Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 1 Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

  IV Arbetstid

  § 12 Arbetstid för lärare

  mom. 1

  Arbetstiden för en heltidsanställd lärare är 1 500 timmar per år. För minst 25 % av arbetstiden får läraren välja tid och plats för arbetet (icke-bunden arbetstid). Den övriga arbetstiden är bunden arbetstid. Andelen icke-bunden arbetstid ska basera sig på det verkliga behov som uppskattats för den enskilda läraren.


  Tillämpningsanvisning

  Lärarens arbetstidsplan kan innehålla uppgifter för vilka endast arbetstiden fastställs, medan andelen bunden och icke-bunden arbetstid inte behöver fastställas separat.

  Sådana uppgifter kan vara chefsarbete/teamledaruppgifter, projektoch utvecklingsarbete, ansvarsuppgifter (t.ex. ansvarig ledare för entreprenadarbete, kvalitetsansvarig), samarbete med intressentgrupper och utveckling av den egna kompetensen.


  Protokollsanteckning

  I en studiehandledares arbetstidsplan fastställs endast arbetstiden, medan andelen bunden och icke-bunden arbetstid inte behöver fastställas separat.


  mom. 2

  I kortare anställningsförhållanden än ett läsår är en heltidsanställd lärares arbetstid 37,5 timmar per vecka, varav andelen icke-bunden arbetstid följer § 12 mom. 1.

  mom. 3

  En heltidsanställd lärare (38 tim. 45 min.) som omfattas av UKTA del E kan enligt eget önskemål behålla sin lönenivå vid övergången till årsarbetstid. Motsvarande rätt att behålla lönenivån enligt arbetsavtalet har också deltidsanställda lärare med en årsarbetstid på över 1 500 timmar.

  Den individuella årsarbetstiden för en sådan lärare i del E är längre än arbetstiden för en heltidsanställd (1 500 timmar/år) i samma proportion som lönen är högre.

  Den genomsnittliga veckoarbetstiden för en lärare beräknas utgående från lärarens individuella årsarbetstid.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelserna i mom. 3 tillämpas på lärare som övergår från del E till årsarbetstid så länge de fortsätter arbeta i sådana tjänster eller uppgifter som vid tidpunkten för övergången.


  § 12 a Arbetstid för studiehandledare

  mom. 1

  När en heltidsanställd studiehandledare som omfattas av UKTA övergår till systemet med årsarbetstid kan han eller hon välja en individuell årsarbetstid på 1 575 timmar. Studiehandledarens genomsnittliga
  veckoarbetstid är då 37,5 timmar.

  mom. 2

  När en heltidsanställd studiehandledare som omfattas av UKTA övergår till systemet med årsarbetstid kan han eller hon välja en individuell årsarbetstid på 1 575 timmar. Studiehandledarens genomsnittliga veckoarbetstid är då 37,5 timmar.


  Tillämpningsanvisning

  Bestämmelserna i mom. 2 tillämpas på studiehandledare som övergår till årsarbetstid så länge de fortsätter arbeta i sådana tjänster eller uppgifter som vid tidpunkten för övergången.


  mom. 3

  I kortare anställningsförhållanden än ett läsår är en heltidsanställd studiehandledares arbetstid 36,25 timmar per vecka.

  § 13 Övergångsbestämmelse om andelen icke-bunden arbetstid

  Bestämmelsen gäller de lärare som övergår till att omfattas av denna bilaga när arbetsgivaren inför systemet med årsarbetstid 1.8.2018–1.8.2020. På andra än de särskilt nämnda lärarna i denna paragraf som övergår till systemet med årsarbetstid tillämpas procenten för icke-bunden arbetstid i § 12. Den icke-bundna arbetstiden för de lärare som övergår till årsarbetstid varierar mellan 17 % och 43 %. På lärarna tillämpas följande minimiprocenter för icke-bunden arbetstid så länge de fortsätter arbeta i sådana tjänster eller uppgifter som vid tidpunkten för övergången:

  • lärare i matematiska ämnen och språk minst 30 %,
  • lärare i företagsekonomi:
   • lärare i bokföring, redovisning och ekonomiförvaltning minst 37 %,
   • lärare i yrkesinriktade teoretiska ämnen (bl.a. det andra inhemska språket, främmande språk och matematiska ämnen) minst 34 %,,
   • lärare i modersmålet och handelskorrespondens/kommunikation minst 43 %,,
  •  lärare inom sjöfartsområdet:
   • lärare i sjöfartsämnen och tekniska ämnen minst 30 %, i arbetsundervisning minst 27 %,
   • lärare som ger navigerings- och maskinövervakningsundervisning minst 35 %,
   • språklärare minst 42 %,
   • lärare i andra ämnen minst 38 %,
  • lärare som omfattas av del E minst 17 %.

  § 14 Planering och uppföljning av arbetstiden

  mom. 1

  Arbetsgivaren fastställer för lärare och studiehandledare en skriftlig årsarbetstidsplan, där man bestämmer innehållet i och mängden undervisnings- och handledningsarbete samt lärarens övriga uppgifter. Årsarbetstidsplanen utarbetas i samarbete med läraren och ges till läraren innan arbetsperioden börjar.

  mom. 2

  Arbetstiden följs upp regelbundet. Om årsarbetstidsplanen behöver ändras görs det genom att de uppgifter som skrivits in i planen ändras.


  Tillämpningsanvisning

  Planeringen och uppföljningen av arbetstiden baserar sig på det lokala systemet. Mer detaljerade tillämpningsanvisningar för arbetstidsplanen och uppföljningen av arbetstiden bereds på lokal nivå i samarbete
  med representanter för undervisningspersonalen.


  § 15 Överskridning av arbetstiden/mertidsarbete

  mom. 1

  Årsarbetstiden för en heltidsanställd lärare och studiehandledare kan uppgå till mellan 1 500 och 1 700 timmar. Om årsarbetstiden överskrider  1 500 timmar är lönen i motsvarande grad högre.


  Exempel

  En lärares årsarbetstid är 1 650 timmar. Månadslönen är då minst 110 % av lönen för en lärare med en årsarbetstid på 1 500 timmar. Överskridningen av arbetstiden kan betalas också genom ett timarvode
  enligt mom. 3.


  mom. 2

  En årsarbetstid som överskrider 1 700 timmar förutsätter en överenskommelse mellan läraren eller studiehandledaren i fråga. För detta mertidsarbete betalas en ersättning för varje timme enligt mom. 3 förhöjd med 50 procent.

  mom. 3

  Priset för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 125.

  § 16 Tillägg för obekväm arbetstid

  mom. 1

  För arbetstimmar som utförs under samma dygn betalas kvällstillägg efter det att 8 timmar har förlöpt sedan den första arbetsuppgiften under dygnet påbörjades. I fråga om påbörjandet av arbetet och betalningen av kvällstillägget beaktas inte den icke-bundna arbetstiden i § 12 mom. 1. Kvällstillägget utgör 50 % av ersättningen enligt § 15 mom. 3.

  mom. 2

  För arbete som arbetsgivaren fastställt i arbetstidsplanen och som utförs på lördagar, söndagar och under söckenhelger samt på vardagar klockan 22.00–7.00 betalas ett tillägg för obekväm arbetstid.
  Tillägget utgör 50 % av ersättningen i § 15 mom. 3.

  mom. 3

  3 För samma arbetstimme betalas arbetstidstillägg bara enligt en av grunderna i mom. 1 eller mom. 2.

  § 17 Gymnasieundervisning vid yrkesläroanstalter (Gäller 1.2.2018–31.7.2020)

  För en lärare som har behörighet som lärare i ämnesundervisning i gymnasiet (10 § i förordning 986/1998) och som undervisar enligt gymnasiets läroplan i en undervisningsgrupp bestående av elever inom yrkesutbildningen som förbereder sig för studentexamen i modersmålet och litteratur, det andra inhemska språket, ett främmande språk eller matematik utökas den icke-bundna arbetstiden. Mängden icke-bunden arbetstid får man genom att multiplicera undervisningstimmarna i modersmålet och litteratur med minst 0,85 (undervisningsskyldighet 16 tim./ vecka), i det andra inhemska språket och i främmande språk med 0,62 (undervisningsskyldighet 19 tim./vecka) och i matematik med 0,56 (undervisningsskyldighet 20 tim./ vecka)..


  Exempel

  En modersmålslärare med undervisning i gemensamma examensdelar undervisar i gymnasiet 10 timmar per vecka. Lärarens årsarbetstid får man genom att räkna ihop den bundna och den icke-bundna arbetstiden, dvs. undervisningstimmarna (10) och lägga till den icke-bundna arbetstiden (10 x 0,85). Arbetstiden enligt systemet med årsarbetstid är 18,5 timmar (10 + 8,5).