Suomeksi
Nyhet

Förslag till åtgärder för att trygga tillgången till social- och hälsovårdspersonal

Den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet offentliggjorde den 14 januari de första förslagen om åtgärder för att trygga tillgången till tillräcklig social- och hälsovårdspersonal.

Käsi josta hoitaja mittaa verenpainetta. Kuva: Pixhill.

Programmet för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet och tillgänglighet inleddes i november 2021. Avsikten är att finna hållbara lösningar för att täcka behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården på kort, medellång och lång sikt. 

I arbetsgruppen deltar de centrala arbetsmarknadsorganisationerna inom social- och hälsovården KT, Välmåendebranschen HALI, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote, Offentliga sektorns union JAU och ministerierna. 

Arbetsgruppen offentliggjorde förslag utifrån sju teman: kunskapsunderlaget, kompetensledningen, arbetets dragnings- och hållkraft, den internationella rekryteringen, servicesystemets nya kompetensbehov i utbildningssystemet, uppgiftsstrukturerna och arbetsfördelningen samt tjänsternas verkningsfullhet och digitaliseringskompetensen.

Åtgärdsförslagen behandlas vid ramförhandlingarna

Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete genom att konkretisera och fördjupa temahelheterna. Målet är att arbetsgruppens förslag ska behandlas vid regeringens ramförhandlingar på våren.

Verkställande direktör Markku Jalonen, som är medlem i arbetsgruppen, är nöjd med att arbetsgruppen snabbt fick fram förslag för att trygga tillgången till social- och hälsovårdspersonal.

– Förslagen är en helhet som stöder tillgången till personal. Nu är det dags för verkställandet av förslagen. På samma sätt som i denna arbetsgrupp, borde arbetsmarknadsparterna inom social- och hälsovårdssektorn solidariskt bära ansvar för den bild vi skapar av sektorn i offentligheten.

Arbetsgruppen föreslår utredningar för att skapa en gemensam bild av utbildningsbehoven inom olika sektorer som grund för beslut om utbildningsvolymer och för att i enlighet med den bilden lägga fram förslag för att öka utbildningsvolymerna.

– Det behövs fler utbildningsplatser inom sektorn, även om de redan har utökats genom regeringens beslut. Det behövs snabba åtgärder för att utveckla utbildningsvägarna för kompletterande utbildning och utbildningen för omsorgsassistenter.

Arbetsgruppens förslag omfattar åtgärder för att utveckla den internationella rekryteringen med hjälp av en nationell rekryteringsmodell för social- och hälsovårdssektorn. Även här önskar Jalonen snabba lösningar.

– Man borde också bedöma om det är möjligt att förbättra tillgången till personal i denna svåra situation genom att senarelägga framför allt ikraftträdandet av de strängare behörighetsförordningar och personaldimensioneringar inom sektorn som är under beredning.

KT har föreslagit ett program för att främja social- och hälsovårdspersonalens välbefinnande.

– Det nu föreslagna riksomfattande programmet för förutsättningar för ett gott arbete inom social- och hälsovården motsvarar vårt förslag. Arbetet inom detta program måste kopplas till det övriga arbetet för utveckling av arbetslivet som parterna redan utför inom kommunsektorn.
 

Mer på webben