Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterlönen, semesterersättningen och semesterpenningen för en veterinärmedicinestuderande?

Till en veterinärmedicinestuderande betalas under semester grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker minskad med 15 procent, och ett eventuellt arbetserfarenhetstillägg som beräknats på denna lön. Också semesterersättningen beräknas på denna lön.

 

Semesterpenningen för en veterinärmedicinestuderande beräknas dock på den studerandes egen ordinarie lön. Garantibestämmelsen gäller med andra ord inte semesterpenningen för studerande.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterpenningen för en praktiserande veterinär?

Semesterpenningen beräknas på lönen enligt § 8 mom. 1 i den allmänna delen inklusive arbetserfarenhetstillägg som räknats ut på denna lön, om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent.

 

Exempel:

Veterinär A har en uppgiftsrelaterad lön på 3 500 euro och ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 284,60 euro (beräknat enligt § 8 mom. 1). Den ordinarie lönen är 3 784,60 euro.

 

Veterinär B har en uppgiftsrelaterad lön på 3 500 euro och ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 284,60 euro (beräknat enligt § 8 mom. 1). Dessutom betalas ett prövningsbaserat individuellt tillägg på 100 euro. Den ordinarie lönen är 3 884,60 euro.

 

Grundlönen för en heltidsanställd hygieniker är 4 185,26 euro, från vilket 15 procent avdras. I beräkningen används sålunda en grundlön på 3 557,47 euro inklusive ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 284,60 euro, sammanlagt 3 842,07 euro.

 

Veterinär A:s semesterpenning beräknas enligt den s.k. garantilönebestämmelsen, dvs. på grundlönen för en hygieniker minskad med 15 procent inklusive ett arbetserfarenhetstillägg som beräknats på denna grundlön. Veterinär B:s semesterpenning beräknas på B:s egen ordinarie lön, eftersom den är 42,43 euro högre än den s.k. garantilönen (3 884,60 € – 3 842,07 €).

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterersättningen för en praktiserande veterinär?

Semesterersättningen beräknas på samma lön som semesterlönen (LÄKTA allmänna delen § 9 mom. 3). Om veterinärens egen ordinarie lön (se definitionen i AKTA kap. II § 5) är högre än beräknad enligt § 9 mom. 3 (utöver uppgiftsrelaterad lön betalas också t.ex. individuellt tillägg), beräknas semesterersättningen dock på veterinärens egen ordinarie lön.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterlönen för en praktiserande veterinär?

I § 9 mom. 3 i läkaravtalets allmänna del sägs att om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som är heltidsanställd som hygieniker (4 185,26 euro fr.o.m. 1.1.2016) betalas för veterinärens semester denna grundlön för hygieniker och det eventuella arbetserfarenhetstillägg som beräknas på denna lön.

 

När semesterlönen med stöd av denna avtalsbestämmelse betalas enligt grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker, betalas för semestertiden endast de lönedelar som anges i paragrafen i fråga. Till exempel individuellt tillägg, årstillägg eller fjärrortstillägg som beviljats veterinären betalas inte under semestern.

 

Bestämmelserna har garantilönekaraktär. Om veterinärens egen ordinarie lön (se definitionen i AKTA kap. II § 5) är högre än beräknad enligt § 9 mom. 3 (utöver uppgiftsrelaterad lön betalas också t.ex. individuellt tillägg), betalas under semester veterinärens egen högre ordinarie lön. Se tillämpningsanvisningen för § 8.

 

Exempel:

En heltidsanställd hygieniker har en grundlön på 4 185,26 euro och ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 334,82 €, sammanlagt 4 520,08 euro.

 

Praktiserande veterinär A:s uppgiftsrelaterade lön är 3 950 euro. A har ett arbetserfarenhetstillägg på 8 %, dvs. 316 euro. Den ordinarie lönen är sammanlagt 4 266 euro. A:s ordinarie lön är lägre än garantilönen enligt § 9 mom. 3, så semesterlönen beräknas på garantilönen.

 

Praktiserande veterinär B:s uppgiftsrelaterade lön är 3 950 euro. B har ett arbetserfarenhetstillägg på 8 %, dvs. 316 euro och ett individuellt tillägg på 350 euro. Den ordinarie lönen är sammanlagt 4 616 euro. Eftersom B:s ordinarie lön är högre än en lön som beräknats enligt § 9 mom. 3, får B sin egen ordinarie lön under semestern.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas arbetserfarenhetstillägget för en praktiserande veterinär?

Arbetserfarenhetstillägget beräknas på lönen enligt § 8 mom. 1 i den allmänna delen, om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent.

 

Bestämmelserna har garantilönekaraktär. Om veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön är högre än grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent, beräknas arbetserfarenhetstillägget på veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön. Se tillämpningsanvisningen för § 8.

 

Exempel:

Grundlönen för en heltidsanställd hygieniker är 4 185,26 euro, från vilket 15 procent avdras. I beräkningen används sålunda en grundlön på 3 557,47 euro som utgångspunkt. Ett arbetserfarenhetstillägg på 3 procent är då 106,72 euro och 8 procent 284,60 €.

 

Veterinär A har en uppgiftsrelaterad lön på 3 500 euro, vilket är mindre än garantilönen enligt § 8 mom. 1. Arbetserfarenhetstillägget beräknas därför på grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent.

 

Veterinär B har en uppgiftsrelaterad lön på 3 600 euro, vilket är mer än garantilönen enligt § 8 mom. 1. Arbetserfarenhetstillägget beräknas på veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön, dvs. 3 600 euro.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur bestäms lönen för en praktiserande veterinär när det i tjänsteuppgifterna ingår övervaknings- och inspektionsuppgifter eller andra myndighetsuppgifter som arbetsgivaren ålagt och som veterinären inte utfört tidigare?

Grundlönen för praktiserande veterinärer anses, utöver tjänsteveterinärernas åligganden enligt veterinärvårdslagen, innefatta i genomsnitt 3 timmar i veckan av övervaknings- och inspektionsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och andra myndighetsuppgifter som arbetsgivaren ålagt (punkt 5.1 i tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 5). När dessa uppgifter inkluderas i tjänsteuppgifterna för en praktiserande veterinär måste uppgifternas tidsmässiga andel (genomsnittligt antal timmar per vecka) utredas. Om den tid som används för sådana uppgifter i snitt överstiger 3 timmar, bestäms den praktiserande veterinärens uppgiftsrelaterade lön på nytt i enlighet med bilaga 5 § 1 punkt 2. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms med andra ord som för en praktiserande veterinär som tjänstgör som chef för hälsoövervakningen eller som ansvarig veterinär. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms i två delar genom att man räknar ut övervaknings- och inspektionsuppgifternas proportionella andel av grundlönen för uppgifter inom miljö- och hälsoskydd m.m. enligt § 1 punkt 2 och praktikuppgifternas proportionella andel av grundlönen för uppgifter vid praktik enligt samma punkt. Dessa två lönedelar räknas sedan ihop (se punkt 4 i tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 5).

Vanliga frågor
LÄKTA

Vilken lön betalas till en läkare eller tandläkare under utbytesledighet?

Under utbytesledighet betalas läkarens eller tandläkarens normala ordinarie lön. Den ordinarie lönen höjs inte på samma sätt som semesterpenningen. I läkaravtalet finns det inga särskilda bestämmelser om den lön som ska betalas under utbytesledighet.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur mycket av semesterpenningen innehålls när en läkare eller tandläkare byter ut sin semesterpenning helt och hållet eller bara delvis?

Andelen utbytta dagar dras av från den semesterpenning som annars skulle betalas. Om läkaren eller tandläkaren har rätt till semesterpenning som beräknas enligt § 9 mom. 1 (inkluderar höjning), avdras den andel som motsvarar antalet utbytta dagar.

 

Om hela semesterpenningen byts ut mot ledighet, betalas ingen semesterpenning. Om läkaren eller tandläkaren byter bara en del av sin semesterpenning mot ledighet, betalas resten i pengar, också decimaler.

 

Exempel 1

En läkare har rätt till semester för 12 månader enligt tabellen i § 5 mom. 3 punkt 1 i semesterkapitlet i AKTA. Rätten till semester är 38 semesterdagar, och 35 % blir 13,3 dagar utbytesledighet (38 x 0,35). Om tjänsteinnehavaren byter hela semesterpenningen mot ledighet kan 13 fulla dagar utbytesledighet tas ut. Då betalas ingen semesterpenning.

 

Om det i detta fall fastställs 12 fulla dagar utbytesledighet för tjänsteinnehavaren, betalas för denna tid ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 och den resterande delen av semesterpenningen (den del som motsvarar 1,3 dagar utbytesledighet) betalas i pengar.

 

Exempel 2

En läkare har rätt till semester för 11 månader enligt tabellen i § 5 mom. 3 punkt 1 i semesterkapitlet i AKTA. Rätten till semester är 33 semesterdagar, och 35 % blir 11,5 dagar utbytesledighet (33 x 0,35). Om tjänsteinnehavaren byter hela semesterpenningen mot ledighet kan 11 fulla dagar utbytesledighet tas ut. Då betalas ingen semesterpenning.

 

Om det i detta fall fastställs 10 fulla dagar utbytesledighet för tjänsteinnehavaren, betalas för denna tid ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 och den resterande delen av semesterpenningen (den del som motsvarar 1,55 dagar utbytesledighet) betalas i pengar.

Vanliga frågor
LÄKTA

Betalas överskjutande decimaler i antalet utbytesledighetsdagar som semesterpenning?

Om hela semesterpenningen byts ut mot ledighet, betalas ingen semesterpenning. För överskjutande decimaler betalas då alltså ingenting.  Om läkaren byter bara en del av sin semesterpenning mot ledighet, betalas den återstående delen i pengar, också decimaler.

Vanliga frågor
LÄKTA

Avrundas decimaler enligt normala avrundningsregler när semesterpenningar byts mot ledighet?

Decimaler avrundas varken uppåt eller neråt. Om till exempel en läkare har 6 fulla kvalifikationsmånader och semesterrätten bestäms enligt § 5 mom. 2 punkt 2 i semesterkapitlet i AKTA har läkaren rätt till 15 semesterdagar, varav 35 procent är 5,25 utbytesledighetsdagar. Antalet utbytesledighetsdagar blir då 5.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas antalet utbytesledighetsdagar?

Antalet utbytesledighetsdagar 1.2.2017–30.9.2019 utgör 35 procent av antalet intjänade semesterdagar enligt § 5 mom. 2 i semesterkapitlet i AKTA. Om till exempel en läkare på basis av 10 års anställningstid har rätt till 30 semesterdagar enligt § 5 mom. 2 punkt 2  för 12 fulla kvalifikationsår räknas antalet utbytesledighetsdagar på denna semesterrätt. Då är 35 procent 10 utbytesledighetsdagar.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterpenningen för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus?

Semesterpenningen beräknas på en förhöjd ordinarie lön enligt § 9 mom. 2 på samma sätt som semesterlönen och semesterersättningen.

 

Exempel

Anställningen för en hälsocentralläkare upphör 31.10.2017. För tiden 1.4–31.10.2017 är den ordinarie lönen 40 350 euro. Åtgärds- och besöksarvodena samt arvodena för utlåtanden och intyg för samma tid uppgår till 14 526 euro.

 

Förhöjningsprocent = 14 526 € x 100 % / 40 350 € = 36 %

 

Semesterlöneprocenten är 3,5. Semesterlönen för föregående kvalifikationsårs semester har betalats redan i juli. Perioden 1.4–31.10.2017 innehåller 7 fulla kvalifikationsmånader. Den ordinarie månadslönen vid anställningens upphörande är 5 764,28 euro per månad.

 

Semesterpenning: ((7 x 3,5 %) x 5764,28 €) x 136% = 1 920,66 €

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterersättningen för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus?

Också semesterersättningen beräknas på lönen enligt LÄKTA allmänna delen § 9 mom. 1. Den ordinarie lön som betalas under semester höjs med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de kollektivavtalsenliga åtgärds- och besöksarvodena och arvodena för intyg och utlåtanden som betalats för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som betalats för samma tid.

 

Semesterersättningen som betalas då anställningen upphör räknas ut utgående från de arvoden och den ordinarie lön som betalats under det kvalifikationsår då anställningen upphör. Så går man tillväga när anställningen börjar och slutar under samma kvalifikationsår.

 

Exempel

Anställningen för en hälsocentralläkare upphör 31.10.2017. För tiden 1.4–31.10.2017 är den ordinarie lönen 40 350 euro. Åtgärds- och besöksarvodena samt arvodena för utlåtanden och intyg för samma tid uppgår till 14 526 euro.

 

Förhöjningsprocent = 14 526 € x 100 % / 40 350 € = 36 %

 

Från det tidigare kvalifikationsåret finns det 8 semesterdagar som ska ersättas och från den innevarande 18, sammanlagt 26 dagar.

Den ordinarie månadslönen vid anställningens upphörande är 5 764,28 euro per månad.

 

Semesterersättning: ((5 764,28 € / 20,83) x 26) x 136% = 9 785,16 €

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas lönen under sparad ledighet för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus?

Lönen under sparad ledighet höjs på samma sätt som semesterlönen.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas den lokala justeringspotten?

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman för en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av potten. Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av avtalet med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenningar och resultatbonus. Vid beräkningen av lönesumman utgår man från en "normal" månad som inte omfattar lönehöjningar, nämnda extraordinära löneposter, engångsersättningar eller permitteringar.

 

I lönesumman ingår alltså bland annat alla löner, tillägg i euro, arbetstidsersättningar, jourersättningar och åtgärds- och besöksarvoden. När justeringspotten används för att höja uppgiftsrelaterade löner, bör man vid beräkningen av den slutliga kostnadseffekten beakta inte bara höjningarna av de uppgiftsrelaterade lönerna utan också bland annat höjningarna av individuella tillägg och arbetstidsersättningar, och kontrollera att den sammanlagda kostnadseffekten blir rätt procent av den totala lönesumman, dvs. varken mer eller mindre.

 

I beräkningen beaktas löner som verkligen betalats. Om en tjänst varit obesatt eller en tjänsteinnehavare har haft tjänstledighet utan lön, räknas dessa inte med i lönesumman. Också tjänster utanför lönesättningen tas med i beräkningen. Med i beräkningen tas även till exempel vikarier och deltidsanställda, om man inte lokalt vill följa någon annan etablerad praxis.

 

Också löner och arvoden till stafettläkare som stått i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande räknas med i lönesumman.

 

Kostnaderna för köpta tjänster beaktas inte i beräkningen av justeringspotten (utgör inte löner och ingår inte heller i lönesumman).