Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 1 Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

  I Tillämpning

  § 1 Tillämpningsområde

  mom. 1

  Avtalsbestämmelserna i denna bilaga tillämpas på undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen.

  mom. 2

  Förhandlingar om införandet av denna bilaga förs på lokal nivå i enlighet med § 14 mom. 2 i det kommunala huvudavtalet. Bilagan ska börja tillämpas 1.8.2018, 1.1.2019, 1.8.2019 eller 1.1.2020, men dock senast 1.8.2020.

  mom. 3

  Anställningsvillkoren för lärare inom musikutbildning på andra stadiet som leder till yrkesexamen (grundexamen i musik) bestäms enligt del F bilaga 10.

  mom. 4

  Anställningsvillkoren för gemensamma timlärare i huvudsyssla fastställs i den gemensamma delen i UKTA del C och bilagorna 4–9 samt enligt bestämmelserna om timlärare i huvudsyssla i del A. (Gäller 1.8.2018–31.7.2020).

  mom. 5

  Utöver denna bilaga iakttas följande bestämmelser i UKTA del A:

  I Tillämpning och arbetsfred
  § 1 Tillämpningsområde
  § 2 Lokala avtal och övriga begränsningar som gäller avtalets tillämpningsområde
  § 4 Arbetsfred

  II Lön för undervisningspersonal i tjänsteförhållande
  § 5 Lönen i olika dyrortsklasser
  § 6 Lönegrunder och lönesystemet
  § 7 Ändrad lön vid ändrade arbetsuppgifter
  § 8 Avdrag på grund av avsaknad av behörighet för andra än grundskole- och gymnasielärare
  § 9 Hur dispens påverkar lönen
  § 10 Lönejustering genom lokalt beslut
  § 11 Individuellt tillägg
  § 12 Årsbundet tillägg (för personer med helhetsarbetstid)
  § 13 Tid som berättigar till årsbunden del
  § 14 Årsbundet tillägg och pension
  § 15 Minimilängden på den anställningstid som berättigar till årsbundet tillägg
  § 16 Avbrott i tjänsteutövningen som räknas till det årsbundna tillägget
  § 17 Ansökan om årsbundet tillägg
  § 18 Övergångsbestämmelse för tjänstetillägg
  § 19 Fjärrortstillägg
  § 20 a Rekryteringstillägg
  § 21 Ordinarie lön
  § 28 Avrundning av arvoden
  § 29 Lönebetalning, rätt till lön, arbetsgivarens kvittningsrätt, lön under avstängning från tjänsteutövning och uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad
  § 30 Arvode för korttidsvikarier

  III Arbetstid
  § 31 Arbetstidformer

  IV Semester, kalkylerad semester och semesterpenning
  § 33 Semester och kalkylerad semester (§ 2 och 3 tillämpas)
  § 34 Semesterpenning
  § 35 Semesterförmåner vid övergång från en uppgift till en annan (§ 2 och 3 tillämpas)

  V Avbrott i tjänsteutövningen
  § 38 Sjukledighet
  § 40 Moderskapsledighetens längd och rätt till avlönad moderskapsledighet
  § 41 Dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen samt vissa andra ersättningar
  § 42 Lön under partiell tjänstledighet och tjänsteutövning
  § 43 Partiell vårdledighet
  § 44 Hur hälsoundersökningar inverkar på lönen
  § 45 Repetitionsövningar i reserven och befolkningsskyddsutbildning
  § 46 Lönen under uppdrag som riksdagsledamot, medlemskap i statsrådet eller Europaparlamentet och vid fullgörande av värnplikt eller civiltjänst
  § 47 Tillämpningsområdet för bestämmelser som gäller gemensamma lärare (i tillämpliga delar)
  § 48 Anställningsvillkoren för gemensamma lärare (i tillämpliga delar)
  § 49 Arbetstid för gemensamma lärare (i tillämpliga delar)

  VII Timlärare i tjänsteförhållande
  A TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
  § 51 Huvudsyssla (mom. 3)
  § 54 Övriga avtalsbestämmelser som tillämpas på timlärare i huvudsyssla (i tillämpliga delar)
  B TIMLÄRARE I BISYSSLA
  § 57 Avbrott i tjänsteutövningen för timlärare i bisyssla

  VIII Uppsägningstider för undervisningspersonal
  § 58 Uppsägningstider

  mom. 6

  Som anställningsvillkor iakttas också bestämmelserna i AKTA i tilllämpliga delar.