Vanliga frågor
AKTA
UKTA
LÄKTA
TS
TIM-AKA

På vilket sätt ska arbetsgivaren beakta coronaviruset vid bedömningen av arbetsplatsens risker?

Arbetsgivaren har skyldighet att se till arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. De nödvändiga åtgärdernas tillräcklighet måste omprövas fortlöpande och regelbundet.

Arbetsgivaren måste se till att utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet har uppdaterats med tanke på coronavirusepidemin. Arbetsgivaren bör upprätta anvisningar och förfaranden som behövs på grund av coronakrisen (t.ex.  beredskapsgrupp, renhållning, hygien, personlig skyddsutrustning).

Under coronavirusepidemin måste man avgöra om risken att smittas av coronavirus är större på jobbet än i samhället i övrigt. I riskbedömningen måste man beakta till exempel antalet närkontakter och deras längd samt möjligheten att skydda sig.

Inom hälso- och sjukvården måste i synnerhet åtgärder som bildar aerosoler beaktas.

Arbetsgivaren har tillgång till företagshälsovårdens sakkunskap vid riskbedömningen.

Mer på webben

Vanliga frågor
UKTA

En tidsbunden lektorstjänst i gymnasiet är ledig att sökas. En av de sökande är behörig för tjänsten och den som har mest arbetserfarenhet. Hon väntar barn och är på moderskapsledighet till xxxx. Hon kan inte sköta den tidsbundna tjänsten mer än 1,5 månader. Måste man välja henne för skötseln av tjänsten?

Den mest meriterade personen kan inte på grundval av graviditet åsidosättas, även om hon skulle hinna sköta bara en del av den vakanta interimistiska anställningen. Å andra sidan har ingen en subjektiv rätt att bli vald. Bland dem som sökt tjänsten väljer arbetsgivaren den som utifrån en helhetsbedömning är den lämpligaste. För att förbigå en sökande som uppfyller behörighetsvillkoren måste det finnas en grundad anledning. Om en behörig person som blir moderskapsledig inte blir vald antas det lätt att det är fråga om diskriminering. Detta måste arbetsgivaren kunna vederlägga, dvs. visa att det finns något annat godtagbart skäl för valet.

Vanliga frågor
UKTA

I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet sägs att en rektor bör ha avlagt examen i undervisningsförvaltning eller bör ha "på annat sätt erhållen tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning". Vad innebär det i praktiken?

Vi är i färd med att välja rektor för en högstadie-gymnasieskola. Godkänns till exempel en examen i undervisningsförvaltning som inte är slutförd än eller anses det som ett absolut villkor att alla studier ska vara klara när ansökningstiden går ut?

Enligt 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan man i en uppgift som lediganslås offentligt endast anställa en person som före utgången av ansökningstiden uppfyller alla behörighetsvillkor. Allt ska med andra ord vara klart innan ansökningstiden löper ut.  Det enda undantaget gäller språkkunskaper. Dessa kan visas efter att ansökningstiden gått ut om det inte fördröjer tillsättandet av tjänsten.

Examen i undervisningsförvaltning kan ersättas med kännedom om undervisningsförvaltning som förvärvats på något annat sätt. Huruvida den sökandes kännedom som förvärvats på annat sätt är tillräcklig bedöms av arbetsgivaren. Kännedom om undervisningsförvaltning kan ha inhämtats till exempel i olika administrativa uppgifter eller förtroendeuppdrag.

Vanliga frågor
UKTA

Lärare som sköter en tjänst interimistiskt (personer som sköter vakanta tjänster och vikarier) har rätt att få lön enligt samma lönegrunder och samma arbetsskyldighet som tillsvidareanställda tjänsteinnehavare. Vad betyder det?

Betyder detta att man till en vikarie (på t.ex. två veckor) ska betala vikarien SAMTLIGA löneelement som finns angivna för den frånvarande läraren, t.ex. för klassföreståndarskap och skötsel av bibliotek och datorutrustning, även om dessa timmar inte alls råkar infalla under dessa två veckor?  Och hur är fallet med skolspecifikt utvecklingsarvode som har getts till exempel för upprätthållande av skolans hemsidor och som vikarien inte sköter under dessa två veckor?

Till en lärare betalas lön enligt de uppgifter han eller hon tilldelats. Om vikarien inte har tilldelats klassföreståndaruppgifter, biblioteksskötsel, arbete som datoransvarig, skolspecifikt utvecklingsarbete e.d. ska lön inte heller ges för dessa uppgifter. Om den ordinarie läraren betalas en högre uppgiftsrelaterad lön för skötsel av sådana uppgifter som inte tilldelas vikarien betalas inte denna högre uppgiftsrelaterade lön till vikarien.

Vanliga frågor
UKTA

Arbetsavtalsförhållandet för en klasslärare/förskolelärare ändras till ett tjänsteförhållande och samtidigt ändras tjänstebeteckningen (arbetet kommer innefatta tjänsteinnehavarbeslut). Måste vi ytterligare inrätta tjänsten separat i fullmäktige eller räcker den godkända budgeten för inrättande av den nya tjänsten?

Ändringen träder i kraft i augusti nästa år. Det finns ett omnämnande om saken redan i årets budget. Måste vi ytterligare inrätta tjänsten separat i fullmäktige eller räcker den godkända budgeten för inrättande av den nya tjänsten?

Att inrätta en tjänst förutsätter ett beslut av fullmäktige eller av ett enligt kommunens instruktion inrättat organ.  Ett omnämnande i budgeten är inte tillräckligt. Av grundad anledning kan en person anställas i ett tjänsteförhållande utan att en tjänst inrättas. Grundad anledning är till exempel att det gäller en uppgift som omedelbart måste skötas, men på grund av orsaker som gäller tidsschemat i beslutsfattandet har man inte hunnit inrätta tjänsten än. Timlärarna vid undervisningsväsendet är i allmänhet personal i tjänsteförhållande utan inrättade tjänster.

Vanliga frågor
UKTA

Kan en lärare som i åratal har arbetat i tidsbundna uppgifter väljas direkt till ett fast tjänsteförhållande eller måste valet skötas via det offentliga ansökningsförfarandet?

Enligt 4 kap. 4 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan man utan ansökningsförfarande anställa en person som vikarie eller för att sköta en vakant tjänst, anställa en tjänsteinnehavare som sagts upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker i ett annat tjänsteförhållande, anställa en deltidsarbetande tjänsteinnehavare i ett anställningsförhållande på heltid, förflytta en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande under lagenliga förutsättningar och anställa en person som står i tjänsteförhållande hos en annan arbetsgivare i anslutning till att verksamhet överflyttas i fall som anges i lag eller avtal.

Enligt de uppgifter som framkommer av frågan kan läraren inte väljas direkt till ett fast tjänsteförhållande, utan anställning i tjänsten förutsätter ett offentligt ansökningsförfarande. Enligt 5 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan man enbart anställa en person som har ansökt om tjänsten skriftligt inom utsatt tid och uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsten inom ansökningstiden. 

I 64 § i kommunallagen sägs att kommunala tillkännagivanden ska göras kända genom att de sätts upp på anslagstavlan för offentliga kungörelser samt vid behov på något annat sätt som kommunen har fattat beslut om. Ansökningstiden är enligt 4 kap. 1 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare minst 14 kalenderdagar från det att ett meddelande har satts upp på anslagstavlan.

Vanliga frågor
UKTA

En lärare valdes till en fast tjänst som skulle börja 1.8.2011. Läraren har meddelat att han eller hon blir vårdledig 1.8.2011–31.7.2012. När ska lön börja betalas till läraren? Kan tjänstledighet över huvud taget beviljas då tjänsteutövningen inte har påbörjats?

Eftersom läraren de facto inte påbörjar sin tjänsteutövning förrän vid ingången av läsåret 2013 bör i anställningsbeslutet eller tjänsteförordnandet fastställas som tidpunkt för inledning av tjänsteutövningen det datum då läraren påbörjar sin tjänsteutövning. Då börjar lönerättigheterna löpa från det att läraren påbörjar sin tjänsteutövning.  Logiken är med andra ord den att personen inte beviljas tjänstledighet, utan tidpunkten för inledning av tjänsteutövningen fastställs till ett senare datum. Se också tidskriften Kuntatyönantaja 2/2010.

 

Vanliga frågor
UKTA

Kan en lärare som uppfyller behörighetsvillkoren förbigås till förmån för en person utan behörighet, om personens samhällsduglighet som rent allmänt gäller lärarskap och det även i övrigt finns andra skäl som bland annat tidigare arbetsgivare upplyst om, ger anledning till att i hög grad förmoda att det helt enkelt inte blir någonting av denna persons undervisningsarbete?

För det första måste man ta reda på om det är så att endast en sökande uppfyller behörighetsvillkoren. Även om utgångspunkten är att en person som uppfyller behörighetsvillkoren väljs till tjänsten kan man av särskilda skäl välja en person utan behörighet till uppgiften (se 23 § 3 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet). Med denna bestämmelse avses att om det bara finns en sökande som uppfyller behörighetsvillkoren och denna person inte kan anställas för uppgiften, kan en person utan behörighet väljas till tjänsten. En sådan person kan anställas bara för viss tid (se 23 § i behörighetslagen).

Kravet på särskilda skäl förutsätter att det finns en saklig och grundad anledning till att man i stället för en behörig person anställer en sådan person i tjänsten som inte uppfyller behörighetsvillkoren. Ingen sökande (oberoende av behörighet) har subjektiv rätt att bli vald till en specifik tjänst. Det är alltid arbetsgivaren som beslutar om valet, men beslutet bör kunna motiveras på ett sakligt sätt.

Vanliga frågor
UKTA

Är det möjligt att besätta tjänsten interimistiskt även om det finns ett uppenbart behov av att besätta den tillsvidare?

Tjänsten XX har varit ledigförklarad. Ansökningstiden för tjänsten har förlängts redan ett par gånger eftersom det inte har funnits behöriga sökande. Den sista ansökningstiden för tjänsten löpte ut på fredagen och avsikten är att ansökningstiden inte förlängs fler gånger nu. Tjänsten har sökts av bara en sökande som uppfyller behörighetsvillkoren. Denna sökande är redan anställd i samma stad i andra uppgifter. Till sin utbildning är den sökande behörig för XX-uppgiften, men det finns många oklarheter och uppenbara fel i arbetshistorian.  Den sökande har åtminstone en gång fått anmärkning för oärlighet som tjänsteinnehavare. Den nuvarande närmaste chefen anser inte den sökande vara lämplig för XX-uppgiften.

Är det möjligt att besätta tjänsten interimistiskt även om det finns ett uppenbart behov av att besätta den tillsvidare? Då kunde tjänsten ledigförklaras i god tid nästa vårvinter, men för läsåret 2011–2012 skulle den besättas interimistiskt. På så sätt är det möjligt att följa upp denna tjänsteinnehavare och bedöma tjänsteinnehavarens lämplighet för uppgiften under hela läsåret.

Svar

Att testa hur en person klarar av lärarjobbet är ingen grund för en tidsbunden tjänst. Enligt 3 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare är regeln en tillsvidareanställning i tjänsteförhållande, och en visstidsanställning bör basera sig på grunderna i denna paragraf.  En sådan prövotid kan ifrågasättas: enligt 8 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare kan samma arbetsgivare bestämma att prövotid ska iakttas i ett nytt tjänsteförhållande om det i tjänsteinnehavarens uppgifter eller ställning sker en avsevärd förändring. Om arbetsgivaren anser att det föreligger en avsevärd förändring i samband med övergången till den nya tjänsten kan personen "testas" genom en prövotid. Tjänsten kan lämnas obesatt om det inte finns sökande som uppfyller behörighetsvillkoren eller om det bara finns ett fåtal sökande med behörighet. Ett sådant beslut kan inte överklagas.

Det lönar sig att noggrant överväga om personen i fråga kan anställas som lärare. Bestämmelsen i 23 § i behörighetsförordningen gör det möjligt att anställa en person utan behörighet för uppgiften för visstid av bland annat särskilda skäl. Med situationer som avser särskilda skäl tänker man på fall där det till en tjänst bara finns en sökande som uppfyller behörighetsvillkoren, men personen i fråga kan inte rekryteras för uppgiften. För att förbigå denna person så att en person som inte uppfyller behörighetsvillkoren anställs för uppgiften måste det naturligtvis finnas en grundad anledning och anställningsbeslutet ska alltså motiveras enligt denna bestämmelse. Detta vore ett tänkbart sätt att hantera situationen i fråga. Om en person som anställts för en tjänst inte uppfyller behörighetsvillkoren och tjänsten har besatts interimistiskt bör tjänsten ledigförklaras på nytt på våren, precis som ni föreslår, dvs. tjänsten besätts interimistiskt för högst ett läsår.