man får välja en, flera eller alla. Reservera uppskattningsvis 10–15 minuter per fråga.

I vår skickar KT uppföljningsenkäterna till dem som anmält sig.

Anmäl dig till uppföljningen på denna blankett > (på finska)

Ytterligare information

Niilo Hakonen

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Utveckling av personalresurserna