Suomeksi

Förändringarna i arbetslivet följs upp vartannat år i kommun- och välfärdssektorn

Syftet med uppföljningen är att ta skapa samsyn om arbetslivsutvecklingen och bygga upp en kunskapsbas som kommun- och välfärdssektorn kan använda i arbetsmarknadsverksamheten och utvecklingsarbetet.

Koululaiset testaavat 3D-tulostinta ja robotteja oppitunnilla. Kuva: Mostphotos.

I uppföljningen belyses förändringar i arbetslivet och nya arbetsmetoder samt hur ny teknologi påverkar olika yrkesområden. Ett mål är också att synliggöra arbetet i kommunerna och välfärdsområdena i dag.

För genomförandet av uppföljningen svarar Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga sektorns union JAU rf samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf.
Beslutet att inleda uppföljningen togs i juni 2018. Uppföljningen sker vartannat år. Den första genomfördes år 2019 och den andra 2021.

Uppföljningen bygger på samtal med sakkunniga, en bred uppföljningsenkät som omfattar olika yrkesområden och andra källor. Resultaten från varje uppföljning publiceras i uppföljningsrapporter. Resultaten från uppföljningen 2023 publiceras i serien Työn murros (Förändringarna i arbetslivet) under 2024.

Vad avses med förändringar i arbetslivet?

Med förändringar i arbetslivet avses steg mot en ny och mer mångfasetterad arbetsvärld, en process som pågår flera år eller årtionden.
Förändringen påskyndas av ny teknik, såsom digitala tjänster, robotar, artificiell intelligens och plattformar. Den påskyndas också av att tillvägagångssätten och arbetsmetoderna utvecklas och förnyas samt av begränsade resurser.

Förändringarna i arbetslivet påverkar olika yrken och branscher på olika på sätt. Arbetsuppgifter, verksamhetsformer och arbetets organisation förändras. Förändringarna skapar helt nya yrken och uppgifter, samtidigt som vissa gamla uppgifter försvinner eller sköts på annat sätt än hittills.

Det är naturligtvis inget nytt att arbetet förändras, det nya är att förändringarna sker snabbare. Den största orsaken till de allt snabbare förändringarna är digitaliseringen. Digitala tjänster och verktyg är redan en naturlig del av det dagliga arbetet medan robotar och applikationer med artificiell intelligens nu börjar tas i bruk i större utsträckning som stöd för arbetet. 

Vad följs upp när det gäller förändringar i arbetslivet?

KT och kommun- och välfärdssektorns huvudavtalsorganisationer följer upp förändringarna i arbetslivet i olika sektorer och enligt olika teman. År 2023 observerades 19 olika teman. Uppföljningens resultat publiceras på finska i serien Työn murros:
 

 1. Bibliotek för berättelse – Tarinoiden kirjastot (publikation på finska) >
 2. Värdegrund och förändringar i förvaltnings- och kontorsarbetet Hallinto- ja toimistotyön arvo ja muutos  (publikation på finska) >
 3. Yrkesutbildningen förnyas – Ammatillinen koulutus uudistuu ja palvelee (publikation på finska) >
 4. Den bästa grundskolan i världen – Maailman paras peruskoulu (publikation på finska) >
 5. Tjänster för äldre: Utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetssätt inom tjänsterna för äldre – Vanhusten palvelut: Uusien toimintatapojen ja digitalisaation hyödyntäminen vanhusten palveluissa (publikation på finska)>
 6. En vital social- och hälsovårdscentral
 7. Tekniska förändringar och arbetslivsförändringar på sjukhus
 8. Nya koncept inom det sociala arbetet
 9. Utnyttjande av digitalisering, artificiell intelligens och nya metoder inom kommunaltekniken
 10. Viktiga måltids- och renhållningstjänster
 11. Gymnasierna: Utnyttjande av digitalisering och nya verksamhetsformer i gymnasiet >
 12. Modernt ungdomsarbete
 13. Småbarnspedagogiken förnyas
 14. Fritidstjänsterna förnyas
 15. Robotar och artificiell intelligens i kommun- och välfärdssektorns arbete
 16. Artificiell intelligens inom HR-aktiviteter
 17. Hållbar utveckling genom det kommunala arbetet
 18. Kommunsektorns klimataktivitet och arbetsplatsernas åtgärder i klimatförändringen
 19. Handledning av klienter som använder mycket tjänster och nya arbetssätt i välfärdsområdena.

Uppföljningen av förändringarna i arbetslivet är KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma projekt inför reformerna i kommun- och välfärdssektorn under de närmaste åren och årtiondena. Syftet är inte endast att synliggöra arbetet i kommunerna i dag och delta i den aktuella debatten, utan även att skapa samsyn om arbetslivsutvecklingen och arbetsmarknadsverksamheten i samband med förändringarna i arbetslivet och tekniken.

Niilo Hakonen

ledande sakkunnig, arbetslivsutveckling
Telefon:
+358 9 771 2025
Mobiltelefon:
+358 40 820 6800
E-post:
Niilo.Hakonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT