2018– 2019

UKTA

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

I Tillämpning

§ 1 Tillämpningsområde

mom. 1

Avtalsbestämmelserna i denna bilaga tillämpas på undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen.

mom. 2

Förhandlingar om införandet av denna bilaga förs på lokal nivå i enlighet med § 14 mom. 2 i det kommunala huvudavtalet. Bilagan ska börja tillämpas 1.8.2018, 1.1.2019, 1.8.2019 eller 1.1.2020, men dock senast 1.8.2020.

mom. 3

Anställningsvillkoren för lärare inom musikutbildning på andra stadiet som leder till yrkesexamen (grundexamen i musik) bestäms enligt del F bilaga 10.

mom. 4

Anställningsvillkoren för gemensamma timlärare i huvudsyssla fastställs i den gemensamma delen i UKTA del C och bilagorna 4–9 samt enligt bestämmelserna om timlärare i huvudsyssla i del A. (Gäller 1.8.2018–31.7.2020).

mom. 5

Utöver denna bilaga iakttas följande bestämmelser i UKTA del A:

I Tillämpning och arbetsfred
§ 1 Tillämpningsområde
§ 2 Lokala avtal och övriga begränsningar som gäller avtalets tillämpningsområde
§ 4 Arbetsfred

II Lön för undervisningspersonal i tjänsteförhållande
§ 5 Lönen i olika dyrortsklasser
§ 6 Lönegrunder och lönesystemet
§ 7 Ändrad lön vid ändrade arbetsuppgifter
§ 8 Avdrag på grund av avsaknad av behörighet för andra än grundskole- och gymnasielärare
§ 9 Hur dispens påverkar lönen
§ 10 Lönejustering genom lokalt beslut
§ 11 Individuellt tillägg
§ 12 Årsbundet tillägg (för personer med helhetsarbetstid)
§ 13 Tid som berättigar till årsbunden del
§ 14 Årsbundet tillägg och pension
§ 15 Minimilängden på den anställningstid som berättigar till årsbundet tillägg
§ 16 Avbrott i tjänsteutövningen som räknas till det årsbundna tillägget
§ 17 Ansökan om årsbundet tillägg
§ 18 Övergångsbestämmelse för tjänstetillägg
§ 19 Fjärrortstillägg
§ 20 a Rekryteringstillägg
§ 21 Ordinarie lön
§ 28 Avrundning av arvoden
§ 29 Lönebetalning, rätt till lön, arbetsgivarens kvittningsrätt, lön under avstängning från tjänsteutövning och uträkning av lön för kortare tid än en kalendermånad
§ 30 Arvode för korttidsvikarier

III Arbetstid
§ 31 Arbetstidformer

IV Semester, kalkylerad semester och semesterpenning
§ 33 Semester och kalkylerad semester (§ 2 och 3 tillämpas)
§ 34 Semesterpenning
§ 35 Semesterförmåner vid övergång från en uppgift till en annan (§ 2 och 3 tillämpas)

V Avbrott i tjänsteutövningen
§ 38 Sjukledighet
§ 40 Moderskapsledighetens längd och rätt till avlönad moderskapsledighet
§ 41 Dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen samt vissa andra ersättningar
§ 42 Lön under partiell tjänstledighet och tjänsteutövning
§ 43 Partiell vårdledighet
§ 44 Hur hälsoundersökningar inverkar på lönen
§ 45 Repetitionsövningar i reserven och befolkningsskyddsutbildning
§ 46 Lönen under uppdrag som riksdagsledamot, medlemskap i statsrådet eller Europaparlamentet och vid fullgörande av värnplikt eller civiltjänst
§ 47 Tillämpningsområdet för bestämmelser som gäller gemensamma lärare (i tillämpliga delar)
§ 48 Anställningsvillkoren för gemensamma lärare (i tillämpliga delar)
§ 49 Arbetstid för gemensamma lärare (i tillämpliga delar)

VII Timlärare i tjänsteförhållande
A TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA
§ 51 Huvudsyssla (mom. 3)
§ 54 Övriga avtalsbestämmelser som tillämpas på timlärare i huvudsyssla (i tillämpliga delar)
B TIMLÄRARE I BISYSSLA
§ 57 Avbrott i tjänsteutövningen för timlärare i bisyssla

VIII Uppsägningstider för undervisningspersonal
§ 58 Uppsägningstider

mom. 6

Som anställningsvillkor iakttas också bestämmelserna i AKTA i tilllämpliga delar.