2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

II Rehtori ja apulaisrehtori

2 § Rehtorin palkka ja opetustuntimäärä

1 mom.

4 09 01 02 4

Rehtorin peruspalkka (ks. palkkaliite)

2 mom.

Rehtorin opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti lukuvuosittain ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet enintään 456 tunniksi. Monialaisen ammatillisen oppilaitoksen rehtorin opetustuntimäärä voi olla enintään 320 tuntia.

3 § Apulaisrehtorin palkka ja opetustuntimäärä

1 mom.    

Kokonaistyöajassa olevan apulaisrehtorin peruspalkat, ks. palkkaliite.

4 00 03 00 1

Ylempi korkeakoulututkinto

4 00 03 00 2

Muu tutkinto

2 mom.    

Apulaisrehtorin opetustuntimäärä vahvistetaan paikallisesti lukuvuosittain enintään 760 tunniksi ottaen huomioon oppilaitoksen koko ja muut paikalliset olosuhteet.

4 § Kokonaistyöajassa olevan viranhaltijan työaika ja vuosiloma

1 mom.    

Viranhaltijan työaika on kokonaistyöaika, joka on oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.

2 mom.    

Viranhaltijan vuosiloma määräytyy osion A 33 §:n 1 momentin mukaan.

5 § Vuosisidonnainen lisä

Viranhaltijan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

 

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori, apulaisrehtori

5 %

4 %

 4 %