Vanliga frågor
UKTA

Vad är årsarbetstid?

I en arbetstid som baserar sig på undervisningsskyldighet och övertimmar fastställs arbetstiden och lönen enligt lärarens undervisningsskyldighet.

I årsarbetstiden görs det ingen åtskillnad mellan undervisningstimmar och annat arbete, utan till årsarbetstiden räknas undervisningstimmar, inklusive förberedande arbete och efterarbete, sammanträden, möten, sammankomster, utbildningar och alla arbetsuppgifter som anvisas läraren. Arbetstiden fastställs på årsnivå.

En heltidsanställd lärares arbetstid är 1 500 timmar per år. Anställningsvillkoren samordnas inom de olika utbildningsområdena.

Vanliga frågor
UKTA

Räknas arbetsresor som arbetstid i årsarbetstid?

Här iakttas bestämmelserna i AKTA bilaga 16. Till exempel räknas förflyttningar från ett arbetsställe till ett annat under arbetsdagen som arbetstid.

Vanliga frågor
UKTA

När utarbetas och fastställs lärarnas och studiehandledarnas arbetstidsplan och lediga perioder?

Lärarnas och studiehandledarnas arbetstidsplan ges till dem innan arbetsperioden börjar. Årsarbetstidsplanen utarbetas i samarbete med läraren och/eller studiehandledaren.

De lediga perioderna fastställs i läsårssystemet enligt följande:

  • de lediga perioderna mellan 2.5 och 31.7 fastställs senast 31.3
  • de lediga perioderna mellan 1.8 och 30.9 fastställs senast 31.5
  • de lediga perioderna mellan 1.10 och 1.5 fastställs senast 30.9

De lediga perioderna fastställs i kalenderårssystemet enligt följande:

  • de lediga perioderna mellan 1.1 och 1.5 fastställs senast 30.11
  • de lediga perioderna mellan 2.5 och 31.7 fastställs senast 31.3
  • de lediga perioderna mellan 1.10 och 30.4 fastställs senast 30.9    

Om en läroanstalt exempelvis övergår till årsarbetstidssystemet 1.8.2018, fastställs lärarnas lediga perioder för hösten (1.8–30.9) senast 31.5.2018. Arbetstidsplanen ges senast 31.7.2018.


Det svar som publicerats 28.6.2018 har korrigerats 21.10.2019 så att läsårssystemets och kalenderårssystemets tidpunkter anges separat.

Vanliga frågor
UKTA

Kan det i timlönen för en lärare i bisyssla göras avdrag för avsaknad av behörighet enligt UKTA del A § 8 om timläraren inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt förordning 986/1998?

Enligt paragrafen om timlärare i bisyssla är minimigrundlönen 26,36 euro/timme.

Minimigrundlönen för en timlärare i bisyssla är densamma som minimilönen för en behörig lärare. Om en timlärare i bisyssla inte uppfyller behörighetsvillkoren, kan lärarens timlön minskas med 6–20 % enligt UKTA del A § 8.

 

Vanliga frågor
UKTA

Mitä ovat vuosityöajan vapaajaksot?

Opettajalle annetaan 2.5.–30.9. vähintään kahdeksan viikon eli 56 kalenteripäivän pituinen vapaajakso. Kesävapaajakso voidaan antaa enintään kolmessa osassa, joista yhden pituus on vähintään neljä viikkoa.

Opettajalle on myös annettava muuna aikana neljän viikon eli 28 kalenteripäivän pituinen vapaajakso. Se voidaan antaa enintään neljässä osassa.
 
Aikuiskoulutuskeskusten opettajille on oma siistymämääräys vapaajaksoista.

Työnantaja ei voi määrätä työtehtäviä tehtäväksi kyseisinä aikoina.

Vanliga frågor
UKTA

En lärare har oavlönad tjänstledighet 1.8–31.12.2017. Under den tiden har läraren haft andra arbetsuppgifter. Läraren återvänder till arbetet 1.1.2018. I arbetstidsplanen för läraren finns en ledig period 1–7.1. Är den här lediga perioden oavlönad?

Inverkan av oavlönad tjänstledighet på lönen räknas ut enligt § 7 i försöksavtalet. För läraren räknas ut det antal arbetsdagar vid läroanstalten (mån–fre) som ingått i den oavlönade tjänsteledigheten.

Regeln om 30 kalenderdagar tillämpas inte på oavlönad tjänstledighet som beviljats för skötsel av ett annat arbete.

Läraren har haft 93 arbetsdagar och självständighetsdagen har infallit på en vardag (tot. 94 dagar). Dessutom har läraren haft en ledig period på 21 kalenderdagar. Beräkningen görs från måndag till fredag, så i den här beräkningen minskar självständighetsdagen inte antalet dagar (94*0,24=22,56).  Från detta resultat subtraheras de 21 dagar som ingår i den lediga perioden (22,56-21=1,56). Från lärarens lön minskas lönen för 1,56 dagar för följande lediga period som i det här exemplet börjar genast 1.1.2018.

I arbetstidsförsöket iakttas inte UKTA del A § 37 mom. 2.

Vanliga frågor
UKTA

En lärare har omfattats av semestersystemet i AKTA och övergår till systemet med årsarbetstid 1.1.2018. Får läraren ersättning för outtagen semester? Ska semesterersättning eller semesterpenning betalas till läraren?

Semesterersättning betalas inte till läraren eftersom läraren utan en enda dags avbrott hos samma arbetsgivare övergår från ett kollektivavtal till ett annat.

Semestrarna kvittas när läraren övergår till försöket med årsarbetstid och får de lediga perioder som ingår i årsarbetstiden genast efter övergången till arbetstidsförsöket. 

Uttag och betalning av eventuella sparade ledigheter avtalas med läraren före övergången.

Semesterpenning betalas inte i övergångsskedet utan som vanligt i juli månads lön.

Vanliga frågor
UKTA

En lärare har anställts på heltid 1.8–31.12.2017. Under denna tidsperiod har läraren en ledig period på 21 dagar. Hur många arbetstimmar har läraren då?

Läraren har 93 arbetsdagar under denna tidsperiod och dessutom infaller självständighetsdagen på en vardag. Söckenhelger minskar inte arbetstiden för lärare med årsarbetstid.

Lärarens arbetstimmar är 94*7,5=705 timmar, som förläggs till 93 arbetsdagar. På självständighetsdagen har läraren ingen arbetstid (Lag 388/1937).

Vanliga frågor
UKTA

Vad är en arbetstidsplan?

Innan läsåret eller arbetsåret börjar fastställs det en arbetstidsplan för läraren. Arbetstidsplanen innehåller lärarens alla arbetsuppgifter och den tid som reserverats för dem.

Om det under en arbetsperiod är nödvändigt att ändra den fastställda arbetstidsplanen, kan arbete och uppgifter som läraren fått tas bort eller bytas.

Arbetstidsplanen ändras också då läraren anvisas mertidsarbete.

 

Vanliga frågor
UKTA

När får lärare kvällstillägg i försöket med årsarbetstid?

För arbetstimmar som utförs under samma dygn betalas det kvällstillägg efter att 8 timmar förlöpt sedan den första arbetsuppgiften under dygnet påbörjades.

Om lärarens arbetstid börjar till exempel klockan 12 betalas det kvällstillägg efter klockan 20. Som arbetstid beaktas endast bunden arbetstid.

 

 
Vanliga frågor
UKTA

Kan arbetstiden på 1 500 timmar per år överskridas i försöket med årsarbetstid?

Jo, det kan den. Det är då fråga om mertidsarbete.

Överskridning av arbetstiden bestäms alltid på förhand i arbetstidsplanen eller genom ett särskilt förordnande om mertidsarbete. För mertidsarbete betalas alltid ersättning.

För den del av arbetstiden som överskrider 1 700 timmar krävs lärarens samtycke, och för detta mertidsarbete betalas en ersättning på 50 %.

 

Vanliga frågor
UKTA

I avtalet om försöket med årsarbetstid nämns inte söckenhelger. Minskar söckenhelgerna årsarbetstiden på 1 500 timmar?

Söckenhelgerna minskar inte lärarens arbetstid. Om lärarens årsarbetstid är till exempel 1 500 timmar per läsår, förläggs arbetstiden i allmänhet till andra dagar än söckenhelger.

Vanliga frågor
UKTA

Kvarstår de årsbundna tilläggen oförändrade i försöket med årsarbetstid?

I försöket har lärarna inte längre några särskilda årsbundna tillägg utan minimigrundlönen bestäms enligt anställningsåren. Hur anställningsåren inverkar på lönen framgår av lönebilagan.

Minimigrundlönerna i lönetabellen utgår från de nuvarande årsbundna tilläggen i UKTA bilaga 4. Anställningsåren beräknas i försöket fortfarande enligt bestämmelserna i UKTA del A.

 

Vanliga frågor
UKTA

Hur har minimigrundlönen räknats ut i försöket med årsarbetstid?

Utgångspunkten för lönerna i försöket var den gällande lönenivån för lärare i yrkesämnen (UVS 24,5) vid en yrkesläroanstalt i bilaga 4 i UKTA. Den gällande nivån på grundlönerna höjdes med 2,5 övertimmar.

Vanliga frågor
UKTA

Är distansundervisning bunden eller icke-bunden arbetstid?

En del av arbetet kan vara bundet och en del icke bundet i enlighet med uppgifterna, liksom för närvarande.