Suomeksi
Cirkulär
2/2024
Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna

Avtalshöjningarna 2024 i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA)

I detta cirkulär behandlas     
-    avtalsuppgörelsen i anknytning till den centraliserade potten 1.2.2024 enligt det s.k. utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn 2023–2027,
-    den s.k. stupstockens inverkan på tillämpningen av och bestämmelserna i underteckningsprotokollet till det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA),
-    lokala potter 1.6.2024 enligt VÄLKA,
-    den lokala pott som ska användas från och med 1.6.2024 enligt det s.k. utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn 2023–2027 och
-    den allmänna förhöjningen 1.6.2024 enligt VÄLKA,
-    samt den lokala potten 1.10.2024 enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet om utveckling av lönesystemet och lönerna samt lönesamordning inom VÄLKA.
Anvisningarna för 2025 ges senare. 
KT och alla huvudavtalsorganisationer har godkänt förhandlingsresultatet om den centraliserade potten 1.2.2024 (bilaga 1).  
Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna JAU rf, FOSU rf och Sote rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.
 

1 Ändring av tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027
 

I det s.k. utvecklingsprogrammet 2023–2027 har det ursprungligen konstaterats att den centraliserade potten 1.2.2024 ska användas för kostnaderna för nivålönesystemet på riksnivå. Pottens storlek är  0,4 % av lönesumman inom VÄLKA. Om enighet inte nås om den centraliserade potten, överförs den oanvända delen till följande år. Information om användningen av potten ges senast 1.3.2024.

Avtalsparterna har tillsammans konstaterat att utvecklingen av lönesättningen inom VÄLKA är i det skedet att det inte finns skäl att använda den centraliserade potten ännu från och med 1.2.2024. Därför har avtalsparterna kommit överens om följande ändringar i utvecklingsprogrammet.

Avtalsparterna har kommit överens om att den centraliserade potten på 0,4 % ska slås samman med den lokala potten 1.6.2024 enligt utvecklingsprogrammet. Detta innebär att storleken på den lokala justeringspotten 1.6.2024 enligt utvecklingsprogrammet ändras. Efter ändringen är den 1,0 % (0,6 % + 0,4 %). Se punkt 3.2 i detta cirkulär.

Avtalsparterna har dessutom kommit överens om att en del av den lokala justeringspotten 1.6.2025 enligt utvecklingsprogrammet ska betalas som en centraliserad pott 1.2.2025. Den centraliserade potten 1.2.2025 är 0,4 %. Om den centraliserade potten inte används 1.2.2025 senareläggs den till 1.6.2025. Andelen för bilaga 7 fördelas enligt lönesumman i bilaga 7 (tekniska sektorn) och andelen för den övriga personalen inom VÄLKA enligt lönesumman för den övriga personalen inom VÄLKA. 

Information om användningen av den centraliserade potten ges våren 2025. Storleken på den lokala potten 1.6.2025 enligt utvecklingsprogrammet ändras till 0,4 % (0,8 % - 0,4 %).
 

2 Den s.k. stupstockens inverkan på tillämpningen av och bestämmelserna i underteckningsprotokollet till det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA)
 

KT, JAU rf, FOSU rf och Sote rf nådde 2023 ett förhandlingsresultat enligt klausulen om avtalshöjningarna 2023 och 2024 i underteckningsprotokollen till kollektivavtalen. 

Till de kommande allmänna förhöjningarna 1.6.2024 som avtalats i underteckningsprotokollet läggs 0,77 procent år 2024. Till de lokala justeringspotterna som avtalats i underteckningsprotokollet läggs 0,33 procent år 2024.
 

3 Lokala justeringspotter 1.6.2024

3.1 Den lokala justeringspotten inom VÄLKA

Den lokala justeringspotten 1.6.2024 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till VÄLKA.

Lokal justeringspott 1.6.2024

Underteckningsprotokollet
 

Storleken på den lokala justeringspotten

3.1.1 VÄLKA utan bilagan för tekniska sektorn

 

 

  • Punkt A Den lokala justeringspottens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 2

§ 4

0,4 procent

  • Punkt B Tillägg till den lokala justeringspotten (effekten av jämförelse-branscherna)

§ 3 mom. 4

§ 4

0,33 procent

Storleken på den lokala justeringspotten sammanlagt

 

0,73 procent

3.1.2 VÄLKA endast bilagan för tekniska sektorn

 

 

  • Punkt A Den lokala justeringspottens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 2

§ 4

0,4 procent

  • Punkt B Tillägg till den lokala justeringspotten (effekten av jämförelse-branscherna)

§ 3 mom. 4

§ 4

0,33 procent

Storleken på den lokala justeringspotten sammanlagt

 

0,73 procent


Den lokala justeringspotten är sammanlagt 0,73 (0,4 + 0,33) procent av lönesumman inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn utan bilaga 7 (Bestämmelser för tekniska sektorn). Den lokala justeringspotten i bilaga 7 (tekniska sektorn) är 0,73 (0,4 + 0,33) procent av lönesumman i bilaga 7 (tekniska sektorn) i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 3.1.1 A (0,4 %), beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 3.1.1 B (0,33 %), fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,17 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,16 %) fördelas. Se punkt 4 Allmän förhöjning 1.6.2024.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 3.1.2 A (0,4 %), beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 3.1.2 B (0,33 %), fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,17 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,16 %) fördelas. Se punkt 5 Allmän förhöjning 1.6.2024.

De lokala justeringspotterna beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal. Från denna lönesumma exkluderas dock lönesumman för bilaga 7 (Bestämmelser för tekniska sektorn). De lokala justeringspotterna för bilaga 7 beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av bilaga 7.

I KT:s cirkulär 2/2023 finns anvisningar om och exempel på hur den lokala justeringspotten 1.6.2023 beräknas.  Exemplen i cirkuläret kan också tillämpas 1.6.2024.
 

Fördelning av de lokala justeringspotterna (punkterna A och B)

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen betraktas då som en egen grupp.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Vid tillämpning av bilaga 7 (Bestämmelser för tekniska sektorn) gäller följande:
Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt. Potten används i första hand för höjning av uppgiftsrelaterade löner utgående från det lokala värderingssystemet för uppgiftsrelaterade löner.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Under den första förhandlingen går man igenom beräkningsprinciperna (se KT:s cirkulär 2/2023). Detsamma gäller vid tillämpning av bilaga 7 (Bestämmelser för tekniska sektorn). Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd om den lokala justeringspotten enligt punkt A och B genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

3.2 Den lokala justeringspotten 1.6.2024 enligt programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 (1,0 % = 0,6 % + 0,4 %)
 

Utvecklingsprogrammet har behandlats i KT:s cirkulär 15/2022.

Avtalsparterna har kommit överens om att utvecklingsprogrammets centraliserade pott inom VÄLKA 0,4 % (1.2.2024) senareläggs och delas ut i samband med den lokala potten enligt utvecklingsprogrammet 1.6.2024. Detta innebär att den lokala justeringspotten 1.6.2024 är sammanlagt 1,0 % (0,6 % + 0,4 %).

Utgångspunkten för utvecklingsprogrammet är att utveckla lönesättningen och lönesystemen.

Målet för utvecklingsprogrammet är att inom kommun- och välfärdssektorn förbättra arbetsplatsernas konkurrenskraft, tillgången till arbetskraft, arbetslivskvaliteten och resultaten i serviceproduktionen. Det är meningen att lönesystemen ska ändras så att det kunnande och ansvar som behövs i arbetet samt belöningen av enskilda anställda för goda arbetsprestationer kan beaktas bättre än för närvarande.

Den lokala justeringspott som fördelas enligt utvecklingsprogrammet i juni 2024 är sammanlagt 1,0 (0,6 + 0,4) procent av lönesumman inom VÄLKA. Den lokala justeringspotten kan användas bland annat för att främja tillgången på arbetskraft. Potten kan riktas till de uppgiftsrelaterade lönerna och/eller individuella tilläggen.
Vad gäller användningen av justeringspotten tillämpas samma förfaranden som i allmänhet vid förhandlingarna om justeringspotter. I fråga om utvecklingsprogrammets lokala justeringspotter för VÄLKA ska arbetsgivaren förhandla med representanter för huvudavtalsorganisationerna i fråga för att i mån av möjlighet nå samförstånd. Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av justeringspotten enligt de preciseringar och begränsningar som anges i utvecklingsprogrammet.

Ovan nämnda förhandlingsklausuler om de lokala justeringspotterna för VÄLKA gäller också vid förhandlingarna om de lokala justeringspotterna enligt utvecklingsprogrammet. Detsamma gäller också lämnande av utredning.
 

3.3  Den lokala justeringspotten 1.10.2024 enligt arbets- och tjänstekollektivavtalet om utveckling av lönesystemet och lönerna samt lönesamordning inom VÄLKA (2,0 %)
 

I ett arbets- och tjänstekollektivavtal har det avtalats om att utveckla lönesystemet och lönesättningen i det allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) samt om att samordna lönerna inom välfärdssektorn. Enligt avtalet är den lokala justeringspottens storlek 2,0 %.

Närmare information om detta avtal finns i KT:s cirkulär 16/2023.

Avtalsparterna inom VÄLKA har kommit överens om att anvisningar om användningen av potten ges senare.
 

3.4.Förhandlingar om lokala justeringspotter och utredning om användningen av justeringspotterna
 

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av potterna. Potterna fördelas enligt gällande lönesystem (se tillämpningsanvisningen för VÄLKA kap. II § 6 samt bilaga 7 § 3 Lönesystem). Vid den första förhandlingen går man igenom beräkningsprinciperna. Se KT:s cirkulär 2/2023. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Om enighet inte uppnås, beslutar arbetsgivaren hur potterna ska användas.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår. 

Alla lokala potter som nämns i det här cirkuläret omfattas av den skriftliga utredning som anges i underteckningsprotokollet. 

Arbetsgivaren ska utan oskäligt dröjsmål ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur de lokala potterna fördelats. Lönesumman för de tjänsteinnehavare och arbetstagare som omfattas av justeringspotterna ska framgå av utredningen. Av utredningen ska också framgå justeringspotternas storlek i euro, hur de fördelats och vilken kostnadseffekt de har. Utredningen ska också innehålla separata uppgifter om olika lokala justeringspotter. Det viktigaste är att huvudavtalsorganisationernas representanter på grundval av uppgifterna kan försäkra sig om att de lokala justeringspotternas kostnadseffekter uppfylls och hur justeringspotterna har fördelats.

I utredningen om de lokala justeringspotterna enligt punkt 3.1 i detta cirkulär ska det i bägge fallen göras åtskillnad mellan den lokala justeringspotten enligt punkt A (0,4 %) och den lokala justeringspotten enligt punkt B (0,33 %).
 

4 Allmän förhöjning 1.6.2024
 

Den allmänna förhöjningen 1.6.2024 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till VÄLKA:
 

Allmän förhöjning 1.6.2024

Underteckningsprotokollet

Storleken på den allmänna förhöjningen

4.1 VÄLKA utan bilagan för tekniska sektorn

 

 

  • Den allmänna för-höjningens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 1

 

1,5 procent

  • Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebran-scherna)

§ 3 mom. 4

 

0,77 procent

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,27 procent *)

4.2 VÄLKA endast bilagan för tekniska sektorn

 

 

  • Den allmänna för-höjningens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 1

1,5 procent

  • Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

0,77 procent

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,27 procent **)

*) Om samförstånd inte nås lokalt om fördelningen av den lokala potten i punkt 3.1.1 B ovan (0,33 %) (VÄLKA utan bilagan för tekniska sektorn), fördelas hälften som en allmän förhöjning (0,17 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,16 %) fördelas. I så fall är den allmänna förhöjningen på lokal nivå 2,44 (2,27 + 0,17) procent.
Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2024 genom den allmänna förhöjning som anges i tabellen. Det individuella tillägget enligt § 11 i lönekapitlet höjs med samma procent.

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 785,63 euro från 1.6.2024.

De höjda grundlönerna 1.6.2024 i lönebilagorna 1–3 framgår av cirkulärbilaga 2.

Bilaga 7 tekniska sektorn:

**) Om samförstånd inte nås lokalt om fördelningen av den lokala potten i punkt 3.1.2 B ovan (0,33 %) (VÄLKA, endast bilagan för tekniska sektorn), fördelas hälften som en allmän förhöjning (0,17 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,16 %) fördelas. I så fall är den allmänna förhöjningen på lokal nivå 2,44 (2,27 + 0,17) procent.

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner i § 5 i bilaga 7 höjs 1.6.2024 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 2,27 procent. Det individuella tillägget enligt § 7 och separattillägget enligt § 9 i bilaga 7 höjs med 2,27 procent.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdas arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Minimilönen enligt § 6 i bilaga 7 är 1 785,63 euro från 1.6.2024. 
De uppgiftsrelaterade minimilönerna i lönegrupperna (§ 4) från 1.6.2024 framgår av cirkulärbilaga 3.
 

5 Ordningsföljden för beräkningen av lönehöjningarna

Eftersom den allmänna förhöjningen, den lokala justeringspotten och potten enligt utvecklingsprogrammet träder i kraft vid samma tidpunkt, 1.6.2024, ska alla förhöjningar beräknas separat på lönerna. Beräkningen görs på en lönesumma som inte inkluderar höjningar som görs samtidigt.  Se KT:s cirkulär 2/2023.

I exempeltabellen nedan redogörs för i vilken ordning de förhöjningar som träder i kraft vid samma tidpunkt ska läggas till de uppgiftsrelaterade lönerna.

Exempeltabell: Hur den allmänna förhöjningen (2,27 %), justeringspotten (0,73 % = 0,4 % + 0,33 %) och potten enligt utvecklingsprogrammet (1,0 % = 0,6 % + 0,4 %) höjer den uppgiftsrelaterade lönen.

Uppgiftsrelaterad lön före höjningarna 2 550 €/mån.

Allmän förhöjning enligt punkt 4

Justeringspott enligt punkt 3.1   

Pott för utvecklingsprogrammet enligt punkt 3.2

 

Rätt

Fel

Observera!

 

 

 

 

  

Höjningen får inte beräknas på en lön som höjts med en annan förhöjning, för då överskrids kostnadseffekten. Se KT:s cirkulär 2/2023.

2,27 %

 

 

 

2,27 % av 2 550 € = 57,89 €

 2 550 €:sta+ 2,27 %

 

 

 

 

 

 = 2 607,89 €

 

 0,73 % *)
(0,4 + 0,33)

 

 

0,73 % av 2 550 € = 18,62 € 

2 607,89 + 0,73 %

 

 

 

 

 

 = 2 626,93 €

 

 

1,00 %

(0,6 + 0,4)

 

1,0 % av 2 550 € = 
25,50 €

 2 629,93 + 1,00 %

 

 

 

 

 

 = 2 653,20 €

 

 

 

 

2 550 € + 57,89 € + 18,62 € +25,50 €
2 652,01 €

 = 2 653,20 €

 

 

 

 

 

 

*) Om det råder enhällighet om justeringspotten på 0,33 %, se punkt 4 Allmän förhöjning 1.6.2024.
 

6 Betalning av justerade löner

Följande principer ska iakttas för de lokala justeringspotter och allmänna förhöjningar som beskrivs ovan.

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.

I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.
 

7 Lönearbetsgrupper inom tekniska sektorn 

KT och huvudavtalsorganisationerna har avtalat följande om dokumentet i bilaga 1: Sammansättningen av lönearbetsgruppen för tekniska sektorn är FOSU 2, JAU 2 och Sote 1. Detta gäller också arbetsgruppen på lokal nivå.  

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas
 

Bilaga 1 Arbets- och tjänstekollektivavtal om ändring av utvecklingsprogrammet 2023–2027 (VÄLKA)
Bilaga 2 De höjda grundlönerna 1.6.2024
i lönebilagorna 1–3
Bilaga 3 De uppgiftsrelaterade minimilönerna för lönegrupperna i bilagan för tekniska sektorn 1.6.2024
 

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT