Suomeksi
Cirkulär
2/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna och välfärdsområdesstyrelserna

Anvisningar om och exempel på beräkningen av den lokala justeringspotten 1.6.2023

Följande anvisningar gäller den lokala justeringspotten i kommunsektorn och välfärdsområdena. Anvisningarna för beräkning av den lokala justeringspotten och kalkyleringsmodellen för potten har uppdaterats på KT:s webbplats. Kommunerna, samkommunerna, välfärdsområdena, välfärdssammanslutningarna och medlemmarna i KT:s företagssektion kan använda KT:s kalkyleringsmodell när de eventuellt skräddarsyr egna modeller.

Dessa allmänna beräkningsprinciper lämpar sig för alla avtalsområden. Vi informerar vid behov separat om särskilda drag i beräkningen för de enskilda avtalsområdena.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

Lokal justeringspott 1.6.2023

1.6.2023 fördelas flera lokala justeringspotter som kan behandlas vid samma förhandlingar, men potternas andelar bör granskas separat. Man måste efteråt kunna skilja åt potterna och se hur de riktats. Det är ändå bra att också titta på helheten när de lokala potterna fördelas.

Lönesumma som utgör grunden för den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt (t.ex. mars 2023) för de tjänsteinnehavare och arbetstagare som är anställda hos arbetsgivaren.

Eftersom den allmänna förhöjningen och flera lokala justeringspotter träder i kraft vid samma tidpunkt, 1.6.2023, ska alla förhöjningar beräknas separat på de löner och den lönesumma som inte innehåller någon av dessa förhöjningar. 

Lönesumman får inte innehålla samma löneposter flera gånger eller från flera perioder (t.ex. löneposter som betalats retroaktivt).

Till lönesumman räknas samtliga löner inklusive arbetstidsersättningar som betalats till dem som omfattas av den lokala justeringspotten, med undantag för semesterpenningar, semesterersättningar, eventuella resultatbonusar och poster som inte hör till en normal månad. Till lönesumman räknas också lönerna för vikarier och andra visstidsanställda, deltidsanställda, arbetsgivarens representanter och andra som står utanför lönesättningen.

Återverkningar på automatiska och icke-automatiska tillägg

De automatiska, dvs. procentuella lönetilläggen höjs i samma proportion som den uppgiftsrelaterade lönen eller den ordinarie lönen. Till exempel är arbetserfarenhetstillägget inom AKTA 3 eller 8 % av den uppgiftsrelaterade lönen och grunden för beräkningen av timpriset för arbetstidsersättningar är den ordinarie lönen.

När den uppgiftsrelaterade lönen/den ordinarie lönen höjs, ändras inte de icke-automatiska tilläggen, dvs. tillägg angivna i euro (t.ex. årstillägg och naturaförmåner).

Återverkningseffekterna bör beaktas i kostnadsberäkningarna, så att den överenskomna kostnadseffekten inte över- eller underskrids.

Den lokala justeringspottens kostnadseffekt (0,4 % som exempel)

Kostnadseffekten av den lokala justeringspotten ska bli 0,4 % av lönesumman inom avtalsområdet. Arbetsgivaren kan vid behov höja lönerna mer än vad potten förutsätter.

Hur mycket den lokala justeringspotten höjer lönerna på individnivå har inte avtalats nationellt.

Det finns bara ett rätt slutresultat och det är den avtalade kostnadseffekten beräknad på lönesumman. Rätt resultat kan ändå nås genom flera olika beräkningssätt. Storleken på justeringspotten kan beräknas till exempel på de ordinarie lönerna eller totallönerna. Höjningarnas återverkningar på de automatiska och icke-automatiska tilläggen bör beaktas oberoende av beräkningssätt. Dessa återverkningar ska tas med i beräkningen av justeringspottens kostnadseffekt.

Det är inte att rekommendera att justeringspotten beräknas på de uppgiftsrelaterade lönerna om potten också används för individuella tillägg.

Arbetsgivaren svarar för kostnadsberäkningen och verkar under tjänsteansvar.

Exempel på beräkning av den lokala justeringspotten

Om den lokala justeringspotten beräknas som 0,4 % av summan av totallönerna eller de ordinarie lönerna, kan beloppet inte som sådant överföras till de uppgiftsrelaterade lönerna eller de individuella tilläggen. I så fall beaktas inte höjningarnas effekt på arbetserfarenhetstilläggen, arbetstidsersättningarna och andra s.k. automatiska, dvs. procentuella, tillägg och den totala kostnadseffekten överskrids.

Nedan ges exempel på hur lönehöjningarna beräknas korrekt (exempel 1 och 2) och fel (exempel 3 och 4) samt höjningarnas kostnadseffekt.

För enkelhetens skull har höjningarna i exemplen gjorts i en enda persons lön. I praktiken kan storleken på och fördelningen av höjningarna på exempelvis uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg variera mellan olika personer.

I exempel 1 och 3 används den lokala justeringspotten för höjning av den uppgiftsrelaterade lönen och i exempel 2 och 4 för höjning av det individuella tillägget.

Rätt beräkningssätt

Exempel 1: Den lokala justeringspotten på 0,4 % beräknas på summan av totallönerna för mars 2023. Justeringspottens storlek blir 12 € (3 000 x 0,4/100 = 12 €). Den lokala justeringspotten används för höjning av den uppgiftsrelaterade lönen. Den upp-giftsrelaterade lönen kan dock höjas endast med 10,56 € ((2 550/(2 550 + 204)) x (2 850/3 000) x 12 = 10,56 €), för att kostnadseffekten inte ska överskridas. I exemplet har höjningens återverkan på arbetserfarenhetstillägget och arbetstidsersättningarna beaktats. Det individuella tillägget och årstillägget höjs inte. Totallönen stiger med jämnt 0,4 %, dvs. 12 euro.

 

          Lön €/mån.

 

 

 

31.3.2023

1.6.2023

Höjning %

 

Uppgiftsrelaterad lön

2 550

2 560,56

0,41

(+ 10,56 €)

Arbetserfarenhetstillägg 8 %

204

204,84

0,41

(autom. tillägg, höjs såsom uppg rel lön)

Individuellt tillägg

50

50,00

0,00

(ingen avtalad förhöjning)

Årstillägg

46

46,00

0,00

(icke-automatiskt tillägg, höjs inte)

Ordinarie lön

2 850

2 861,40

0,40

 

Arbetstidstillägg/övertidsersättningar

150

150,60

0,40

(autom. tillägg, höjs såsom ordinarie lön)

Totallön

3 000

3 012,00

0,40

kostnadseffekten är 0,4 % av lönesumman, dvs. 12 €

Exempel 2: Den lokala justeringspotten på 0,4 % beräknas på summan av totallönerna för mars 2023. Justeringspottens storlek blir 12 € (3 000 x 0,4/100 = 12 €). Den lokala justeringspotten används för höjning av det individuella tillägget. Det individuella tillägget kan ändå höjas endast med 11,40 € ((2 850/3 000) x 12 = 11,40 €) för att kostnadseffekten inte ska överskridas. I exemplet har höjningens återverkan på arbetstidsersättningarna beaktats. Arbetserfarenhetstillägget och årstillägget höjs inte. Totallönen stiger med jämnt 0,4 %, dvs. 12 euro.

 

          Lön €/mån.

 

 

 

31.3.2023

1.6.2023

Höjning %

 

Uppgiftsrelaterad lön

2 550

2 550,00

0,00

(ingen höjning)

Arbetserfarenhetstillägg 8 %

204

204,00

0,00

(automatiskt tillägg, höjs inte eftersom
den uppgiftsrelaterade lönen inte höjs)

Individuellt tillägg

50

61,40

22,80

(+ 11,40)

Årstillägg

46

46,00

0,00

(icke-automatiskt tillägg, höjs inte)

Ordinarie lön

2 850

2 861,40

0,40

 

Arbetstidstillägg/övertidsersättningar

50

150,60

0,40

(autom. tillägg, höjs såsom ordinarie lön)

Totallön

3 000

3 012,00

0,40

kostnadseffekten är 0,4 % av lönesumman, dvs. 12 €

Fel beräkningssätt

Exempel 3: Den lokala justeringspotten på 0,4 % beräknas på summan av totallönerna för mars 2023. Storleken på justeringspotten blir 12 € (3 000 € x 0,4/100 = 12 €) och den uppgiftsrelaterade lönen höjs med detta belopp. I exemplet har inte höjningar-nas återverkan på arbetserfarenhetstillägget och arbetstidsersättningarna beaktats. Den totala kostnadseffekten överskrids i exemplet med 0,05 procentenheter, dvs. 1,64 euro.

 

          Lön €/mån.

 

 

 

31.3.2023

1.6.2023

Höjning %

 

Uppgiftsrelaterad lön

2 550

2 562,00

0,47

(+12 €)

Arbetserfarenhetstillägg 8 %

204

204,96

0,47

(autom. tillägg, höjs såsom uppg rel lön)

Individuellt tillägg

50

50,00

0,00

(ingen höjning)

Årstillägg

46

46,00

0,00

(icke-automatiskt tillägg, höjs inte)

Ordinarie lön

2 850

2 862,96

0,45

 

Arbetstidstillägg/övertidsersättningar

150

150,68

0,45

(autom. tillägg, höjs såsom ordinarie lön)

Kokonaisansio

3 000

3 013,64

0,45

kostnadseffekten är 0,45 % dvs. 13,64 € och den överskreds med 0,05 procentenheter, dvs. 1,64 €

Exempel 4: Den lokala justeringspotten på 0,4 % beräknas på summan av totallönerna för mars 2023. Storleken på justeringspotten blir 12 € (3 000 € x 0,4/100 = 12 €) och den uppgiftsrelaterade lönen höjs med detta belopp. I exemplet har inte höjningarnas återverkan på arbetstidsersättningarna beaktats. Den totala kostnadseffekten överskrids i exemplet med 0,02 procentenheter, dvs. 0,63 euro.

 

          Lön €/mån.

 

 

 

31.3.2023

1.6.2023

Höjning %

 

Uppgiftsrelaterad lön

2 550

2 550,00

0,00

(ingen höjning)

Arbetserfarenhetstillägg 8 %

204

204,00

0,00

(autom. tillägg, höjs såsom uppg rel lön)

Individuellt tillägg

50

62,00

24,00

(+ 12 €)

Årstillägg

46

46,00

0,00

(icke-automatiskt tillägg, höjs inte)

Ordinarie lön

2 850

2 862,00

0,42

 

Arbetstidstillägg/övertidsersättningar

150

150,63

0,42

(autom. tillägg, höjs såsom ordinarie lön)

Totallön

3 000

3 012,63

0,42

kostnadseffekten är 0,42 % dvs. 12,63 € och den överskreds med 0,02 procentenheter, dvs. 0,63 €

Ordningsföljden för beräkningen av lönehöjningarna

Eftersom den allmänna förhöjningen och flera lokala justeringspotter träder i kraft vid samma tidpunkt, 1.6.2023, ska alla förhöjningar beräknas separat på de löner och den lönesumma som inte innehåller någon av dessa förhöjningar.

I exemplen nedan redogörs för i vilken ordning den allmänna förhöjningen och justeringspotterna, som träder i kraft vid samma tidpunkt, ska verkställas på de uppgiftsrelaterade lönerna.

 Exempeltabell: Hur den allmänna förhöjningen och justeringspotterna höjer den uppgiftsrelaterade lönen.

Uppgiftsrelaterad lön före höjningarna 2 550 €/mån.

Allmän förhöjning

Justeringspott

Pott för utvecklings-programmet

Rätt

Fel

Observera!

1,5 %

 0,4 %

1,2 %

2 550 € + 3,1 % = 2 629,05 €
tai
2 550 €:sta 1,5 % = 38,25 €
2 550 €:sta 0,4 % = 10,20 € 

2 550 €:sta 1,2 % = 30,60 €
2 550 € + 38,25 € + 10,20 € +30,60 € = 2 629,05 €

2 550 € + 1,5 % = 2 588,25  2 588,25 + 0,4 % = 2 598,60 €

2598,60+ 1,2 % = 2629,78 €

Procenterna kan adderas eller beräknas var för sig, och i vilken ordning som helst. I båda fallen blir höjningen 79,05 €. Höjningen får inte beräknas på en lön som höjts med den ena förhöjningen, för då överskrids kostnads-effekten.

1,5 %

10 €

1,2 %

2 550 €:sta 1,5 % = 38,25 €

2550 €:sta 1,2 % = 30,60 €

2550 € + 38,25 € + 30,60 € = 2618,85

2 618,85 + 10 € = 2 628,85 €

2 550 € + 10 € = 2 560 €

2 560 + (1,5 % +1,2 %) = 2 629,12 €

Den procentuella förhöjningen ska alltid beräknas först och förhöjningen i euro adderas efter det. Höjningen får inte beräknas på en lön som höjts med en förhöjning i euro, för då överskrids kostnadseffekten.

Dokumentera avgörandena

Avgörandena om de lokala justeringspotterna bör dokumenteras. Man måste efteråt kunna skilja åt potterna och se hur de riktats. När man dokumenterar grunderna för potterna och hur de används och fördelas blir det lättare att driva en systematisk personalpolitik och följa upp lönesystemet. KT kommer att skicka en enkät till arbetsgivarna om hur de lokala justeringspotterna använts inom de olika avtalsområdena.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Utredningsdirektör Mika Juutinen

 

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Niina Paakkonen

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2132
Mobiltelefon:
+358 50 384 9286
E-post:
Niina.Paakkonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT