Suomeksi

UKTA

Vanliga frågor
UKTA

Kan lärare inom småbarnspedagogik med magisterexamen betalas högre lön?

Den kompetens som magisterexamen medför syns ofta i den anställdas arbetsprestation som ett bredare kunnande och mer yrkesskicklighet. I så fall kan den beaktas vid utvärderingen av arbetsprestationen, på basis av vilken individuella tillägg beviljas. Det individuella tillägget betalas på basis av yrkesskicklighet, arbetsprestationer och andra, eventuella lokalt fastslagna kriterier.

Tanken är att det individuella tillägget ger den anställda mer motivation för arbetet, då han eller hon kan påverka sin lönenivå genom sina prestationer. KT och OAJ rekommenderar att det kunnande som magisterexamen medför beaktas vid bedömningen av arbetsprestationen och beviljandet av individuella tillägg.

En person med högre utbildning kan också ges mer krävande arbetsuppgifter. Om arbetsuppgifterna och uppgifternas svårighetsgrad skiljer sig åt för lärare inom småbarnspedagogik med magisterexamen jämfört med dem med kandidatexamen eller annan utbildning som ger behörighet för lärare inom småbarnspedagogik, betalas de olika stor uppgiftsrelaterad lön.

Det är inte förenligt med UKTA del G att differentiera de uppgiftsrelaterade lönerna för lärare inom småbarnspedagogik enbart på basis av utbildning. Principen i lönesystemet i UKTA del G är att den uppgiftsrelaterade lönen bestäms enligt uppgifternas svårighetsgrad.

Enligt UKTA del G granskas uppgifternas svårighetsgrad lönepunktsvis. Speciallärare inom småbarnspedagogik har samma lönenivå oberoende av att man på dem som avlagt magisterexamen respektive kandidatexamen tillämpar olika lönepunkter (4501042 och 4500042). Det samma gäller lärare inom småbarnspedagogik (45001044 och 45000044). Detta innebär att till exempel en lärare inom småbarnspedagogik med magisterexamen inte kan betalas en annan uppgiftsrelaterad lön än en lärare med kandidatexamen eller någon annan behörighetsgivande examen enbart på basis av utbildningsnivån.

KT och OAJ har tillsammans utarbetat denna fråga och dess svar.

Vanliga frågor
UKTA

Kan lärare inom småbarnspedagogik betalas ett separat lönetillägg för ansvar för förskoleundervisningen?

UKTA del G innehåller inga ”separattillägg”. För att ett separat tillägg som avviker från den uppgiftsrelaterade lönen ska kunna betalas krävs det att man ingått ett lokalt avtal om avvikelse från bestämmelserna i UKTA del G.

I den gemensamma tillämpningsanvisningen för lönesättningen i UKTA del G § 7 nämns ansvar för förskoleundervisningen som exempel på en sådan uppgift i arbetet med undervisning och fostran som påverkar arbetsvärderingen. Ansvar för förskoleundervisningen kan därför beaktas som en faktor som höjer den uppgiftsrelaterade lönen för lärare inom småbarnspedagogik. Här är det dock fråga om en del av den uppgiftsrelaterade lönen som också ska bete sig som en uppgiftsrelaterad lön, exempelvis så att den höjs i samband med allmänna förhöjningar.

Eventuella extra uppgifter och ansvar i anknytning till förskoleundervisning ska alltså beaktas i uppgiftsbeskrivningen och svårighetsgraden bedömas med iakttagande av arbetsgivarens lokala arbetsvärderingssystem. På basis av arbetsgivarens bedömning kan en uppgiftsbeskrivning där extra uppgifter och ansvar ingår sålunda placeras på en högre arbetsvärderingsnivå än de uppgiftsbeskrivningar i samma lönepunkt som inte innehåller motsvarande extra uppgifter eller ansvar.

KT och OAJ har tillsammans utarbetat denna fråga och dess svar.

Vanliga frågor
UKTA

Anställningsförhållandet för en visstidsanställd klasslärare i grundskolan varar 1.8.2023–1.6.2024 (elevarbetsdagarna 10.8.2023–1.6.2024). För hur många dagar betalas den visstidsanställda läraren semesterdagsersättning när anställningen upphör?

Anställningsförhållandet varar hela arbetsåret och därför tillämpas del A § 36 mom. 1. Semesterdagsersättning intjänas för 10 månader.

Från semesterdagsersättningen avdras de sommaravbrottsdagar 1.8–8.8 som ingår i anställningen.

Skolan har en planerings- och utbildningsdag 9.8. Den är en arbetsdag för läraren och minskar inte semesterdagsersättningen.

När anställningsförhållandet upphör får läraren semesterdagsersättning som motsvarar den ordinarie lönen för 20 dagar och semesterpenning för 10 månader.

Vanliga frågor
AKTA
UKTA

Vi har lärare inom småbarnspedagogik som omfattas av UKTA del G och AKTA bilaga 5. Hur stor är den allmänna förhöjningen och den lokala justeringspotten 1.6.2023?

Inom UKTA del G är den allmänna förhöjningen 2,02 procent och inom AKTA bilaga 5 är den 2,2 procent 1.6.2023.

Justeringspotten är 0,7 procent (0,4 % + 0,3 %) i båda avtalen. Om samförstånd inte nås om fördelningen av justeringspottens 0,3 procent, fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas.

Utöver nämnda 0,7 procent (0,4 % + 0,3 %) innehåller båda avtalen en lokal justeringspott på 1,2 procent enligt utvecklingsprogrammet 1.6.2023.

I tabellen kan du kontrollera de förhöjningar som tillkommer småbarnspedagogiken i juni 2023.

   

AKTA, bilaga 5

UKTA, del G

1.6.2023

Allmän förhöjning

2,20 %

2,02 %

1.6.2023

TNivåförhöjning

 

45000020 Daghemsföreståndare 3,1 %

1.6.2023

Lokal justeringspott

0,4 % + 0,3 %

0,4 % + 0,3 %*

1.6.2023

Pott för löneutvecklingsprogrammet (lokal pott)

1,20 %

1,20 %

30.6.2023

Engångspott

467 € + 120 €

467 € + 150 €

* I UKTA granskas inte fördelningen av den lokala justeringspotten per bilaga.

Vanliga frågor
UKTA

Gäller engångspotten också småbarnspedagogiken?

Anställda som omfattas av UKTA del G får 30.6.2023 en engångspott på 467 € + 150 €. De som omfattas av AKTA bilaga 5 får en engångspott på 467 € + 120 €.

Engångsarvodet betalas 30.6.2023 till anställda med en oavbruten anställning som inletts senast 2.5.2023 och som är i kraft 31.5.2023.
För deltidsanställda betalas arvodet i proportion till deltidsarbetstiden.

 

 

Vanliga frågor
UKTA

Kommer daghemsföreståndare (45000020) att få en förhöjning på 3,1 procent 1.6.2023?

Daghemsföreståndare (45000020) får en allmän förhöjning på 2,02 procent 1.6.2023 och dessutom en nivåförhöjning av den uppgiftsrelaterade lönen på 3,1 procent.

Nivåförhöjningen (3,1%) höjer inte det individuella tillägget, men den allmänna förhöjningen på 2,02% höjer det individuella tillägget. Sammanlagt höjs daghemsföreståndarnas uppgiftsrelaterade lön och grundlön med 5,12 procent 1.6.2023.

 

 

 

Vanliga frågor
UKTA

Kan jag rikta hela den lokala justeringspottens andel 1.6.2023 till del G?

Avtalet hindrar inte att hela den lokala justeringspotten riktas till del G eller vice versa.

Inom UKTA behöver justeringspotten inte delas upp enligt lönesummornas vikt i olika bilagor.

Vanliga frågor
AKTA
UKTA

Vilken arbetstidsform tillämpas på daghemsföreståndare och direktörer för småbarnspedagogik?

Daghemsföreståndare har en yrkesmässig ledningsuppgift. Daghemsföreståndarnas arbetstidsform är allmän arbetstid. Byråarbetstid kan inte tillämpas på dem som omfattas av UKTA del G.

På anställda med administrativa ledningsuppgifter inom småbarnspedagogiken, såsom direktörer för småbarnspedagogik, tillämpas byråarbetstid. De administrativa uppgifterna inom småbarnspedagogiken omfattas av tillämpningsområdet för AKTA bilaga 5.

Om det är fråga om en kombinationsbefattning som utöver uppgifterna som daghemsföreståndare även omfattar administrativa ledningsuppgifter inom småbarnspedagogiken, väljs arbetstidsformen på samma sätt som det rätta avtalsområdet, dvs. enligt de huvudsakliga uppgifterna.

 

Vanliga frågor
UKTA

Kan daghemsföreståndaren arbeta i en barngrupp?

Ja, det är möjligt. Till daghemsföreståndarens uppgifter kan också höra att delta i undervisning och fostran.

Daghemsföreståndaren kan vid behov också delta i vårdarbetet, till exempel vid akut personalbrist.

 

Vanliga frågor
UKTA

Vilken lönepunkt tillämpas på daghemsföreståndare, biträdande föreståndare och vice föreståndare?

Lönepunkten för daghemsföreståndare

Om arbetstagaren eller tjänsteinnehavaren i huvudsak arbetar som daghemsföreståndare enligt lagen om småbarnspedagogik och personen uppfyller behörighetsvillkoren enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik, tillämpas på honom eller henne lönepunkten för daghemsföreståndare i UKTA del G (45000020).

En lärare inom småbarnspedagogik eller en biträdande föreståndare för en småbarnspedagogisk enhet som getts ett tjänsteförordnande eller vars arbetsavtal temporärt har ändrats för den tid som personen har chefsuppgifter, exempelvis för hela verksamhetsåret, överförs för tiden ifråga till denna lönepunkt (45000020).

Till denna lönepunkt hör däremot inte exempelvis lärare inom småbarnspedagogik i lönepunkterna 450000044 och 450010044 som verkar som vice föreståndare (inte kontinuerliga chefsuppgifter) och som vikarierar för daghemsföreståndaren till exempel under semestrar. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms då enligt UKTA del G § 5, om inte de tillfälliga förändringarna i uppgifterna har beaktats i den uppgiftsrelaterade lönen.

Om en person har ifrågavarande föreståndaruppgift men inte uppfyller ovan nämnda behörighetsvillkor omfattas han eller hon av tillämpningsområdet för AKTA bilaga 5 och står utanför lönesättningen.

Lönepunkten för biträdande föreståndare för småbarnspedagogisk enhet

I fråga om arbetstagare eller tjänsteinnehavare som inte arbetar som daghemsföreståndare enligt lagen om småbarnspedagogik men som kontinuerligt verkar som direkta chefer och dessutom uppfyller behörighetsvillkoren enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik, tillämpas lönepunkten för biträdande föreståndare i UKTA del G (450000030).

Till lönepunkten i fråga kan höra till exempel biträdande daghemsföreståndare och ansvariga lärare inom småbarnspedagogik som kontinuerligt verkar som direkta chefer. Även vice föreståndare som kontinuerligt verkar som direkta chefer hör till denna lönepunkt. Den som har direkta chefsuppgifter utövar kontinuerlig arbetsledningsrätt.

Till denna lönepunkt hör däremot inte lärare inom småbarnspedagogik i lönepunkterna 450000044 och 450010044 som verkar som vice föreståndare (inte kontinuerliga chefsuppgifter) och som till exempel under semestrar vikarierar för daghemsföreståndaren eller biträdande föreståndaren för en småbarnspedagogisk enhet. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms då enligt UKTA del G § 5, om inte de tillfälliga förändringarna i uppgifterna har beaktats i den uppgiftsrelaterade lönen.

Om en arbetstagare som verkar som biträdande föreståndare för en småbarnspedagogisk enhet inte uppfyller behörighetsvillkoren enligt 26 §, 30 § eller 31 § i lagen om småbarnspedagogik eller med stöd av övergångsbestämmelserna i lagen om småbarnspedagogik (75 §) är behörig som daghemsföreståndare, speciallärare inom småbarnspedagogik eller lärare inom småbarnspedagogik, omfattas han eller hon av tillämpningsområdet för AKTA bilaga 5 och står utanför lönesättningen.

Vanliga frågor
AKTA
UKTA

Vilket kollektivavtal, vilka anställningsvillkor och vilken lönepunkt tillämpas på personalen i klubbverksamhet inom småbarnspedagogiken?

Med klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik avses klubbverksamhet som leds av en lärare inom småbarnspedagogik och som uppfyller kriterierna i den lag om småbarnspedagogik som gällde 1.6.2021 och grunderna för planen för småbarnspedagogik. På klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik tillämpas grunderna för planen för småbarnspedagogik enligt 21 § och den lokala planen för småbarnspedagogik enligt 22 § i lagen om småbarnspedagogik, och dessa grunder styr verksamheten.

En lärare inom småbarnspedagogik som arbetar i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik och som uppfyller behörighetskraven för lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare enligt lagen om småbarnspedagogik 540/2018 (26 §, 30 § respektive 31 §, eller behörighet för nämnda uppgifter enligt övergångsbestämmelserna i 75 §) omfattas av tillämpningsområdet för UKTA del G och står utanför lönesättningen. På personer som står utanför lönesättningen i UKTA del G tillämpas lönepunkt 45999999.

På lärare inom småbarnspedagogik som arbetar i klubbverksamhet tillämpas inte vissa arbetstidsbestämmelser enligt UKTA del G § 8 (arbetstid för planering, utvärdering och utveckling samt extra lediga dagar).

Om det inte är fråga om klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik eller om den anställda inte uppfyller ovannämnda behörighetsvillkor och arbetar som lärare inom småbarnspedagogik, omfattas han eller hon av tillämpningsområdet för AKTA bilaga 5.

På socionomer inom småbarnspedagogik som arbetar i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik tillämpas lönepunkten för socionomer inom småbarnspedagogik i AKTA bilaga 5 (05VKA046), och på barnskötare inom småbarnspedagogik som arbetar i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik tillämpas på motsvarande sätt lönepunkten för barnskötare inom småbarnspedagogik i AKTA bilaga 5 (05VKA054).

Vanliga frågor
UKTA

Hur mycket ska betalas i individuella tillägg till personal som omfattas av UKTA del G?

För individuella tillägg ska arbetsgivaren sedan 1.10.2022 använda minst 1,8 procent av summan av de uppgiftsrelaterade lönerna för den personal som omfattas av UKTA del G. Justeringen görs årligen.

Före 1.10.2022 skulle arbetsgivaren för individuella tillägg använda minst 1,3 procent av summan av de uppgiftsrelaterade lönerna för den personal som omfattas av UKTA del G. Också före 1.10.2022 har justeringen gjorts årligen.

Höjningen av minimibeloppet för individuella tillägg 1.10.2022 har samband med fördelningen av den centraliserade potten. Genom en lokal justeringspott riktades 0,45 procent av lönesumman i del G till individuella tillägg för anställda som omfattas av del G (Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken). Den lokala justeringspotten innebär att minimibeloppet för det individuella tillägget enligt protokollsanteckningen i AKTA kap. II § 11 är 0,5 procentenheter högre för lärare som omfattas av del G än vad som anges i bestämmelsen i AKTA.

Trots att minimibeloppet för individuella tillägg i UKTA del G sedan 1.10.2022 har varit 1,8 procent, har det inte varit nödvändigt att justera minimibeloppet just 1.10.2022 i samband med fördelningen av den lokala justeringspotten på 0,45 procent, om inte tidpunkten har varit den justeringstidpunkt som arbetsgivaren tillämpat. Minimibeloppet på 1,8 procent för individuella tillägg ska dock uppnås vid den normala justeringstidpunkten efter fördelningen av den lokala justeringspotten.

Vanliga frågor
AKTA
UKTA

Vilken lönepunkt och vilka anställningsvillkor tillämpas på speciallärare inom småbarnspedagogik som inte uppfyller behörighetsvillkoren?

Om en person inte har behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik eller daghemsföreståndare enligt lagen om småbarnspedagogik men arbetar som speciallärare inom småbarnspedagogik med stöd av en sådan tillfällig avvikelse från behörighetsvillkoren som avses i 33 § i lagen, tillämpas lönepunkt 05VKB045. En sådan person omfattas av tillämpningsområdet för AKTA bilaga 5, men grundlönen bestäms enligt UKTA del G. Till övriga delar tillämpas bestämmelserna i AKTA bilaga 5.

Om personen har behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik (26 § eller 75 §) eller som daghemsföreståndare (31 §) eller har behörighet enligt övergångsbestämmelserna i 75 § i lagen, men inte har behörighet som speciallärare inom småbarnspedagogik (30 §), och han eller hon tillfälligt arbetar som speciallärare inom småbarnspedagogik med stöd av 33 § i lagen, omfattas personen av tillämpningsområdet för UKTA del G.

På speciallärare som omfattas av tillämpningsområdet för del G och som arbetar på daghem och sjukhus tillämpas lönepunkten för speciallärare inom småbarnspedagogik enligt UKTA del G.

I denna lönepunkt används

  • koden 4 50 01 04 2 om personen har pedagogie magisterexamen
  • koden 4 50 00 04 2 om personen har pedagogie kandidatexamen eller annan behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik.

Det är alltså en och samma lönepunkt där olika examensbaserade koder används av statistiska skäl.

Vanliga frågor
UKTA

Vilken lönepunkt och vilka anställningsvillkor tillämpas på daghemsföreståndare som inte uppfyller behörighetsvillkoren?

Om personen har behörighet enligt lagen om småbarnspedagogik som daghemsföreståndare (31 § eller 75 §), lärare inom småbarnspedagogik (26 § eller 75 §) eller speciallärare inom småbarnspedagogik (30 §) och arbetar som daghemsföreståndare, omfattas han eller hon av tillämpningsområdet för UKTA del G. I detta fall tillämpas lönepunkten för daghemsföreståndare i UKTA del G. Ifrågavarande lönepunkt är 4 50 00 020.

Om personen inte uppfyller något av ovan nämnda behörighetsvillkor och arbetar som daghemsföreståndare med stöd av en tillfällig avvikelse från behörighetsvillkoren enligt 33 § i lagen om småbarnspedagogik, omfattas han eller hon av tillämpningsområdet för AKTA bilaga 5 och står utanför lönesättningen.

 

 

Vanliga frågor
UKTA

Måste arbetstiden för planering, utvärdering och utveckling antecknas i arbetsskiftsförteckningen?

Vid planering av arbetstiden ska en tillräcklig del av den ordinarie arbetstiden (38 timmar 15 minuter) reserveras i arbetsskiftsförteckningen för verksamhet utanför barngruppen, dvs. för planering av undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, för utvärderings- och utvecklingsarbete samt för utarbetande av planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.
 
Eftersom andelen tid för sådant arbete kan variera till exempel månadsvis beroende på verksamhetens behov, är det viktigt att planera

  • hur mycket planeringstid som behövs utanför barngruppen vid respektive tidpunkt
  • vid vilket tillfälle det är lämpligt att utföra uppgifter utanför barngruppen.

Arbetsgivaren ansvarar för att det reserveras tillräckligt med tid för arbete utanför barngruppen och arbetsgivaren har också rätt att leda och övervaka arbetet.
 
Arbetstiden för planering, utvärdering och utveckling omfattas dock inte av bestämmelserna om arbetstidsbokföring i arbetstidslagen, och bestämmelserna om arbetsskiftsförteckningen i AKTA kap. III § 28 tillämpas inte på registrering av denna arbetstid.
 
Arbetstiden för planering, utvärdering och utveckling kan planeras in i arbetsskiftsförteckningen, men alternativt kan planen göras upp i ett separat dokument.

Någon egentlig uppföljning av hur mycket arbetstid som använts för planering, utvärdering och utveckling behöver inte göras.