Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 1 Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

II Rektorer och biträdande rektorer

§ 2 Lön och undervisningstimmar för rektorer

mom. 1

4 09 01 02 4

Grundön för rektorer (se lönebilagan)

mom. 2

Antalet undervisningstimmar för en rektor fastställs lokalt för varje läsår till högst 456 timmar med beaktande av läroanstaltens storlek och de övriga lokala förhållandena. En rektor vid en läroanstalt med yrkesutbildning på flera områden kan ha högst 320 undervisningstimmar.

§ 3 Lön och undervisningstimmar för biträdande rektorer

mom. 1   

Grundlönen för en biträdande rektor med helhetsarbetstid, se lönebilagan.

4 00 03 00 1

Högre högskoleexamen

4 00 03 00 2

Annan examen

mom. 2   

Antalet undervisningstimmar för en biträdande rektor fastställs lokalt för varje läsår till högst 760 timmar med beaktande av läroanstaltens storlek och de övriga lokala förhållandena.

§ 4 Arbetstid och semester för tjänsteinnehavare med helhetsarbetstid

mom. 1  

På tjänsteinnehavaren tillämpas en helhetsarbetstid som följer en byråarbetstid anpassad till läroanstaltens verksamhet.

mom. 2  

Dessa tjänsteinnehavares semester bestäms enligt del A § 33 mom. 1.

§ 5 Årsbundet tillägg

Den tid som berättigar till årsbundet tillägg för en tjänsteinnehavare och uträkningen av den bestäms enligt del A § 12–18. Antalet år som berättigar till årsbundet tillägg och procenttalen är följande:

 

10 år

15 år

20 år

Rektorer, biträdande rektorer

5 %

4 %

 4 %