Suomeksi
Cirkulär
7/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Främjande av lokala avtal

​​Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal. Genom anvisningarna främjas lokala avtal enligt det konkurrenskraftsavtal som de centrala arbetsmarknadsorganisationerna ingått.

Anvisningarna tillämpas på personalen inom

  • det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
  • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal
  • det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare
  • det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal samt det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade.

Anvisningarna finns i cirkulärbilaga 1.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Lokala avtal

Det kommunala huvudavtalet ger möjlighet att ingå lokala kollektivavtal, om arbetsgivaren har en grundad anledning som beror på de lokala särförhållandena. Genom ett lokalt kollektivavtal kan man avvika från det riksomfattande kollektivavtalet (se § 13 i huvudavtalet). De lokala särförhållandena kan bäst bedömas på lokal nivå.

Enligt kap. I § 4 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet får man genom ett lokalt avtal dock inte avtala om en lägre grundlön än den som minst ska betalas enligt AKTA eller avvika från AKTA:s bestämmelser om den ordinarie arbetstidens genomsnittliga längd, semesterns längd eller sjuk- eller moderskapsledighetsförmåner.

Bestämmelser om lokala avtal finns också i de övriga kommunala kollektivavtalen, till exempel i kap. I § 5 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

I bästa fall kan lokala avtal främja en flexibel samordning av arbete och fritid. De kan också främja arbetshälsan, till exempel stödja personalens arbetsförmåga. Lokala avtal kan förbättra resultaten och tillgången till service och trygga arbetstillfällen. Lyckade lokala avtal stärker förtroendet mellan parterna. Kommunala arbetsmarknadsverket och de kommunala huvudavtalsorganisationerna är också överens om att lokala avtal bör gagna bägge avtalsparterna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilaga
1. Anvisningar om främjande av lokala avtal