Suomeksi

Kommunsektorn har goda möjligheter att ingå lokala avtal

Enligt det kommunala huvudavtalet från 1993 kan lokala tjänste- och arbetskollektivavtal ingås om det finns en grundad anledning som baserar sig på lokala särförhållanden. Genom ett lokalt kollektivavtal kan man avvika från det riksomfattande kollektivavtalet.

Erivärisiä paikkamerkkejä

Enligt AKTA kap. I § 4 får man dock inte genom ett lokalt avtal

 • avtala om en lägre grundlön än den som minst ska betalas enligt AKTA
 • avvika från AKTA:s bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd
 • avvika från AKTA.s bestämmelser om semesterns längd eller sjuk- eller moderskapsledighetsförmåner.

Varför behövs lokala avtal?

Det finns ett behov av lokala avtal eftersom kommunernas och samkommunernas ekonomiska situation, tjänsteproduktion och sätt att tillhandahålla service varierar så kraftigt att alla skillnader omöjligt kan beaktas i de riksomfattande kollektivavtalen.

Vid lokala avtal står i allmänhet arbetsgivaren och respektive avtalsorganisation, en underförening till den eller förtroendemannen som avtalsparter.

I de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen ingår ett stort antal bestämmelser som tillåter avvikande lokala avtal om frågor som uttryckligen anges i bestämmelsen. I sin enklaste form ger en sådan bestämmelse arbetsgivaren möjlighet att avvika från huvudregeln i avtalsbestämmelsen om den anställde samtycker till det.

En bestämmelse om rätt att avvika från huvudregeln i avtalsbestämmelsen kan också vara mer omfattande. Detta gäller till exempel bestämmelsen i arbetstidskapitlet i AKTA som gör det möjligt att avtala om en ordinarie arbetstid som avviker från de allmänna arbetstider som fastställts i kollektivavtalet. En sådan överenskommelse ingås mellan arbetsgivaren och den anställde. Om det avvikande arbetstidsarrangemanget gäller minst fem anställda, ska arbetsgivaren avtala om arrangemanget med förtroendemannen eller respektive avtalsorganisation.

Av ett lokalt avtal måste det framgå vem avtalet gäller, dvs. om det gäller alla tjänsteinnehavare och arbetstagare i kommunen, endast en viss personalgrupp eller enskilda anställda. Det ska också framgå på vilket sätt avtalet tillämpas på olika personalgrupper, vilka bestämmelser som gäller vilka grupper osv. Ett avtal kan bara gälla medlemmar i den eller de organisationer som har varit med och ingått avtalet.

Vad kan man avtala om lokalt?

Bestämmelserna om lokala tjänste- och arbetskollektivavtal finns i § 13 i huvudavtalet.

Avvikande avtal är möjliga under följande förutsättningar:

 • Det finns ett gällande riksomfattande kollektivavtal.
 • Det finns en uttrycklig bestämmelse om frågan i det riksomfattande kollektivavtalet.
 • Det finns en på lokala särförhållanden baserad grundad anledning att ingå avvikande avtal.
 • Det gäller en fråga som man kan avtala om enligt 2 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och 1 § i lagen om kommunala arbetskollektivavtal.
 • Det är inte förbjudet enligt lag att ingå avvikande avtal i frågan (tvingande bestämmelser i arbetslagstiftningen).

Vad kan man inte avtala om lokalt?

Man kan inte ingå lokala avtal om

 • grundlön eller motsvarande som är lägre än den avtalade minimigrundlönen (AKTA kap. II § 3 och 4)
 • lägre grundlön än vad som anges i löneskalorna i löneklassificeringen (UKTA)
 • lägre lön än den uppgiftsrelaterade minimilönen eller minimiinkomsten enligt avtalet (TS)
 • lägre lön än grundtimlönegruppens lägsta grundtimlön (TIM-AKA).

Genom ett lokalt avtal får man inte heller avvika från de riksomfattande kollektivavtalens bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjuk- och moderskapsledighetsförmåner.

I KT:s cirkulär 7/2016 finns det anvisningar om främjande av lokala avtal. Därtill har KT publicerat en handbok om lokala avtal. Nedan finns en länk till handboken.

Handbok om lokala avtal

KT:s uppdaterade handbok för kommunala arbetsgivare ger anvisningar om hur lokala avtal ska ingås. Av alla avtalsområden i Finland har kommunsektorn de största möjligheterna att ingå lokala avtal.

Beställ handboken