På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 1 Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö

  V Vapaajaksot

  18 § Opettajan vapaajaksot

  1 mom.

  Opettajalle on annettava 2.5.–30.9. välisenä aikana vähintään kahdeksan (8) viikon eli 56 kalenteripäivän pituinen kesävapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Kesävapaajakso voidaan antaa enintään kolmessa osassa, ja näistä yhden pituus on vähintään neljä (4) viikkoa.

  2 mom.

  Muuna aikana opettajalle on annettava neljän (4) viikon eli 28 kalenteripäivän pituinen vapaajakso ja se voidaan antaa enintään neljässä  osassa.

  3 mom.

  E osiosta siirtyvälle opettajalle on annettava 2.5.–30.9. välisenä aikana vähintään kuuden (6) viikon eli 42 kalenteripäivän pituinen kesävapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Kesävapaajakso voidaan antaa enintään neljässä osassa, ja näistä yhden pituus on vähintään kolme (3) viikkoa. Muuna aikana opettajille on annettava neljän viikon eli 28 kalenteripäivän pituinen vapaajakso ja se voidaan antaa enintään neljässä osassa.


  Soveltamisohje

  3 momentin mukaisia määräyksiä sovelletaan E-osiosta siirtyviin opettajiin niin kauan kuin he jatkavat vuosityöaikaan siirtymishetken mukaisissa viroissa tai tehtävissä.


  4 mom.

  Opettajan kanssa voidaan sopia vapaajaksojen sijoitusajankohdista ja jaksotuksesta toisin.

  19 § Opinto-ohjaajan vapaajaksot

  1 mom.

  Opinto-ohjaajalle on annettava 2.5.–30.9. välisenä aikana vähintään viiden (5) viikon eli 35 kalenteripäivän pituinen kesävapaajakso, johon työnantaja ei saa sijoittaa työaikaa. Kesävapaajakso voidaan antaa enintään neljässä osassa, ja näistä yhden pituus on vähintään kolme (3) viikkoa.

  2 mom.   

  Muuna aikana opinto-ohjaajalle on annettava viiden (5) viikon eli 35 kalenteripäivän pituinen vapaajakso ja se voidaan antaa enintään viidessä  osassa.

  3 mom.   

  Työnantaja voi kuitenkin siirtää enintään yhden (1) viikon eli 7 kalenteripäivää kesävapaajaksoa aikavälille 1.10.–30.4. tai enintään yhden (1) viikon eli 7 kalenteripäivää muuna aikana annettavaa vapaajaksoa aikavälille 2.5.–30.9. Siirretty vapaajaksoviikko voidaan antaa erillisenä jaksona 1–2 momentin mukaisista jaksotusta koskevista määräyksistä riippumatta. Siirtäminen ei voi muuttaa vapaajaksojen kokonaismäärää.

  4 mom.

  Opinto-ohjaajan kanssa voidaan sopia vapaajaksojen sijoitusajankohdista ja jaksotuksesta toisin.

  20 § Vapaajakson ajankohdan vahvistaminen

  Vapaajaksojen ajankohdat vahvistetaan seuraavasti:
   
  01.10.–30.04. välisen ajan vapaajaksot vahvistetaan 30.09. mennessä
  02.05.–31.07. välisen ajan vapaajaksot vahvistetaan 31.03. mennessä
  01.08.–30.09. välisen ajan vapaajaksot vahvistetaan 31.05. mennessä.

  21 § Vuosilomajärjestelmästä siirtyminen

  Jos henkilö siirtyy vuosilomajärjestelmästä tämän liitteen mukaiseen työaikajärjestelmään, hänen lomapäiviensä katsotaan kuittaantuvan siirtymisellä tämän liitteen mukaiseen työaikajärjestelmään.  

  22 § Määräaikaisen opettajan ja opinto-ohjaajan vapaajaksokorvaus

  Lukuvuotta lyhyemmäksi ajaksi palkatulle opettajalle maksetaan virkasuhteen päättyessä vapaajaksokorvaus, jonka suuruus perustuu opettajan työpäivien lukumäärään. Vapaajaksokorvausta kerryttävät kaikki opettajan työsuunnitelman mukaiset virkasuhteeseen sisältyneet oppilaitoksen työpäivät (ma–pe).

  Vapaajaksokorvauspäivien lukumäärä saadaan kertomalla opettajan edellä kuvattujen työpäivien lukumäärä luvulla 0,24, ja vapaajaksokorvaus lasketaan kertomalla opettajan päiväpalkka vapaajaksokorvauspäivien lukumäärällä. Jos työsuhteeseen on sisältynyt työaikasuunnitelmassa vahvistettuja vapaajaksopäiviä, jokainen vapaajakson kalenteripäivä (ma-su) vähennetään maksettavien vapaajaksokorvauspäivien lukumäärästä.


  Esimerkki

  Opettaja palkattiin ajalle 15.8.–21.12. Virkasuhteeseen sisältyi 86 oppilaitoksen työpäivää (ma–pe). Virkasuhteeseen sisältyi myös syyslomaa 7 vapaajakson kalenteripäivää. Vapaajaksokorvaus lasketaan seuraavasti: työpäivien lukumäärä 86 x 0,24 = 20,64 vapaajaksokorvauspäivää. Tästä vähennetään syysloman vapaajakson kalenteripäivät (20,64 – 7 = 13,64). Opettajalle maksetaan vapaajaksokorvausta 13,64 päivältä.


  23 § Lomaraha

  Opettajalle, päätoimiselle tuntiopettajalle ja opinto-ohjaajalle maksetaan OVTES:n mukainen lomaraha. Lomarahan perustana oleva varsinainen palkka kerrotaan luvulla 0,8.