Vanliga frågor
AKTA
UKTA
LÄKTA
TS
TIM-AKA

På vilket sätt ska arbetsgivaren beakta coronaviruset vid bedömningen av arbetsplatsens risker?

Arbetsgivaren har skyldighet att se till arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. De nödvändiga åtgärdernas tillräcklighet måste omprövas fortlöpande och regelbundet.

Arbetsgivaren måste se till att utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet har uppdaterats med tanke på coronavirusepidemin. Arbetsgivaren bör upprätta anvisningar och förfaranden som behövs på grund av coronakrisen (t.ex.  beredskapsgrupp, renhållning, hygien, personlig skyddsutrustning).

Under coronavirusepidemin måste man avgöra om risken att smittas av coronavirus är större på jobbet än i samhället i övrigt. I riskbedömningen måste man beakta till exempel antalet närkontakter och deras längd samt möjligheten att skydda sig.

Inom hälso- och sjukvården måste i synnerhet åtgärder som bildar aerosoler beaktas.

Arbetsgivaren har tillgång till företagshälsovårdens sakkunskap vid riskbedömningen.

Mer på webben

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterlönen för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus?

Enligt § 9 mom. 1 i allmänna delen i LÄKTA 2014–2016, som gäller 1.1.2016, höjs den ordinarie lön som betalas för semester till läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de kollektivavtalsenliga åtgärds- och besöksarvodena och arvodena för intyg och utlåtanden som betalats för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som betalats för samma tid.

 

Bestämmelsen gäller också husläkare och de läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus som står utanför lönesättningen men som läkaravtalet tillämpas på.

 

När semesterlönen räknas ut används den ordinarie lön som betalats under föregående kvalifikationsår och arvoden enligt LÄKTA (åtgärdsarvoden, besöksarvoden och arvoden för intyg och utlåtanden) som betalats under ordinarie arbetstid/dagtid för husläkare. Med ordinarie lön avses den ordinarie lön som betalats under hela kvalifikationsåret, oberoende av om läkaren eller tandläkaren har haft tjänstledighet under en del av kvalifikationsåret. 

 

I beräkningen beaktas inte arvoden som betalats under kliniskt mertidsarbete eller jour eller arvoden som baserar sig på lokala avtal.

 

Om anställningen har börjat efter 1.4 eller senare under pågående kvalifikationsår blir det ingen förhöjning av semesterlönen på grund av arvoden, eftersom det under det föregående kvalifikationsåret inte har betalats sådana arvoden i samband med denna anställning.

 

Exempel

En hälsocentralläkare har haft en ordinarie lön på 69 000 euro under kvalifikationsåret 1.4–31.3. Läkaren har för samma tid hos samma arbetsgivare under ordinarie arbetstid tjänat in åtgärds- och besöksarvoden på 12 180 euro samt 3 000 euro i arvoden för utlåtanden, sammanlagt 15 420 euro.

 

Förhöjningsprocent = 15 180 € x 100 / 69 000 € = 22 %

 

För hälsocentralläkaren fastställs semester i fyra hela veckor (4.7.2017–31.7.2017). Den ordinarie lönen är 5 750 euro. I semesterlön betalas ((5 750 €/31) x 28) x 122 % = 6 336,13 €.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas lönen under avlönad tjänstledighet för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus?

Den ordinarie lön som betalas under avlönad tjänstledighet höjs med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de kollektivavtalsenliga åtgärds- och besöksarvodena och arvodena för intyg och utlåtanden som betalats för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som betalats för samma tid (LÄKTA allmänna delen § 7).

 

Bestämmelsen gäller också husläkare och de läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus som står utanför lönesättningen men som läkaravtalet tillämpas på.

 

När lönen under tjänstledighet räknas ut används den ordinarie lön som betalats under föregående kvalifikationsår och arvoden enligt LÄKTA (åtgärdsarvoden, besöksarvoden och arvoden för intyg och utlåtanden) som betalats under ordinarie arbetstid/dagtid för husläkare. Med ordinarie lön avses den ordinarie lön som betalats under hela kvalifikationsåret, oberoende av om läkaren eller tandläkaren har haft tjänstledighet under en del av kvalifikationsåret. 

 

I beräkningen beaktas inte arvoden som betalats under kliniskt mertidsarbete eller jour eller arvoden som baserar sig på lokala avtal.

 

Exempel

En hälsocentralläkare har haft en ordinarie lön på 69 000 euro under kvalifikationsåret 1.4–31.3. Läkaren har för samma tid hos samma arbetsgivare under ordinarie arbetstid tjänat in åtgärds- och besöksarvoden på 12 180 euro samt 3 000 euro i arvoden för utlåtanden, sammanlagt 15 420 euro.

 

Förhöjningsprocent = 15 180 € x 100 / 69 000 € = 22 %

 

Hälsocentralläkaren har tjänstledighet med lön i en vecka. För veckan betalas en ordinarie lön på 1 345 euro, som höjs.

 

Lön för avlönad sjukledighet = 1 345 € +(1 345 € x 22 %) = 1 345 € + 295,90 € = 1 640,90 €

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas lönen för en veterinärmedicinestuderande under avlönad tjänstledighet, utbildning eller utbytesledighet?

Lönen för en veterinärmedicinestuderande under avlönad tjänstledighet, utbildning eller utbytesledighet beräknas på personens egen ordinarie lön. LÄKTA allmänna delen § 8 mom. 2 tillämpas inte.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas lönen för en praktiserande veterinär under avlönad tjänstledighet, utbildning eller utbytesledighet?

I § 8 mom. 2 i allmänna delen i LÄKTA föreskrivs att om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker, betalas till veterinären vid avlönad tjänstledighet, utbytesledighet och av arbetsgivaren anvisad eller godkänd utbildning grundlönen för en hygieniker och eventuellt också arbetserfarenhetstillägg, som räknats på grundlönen. Om den praktiserande veterinärens egen uppgiftsrelaterad lön är lika stor som den lön som beräknats på detta sätt, betalas veterinärens egen ordinarie lön för de nämnda ledigheterna.

 

Exempel:

En heltidsanställd hygieniker har en grundlön på 4 185,26 euro och ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 334,82 €, sammanlagt 4 520,08 euro.

 

Praktiserande veterinär A:s uppgiftsrelaterade lön är 3 950 euro. A har ett arbetserfarenhetstillägg på 8 %, dvs. 316 euro. Den ordinarie lönen är sammanlagt 4 266 euro. A:s ordinarie lön är lägre än garantilönen enligt § 8 mom. 2, så lönen under tjänstledigheten, utbildningen eller utbytesledigheten betalas enligt garantilönen.

 

Praktiserande veterinär B:s uppgiftsrelaterade lön är 3 950 euro. B har ett arbetserfarenhetstillägg på 8 %, dvs. 316 euro och ett individuellt tillägg på 350 euro. Den ordinarie lönen är sammanlagt 4 616 euro. Eftersom B:s egen ordinarie lön är högre än en lön som beräknats enligt § 8 mom. 2, får B sin egen ordinarie lön under tjänstledighet, utbildning eller utbytesledighet. Se tillämpningsanvisningen för § 8.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterlönen, semesterersättningen och semesterpenningen för en veterinärmedicinestuderande?

Till en veterinärmedicinestuderande betalas under semester grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker minskad med 15 procent, och ett eventuellt arbetserfarenhetstillägg som beräknats på denna lön. Också semesterersättningen beräknas på denna lön.

 

Semesterpenningen för en veterinärmedicinestuderande beräknas dock på den studerandes egen ordinarie lön. Garantibestämmelsen gäller med andra ord inte semesterpenningen för studerande.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterpenningen för en praktiserande veterinär?

Semesterpenningen beräknas på lönen enligt § 8 mom. 1 i den allmänna delen inklusive arbetserfarenhetstillägg som räknats ut på denna lön, om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent.

 

Exempel:

Veterinär A har en uppgiftsrelaterad lön på 3 500 euro och ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 284,60 euro (beräknat enligt § 8 mom. 1). Den ordinarie lönen är 3 784,60 euro.

 

Veterinär B har en uppgiftsrelaterad lön på 3 500 euro och ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 284,60 euro (beräknat enligt § 8 mom. 1). Dessutom betalas ett prövningsbaserat individuellt tillägg på 100 euro. Den ordinarie lönen är 3 884,60 euro.

 

Grundlönen för en heltidsanställd hygieniker är 4 185,26 euro, från vilket 15 procent avdras. I beräkningen används sålunda en grundlön på 3 557,47 euro inklusive ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 284,60 euro, sammanlagt 3 842,07 euro.

 

Veterinär A:s semesterpenning beräknas enligt den s.k. garantilönebestämmelsen, dvs. på grundlönen för en hygieniker minskad med 15 procent inklusive ett arbetserfarenhetstillägg som beräknats på denna grundlön. Veterinär B:s semesterpenning beräknas på B:s egen ordinarie lön, eftersom den är 42,43 euro högre än den s.k. garantilönen (3 884,60 € – 3 842,07 €).

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterersättningen för en praktiserande veterinär?

Semesterersättningen beräknas på samma lön som semesterlönen (LÄKTA allmänna delen § 9 mom. 3). Om veterinärens egen ordinarie lön (se definitionen i AKTA kap. II § 5) är högre än beräknad enligt § 9 mom. 3 (utöver uppgiftsrelaterad lön betalas också t.ex. individuellt tillägg), beräknas semesterersättningen dock på veterinärens egen ordinarie lön.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas semesterlönen för en praktiserande veterinär?

I § 9 mom. 3 i läkaravtalets allmänna del sägs att om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som är heltidsanställd som hygieniker (4 185,26 euro fr.o.m. 1.1.2016) betalas för veterinärens semester denna grundlön för hygieniker och det eventuella arbetserfarenhetstillägg som beräknas på denna lön.

 

När semesterlönen med stöd av denna avtalsbestämmelse betalas enligt grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker, betalas för semestertiden endast de lönedelar som anges i paragrafen i fråga. Till exempel individuellt tillägg, årstillägg eller fjärrortstillägg som beviljats veterinären betalas inte under semestern.

 

Bestämmelserna har garantilönekaraktär. Om veterinärens egen ordinarie lön (se definitionen i AKTA kap. II § 5) är högre än beräknad enligt § 9 mom. 3 (utöver uppgiftsrelaterad lön betalas också t.ex. individuellt tillägg), betalas under semester veterinärens egen högre ordinarie lön. Se tillämpningsanvisningen för § 8.

 

Exempel:

En heltidsanställd hygieniker har en grundlön på 4 185,26 euro och ett 8 procents arbetserfarenhetstillägg på 334,82 €, sammanlagt 4 520,08 euro.

 

Praktiserande veterinär A:s uppgiftsrelaterade lön är 3 950 euro. A har ett arbetserfarenhetstillägg på 8 %, dvs. 316 euro. Den ordinarie lönen är sammanlagt 4 266 euro. A:s ordinarie lön är lägre än garantilönen enligt § 9 mom. 3, så semesterlönen beräknas på garantilönen.

 

Praktiserande veterinär B:s uppgiftsrelaterade lön är 3 950 euro. B har ett arbetserfarenhetstillägg på 8 %, dvs. 316 euro och ett individuellt tillägg på 350 euro. Den ordinarie lönen är sammanlagt 4 616 euro. Eftersom B:s ordinarie lön är högre än en lön som beräknats enligt § 9 mom. 3, får B sin egen ordinarie lön under semestern.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur beräknas arbetserfarenhetstillägget för en praktiserande veterinär?

Arbetserfarenhetstillägget beräknas på lönen enligt § 8 mom. 1 i den allmänna delen, om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent.

 

Bestämmelserna har garantilönekaraktär. Om veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön är högre än grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent, beräknas arbetserfarenhetstillägget på veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön. Se tillämpningsanvisningen för § 8.

 

Exempel:

Grundlönen för en heltidsanställd hygieniker är 4 185,26 euro, från vilket 15 procent avdras. I beräkningen används sålunda en grundlön på 3 557,47 euro som utgångspunkt. Ett arbetserfarenhetstillägg på 3 procent är då 106,72 euro och 8 procent 284,60 €.

 

Veterinär A har en uppgiftsrelaterad lön på 3 500 euro, vilket är mindre än garantilönen enligt § 8 mom. 1. Arbetserfarenhetstillägget beräknas därför på grundlönen för en legitimerad veterinär som är heltidsanställd hygieniker (bilaga 5 § 1 punkt 1) minskad med 15 procent.

 

Veterinär B har en uppgiftsrelaterad lön på 3 600 euro, vilket är mer än garantilönen enligt § 8 mom. 1. Arbetserfarenhetstillägget beräknas på veterinärens egen uppgiftsrelaterade lön, dvs. 3 600 euro.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur bestäms lönen för en praktiserande veterinär när det i tjänsteuppgifterna ingår övervaknings- och inspektionsuppgifter eller andra myndighetsuppgifter som arbetsgivaren ålagt och som veterinären inte utfört tidigare?

Grundlönen för praktiserande veterinärer anses, utöver tjänsteveterinärernas åligganden enligt veterinärvårdslagen, innefatta i genomsnitt 3 timmar i veckan av övervaknings- och inspektionsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och andra myndighetsuppgifter som arbetsgivaren ålagt (punkt 5.1 i tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 5). När dessa uppgifter inkluderas i tjänsteuppgifterna för en praktiserande veterinär måste uppgifternas tidsmässiga andel (genomsnittligt antal timmar per vecka) utredas. Om den tid som används för sådana uppgifter i snitt överstiger 3 timmar, bestäms den praktiserande veterinärens uppgiftsrelaterade lön på nytt i enlighet med bilaga 5 § 1 punkt 2. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms med andra ord som för en praktiserande veterinär som tjänstgör som chef för hälsoövervakningen eller som ansvarig veterinär. Den uppgiftsrelaterade lönen bestäms i två delar genom att man räknar ut övervaknings- och inspektionsuppgifternas proportionella andel av grundlönen för uppgifter inom miljö- och hälsoskydd m.m. enligt § 1 punkt 2 och praktikuppgifternas proportionella andel av grundlönen för uppgifter vid praktik enligt samma punkt. Dessa två lönedelar räknas sedan ihop (se punkt 4 i tillämpningsanvisningen för § 1 i bilaga 5).

Vanliga frågor
LÄKTA

Vilken lön betalas till en läkare eller tandläkare under utbytesledighet?

Under utbytesledighet betalas läkarens eller tandläkarens normala ordinarie lön. Den ordinarie lönen höjs inte på samma sätt som semesterpenningen. I läkaravtalet finns det inga särskilda bestämmelser om den lön som ska betalas under utbytesledighet.

Vanliga frågor
LÄKTA

Hur mycket av semesterpenningen innehålls när en läkare eller tandläkare byter ut sin semesterpenning helt och hållet eller bara delvis?

Andelen utbytta dagar dras av från den semesterpenning som annars skulle betalas. Om läkaren eller tandläkaren har rätt till semesterpenning som beräknas enligt § 9 mom. 1 (inkluderar höjning), avdras den andel som motsvarar antalet utbytta dagar.

 

Om hela semesterpenningen byts ut mot ledighet, betalas ingen semesterpenning. Om läkaren eller tandläkaren byter bara en del av sin semesterpenning mot ledighet, betalas resten i pengar, också decimaler.

 

Exempel 1

En läkare har rätt till semester för 12 månader enligt tabellen i § 5 mom. 3 punkt 1 i semesterkapitlet i AKTA. Rätten till semester är 38 semesterdagar, och 35 % blir 13,3 dagar utbytesledighet (38 x 0,35). Om tjänsteinnehavaren byter hela semesterpenningen mot ledighet kan 13 fulla dagar utbytesledighet tas ut. Då betalas ingen semesterpenning.

 

Om det i detta fall fastställs 12 fulla dagar utbytesledighet för tjänsteinnehavaren, betalas för denna tid ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 och den resterande delen av semesterpenningen (den del som motsvarar 1,3 dagar utbytesledighet) betalas i pengar.

 

Exempel 2

En läkare har rätt till semester för 11 månader enligt tabellen i § 5 mom. 3 punkt 1 i semesterkapitlet i AKTA. Rätten till semester är 33 semesterdagar, och 35 % blir 11,5 dagar utbytesledighet (33 x 0,35). Om tjänsteinnehavaren byter hela semesterpenningen mot ledighet kan 11 fulla dagar utbytesledighet tas ut. Då betalas ingen semesterpenning.

 

Om det i detta fall fastställs 10 fulla dagar utbytesledighet för tjänsteinnehavaren, betalas för denna tid ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 och den resterande delen av semesterpenningen (den del som motsvarar 1,55 dagar utbytesledighet) betalas i pengar.

Vanliga frågor
LÄKTA

Betalas överskjutande decimaler i antalet utbytesledighetsdagar som semesterpenning?

Om hela semesterpenningen byts ut mot ledighet, betalas ingen semesterpenning. För överskjutande decimaler betalas då alltså ingenting.  Om läkaren byter bara en del av sin semesterpenning mot ledighet, betalas den återstående delen i pengar, också decimaler.

Vanliga frågor
LÄKTA

Avrundas decimaler enligt normala avrundningsregler när semesterpenningar byts mot ledighet?

Decimaler avrundas varken uppåt eller neråt. Om till exempel en läkare har 6 fulla kvalifikationsmånader och semesterrätten bestäms enligt § 5 mom. 2 punkt 2 i semesterkapitlet i AKTA har läkaren rätt till 15 semesterdagar, varav 35 procent är 5,25 utbytesledighetsdagar. Antalet utbytesledighetsdagar blir då 5.