Suomeksi
UKTA
Del C Bilaga 1 Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

V Lediga perioder

§ 18 Lediga perioder för lärare

mom. 1

Under perioden 2.5–30.9 ska lärarna ha en minst åtta (8) veckor, dvs. 56 kalenderdagar lång sommarledighetsperiod som arbetsgivaren inte får förlägga arbetstid till. Sommarledigheten kan ges i högst tre delar, och av dessa ska en del vara minst fyra (4) veckor lång.

mom. 2

Under den övriga tiden ska lärarna ha en fyra (4) veckor, dvs. 28 kalenderdagar lång ledig period och den kan ges i högst fyra delar.

mom. 3

De lärare som övergår från del E till systemet med årsarbetstid ska under perioden 2.5–30.9 ha en minst sex (6) veckor, dvs. 42 kalenderdagar lång sommarledighetsperiod som arbetsgivaren inte får förlägga
arbetstid till. Sommarledigheten kan ges i högst fyra delar och av dessa ska en del vara minst tre (3) veckor lång. Under den övriga tiden ska lärarna ha en ledig period på fyra (4) veckor, dvs. 28 kalenderdagar och den kan ges i högst fyra delar.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelserna i mom. 3 tillämpas på lärare som övergår från del E till årsarbetstid så länge de fortsätter arbeta i sådana tjänster eller uppgifter som vid tidpunkten för övergången.


mom. 4

Enligt överenskommelse med läraren kan de lediga perioderna förläggas och indelas på något annat sätt.

19 § Lediga perioder för studiehandledare

mom. 1

Under perioden 2.5–30.9 ska lärarna ha en minst fem (5) veckor, dvs. 35 kalenderdagar lång sommarledighetsperiod som arbetsgivaren inte får förlägga arbetstid till. Sommarledigheten kan ges i högst fyra delar och av dessa ska en del vara minst tre (3) veckor lång.

mom. 2  

Under den övriga tiden ska studiehandledaren ha en fem (5) veckor, dvs. 35 kalenderdagar lång ledig period och den kan ges i högst fem delar.

mom. 3 

Arbetsgivaren kan dock flytta högst en (1) vecka, dvs. 7 kalenderdagar av sommarledighetsperioden till perioden 1.10–30.4 eller högst en (1) vecka, dvs. 7 kalenderdagar under den övriga tiden till perioden 2.5–30.9. En flyttad ledig vecka kan ges som en separat period oberoende av bestämmelserna om indelning i mom. 1 och mom. 2. En flyttning kan inte ändra den totala mängden lediga perioder.

mom. 4

Enligt överenskommelse med studiehandledaren kan de lediga perioderna förläggas och indelas på något annat sätt.

§ 20 Fastställande av tidpunkten för den lediga perioden

Tidpunkterna för de lediga perioderna fastställs enligt följande:
 
de lediga perioderna mellan 1.10 och 30.4 fastställs senast 30.9
de lediga perioderna mellan 2.5 och 31.7 fastställs senast 31.3
de lediga perioderna mellan 1.8 och 30.9 fastställs senast 31.5.

§ 21 Övergång från semestersystemet

Om en anställd övergår från semestersystemet till ett arbetstidssystem enligt denna bilaga, anses semesterdagarna bli kvittade genom övergången.

§ 22 Ledighetsersättning för visstidsanställda lärare och studiehandledare

Till en lärare som anställts för kortare tid än ett läsår betalas när tjänsteförhållandet upphör ledighetsersättning för de lediga perioder som läraren inte fått. Ersättningsbeloppet baserar sig på antalet arbetsdagar. Läraren tjänar in ledighetsersättning för alla de arbetsdagar vid läroanstalten (mån–fre) som ingått i tjänsteförhållandet enligt lärarens arbetstidsplan.

Antalet dagar för vilka ersättning betalas får man genom att multiplicera antalet arbetsdagar med 0,24 och ledighetsersättningen räknas ut genom att lärarens dagslön multipliceras med antalet ersättningsdagar. Om det i anställningsförhållandet har ingått någon ledig period som fastställts i arbetstidsplanen dras varje kalenderdag (mån–sön) i den lediga perioden av från det antal ersättningsdagar som ska betalas.


Exempel

En lärare anställdes för perioden 15.8.–21.12. Anställningen omfattade 86 arbetsdagar vid läroanstalten (mån–fre). I anställningen ingick också ett höstlov då läraren hade en ledig period på 7 kalenderdagar. Ledighetsersättningen räknas ut enligt följande: antalet arbetsdagar 86 x 0,24 = 20,64 ersättningsdagar. Från detta resultat subtraheras de kalenderdagar som ingick i höstlovet (20,64 – 7 = 13,64).
Till läraren betalas ledighetsersättning för 13,64 dagar.


§ 23 Semesterpenning

Till lärare, timlärare i huvudsyssla och studiehandledare betalas semesterpenning enligt UKTA. Den ordinarie lönen som utgör grund för semesterpenningen multipliceras med 0,8.