Suomeksi
Cirkulär
1/2023
Till välfärdsområdesstyrelserna och välfärdssammanslutningarna

Anvisning om fördelningen av potter 2023 inom läkaravtalets tillämpningsområde samt tjänste- och arbetskollektivavtal om utveckling av lönesystemet och samordning av löner i läkaravtalet (välfärdssektorn)

Anvisning för år 2023

De tre separata potter som nämns nedan kommer att fördelas 1.6.2023. Deras sammanlagda kostnadseffekt är minst 3,1 procent. Lokala förhandlingar om fördelningen av potterna bör inte inledas förrän KT:s, Läkarförbundets och Tandläkarförbundets grundläggande lösning om lönesystemet är färdig. De riksomfattande parterna strävar efter att avsluta sitt arbete i juni 2023. I vilket fall som helst kommer förhandlingarna att leda till åtminstone en partiell lösning, varefter de lokala förhandlingarna kan börja.

Det lönar sig dock för de lokala förhandlingsparterna att förbereda sig för förhandlingarna genom att bland annat samla in löneuppgifter.

Lokal pott enligt läkaravtalet 2022–2025

I läkaravtalet har man kommit överens om en lokal justeringspott 1.6.2023. Potten utgör 0,4 procent av lönesumman i varje bilaga till läkaravtalet (underteckningsprotokollet till LÄKTA 2022–2025, se närmare cirkulär 9/2022). Pottens storlek kan påverkas av § 3 mom. 3 i underteckningsprotokollet (s.k. stupstock). Det klarnar senare under våren 2023 om och hur stupstocken tillämpas.

Pott enligt utvecklingsprogrammet (centraliserad eller lokal pott eller en kombination av dessa)

Inom tillämpningsområdet för läkaravtalet fördelas 1.6.2023 också en pott enligt utvecklingsprogrammet. Potten är 1,2 procent. Den kan helt eller delvis användas på riksplanet för kostnaderna för reformen av lönesystemet som en så kallad centraliserad pott. Information ges även om detta senast när förhandlingsresultatet är klart.  

Potten baserar sig på tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027.

Samordningspott (lokal pott)

Samordningspotten beskrivs närmare nedan i cirkuläret.

Parterna i läkaravtalet ger 1.6.2023 anvisningar om användningen av samordningspotten (1,5 %) senast i samband med förhandlingsresultatet om reformen av lönesystemet. Potten riktas i varje lönepunkt lokalt till andra än de högsta uppgiftsrelaterade lönerna i nivågrupperna. Den grundläggande riksomfattande lösningen kommer att återspeglas i fördelningen av potten i fråga. Potten är en så kallad lokal pott.

Utveckling av lönesystemen och samordning av löner

KT, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet har kommit överens om att utveckla lönesystemet och lönesättningen samt att samordna lönerna inom välfärdssektorn. Åtgärderna omfattar förutom välfärdsområdena även välfärdssammanslutningarna (t.ex. HUS-sammanslutningen) och Helsingfors stad.

I § 15 i underteckningsprotokollet till tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare 2022–2025 ges lönearbetsgruppen ett uppdrag, enligt vilket parterna ska förhandla om en reform av hela lönesystemet och de olika lönefaktorerna i systemet. Reformen kan innehålla simuleringar och försök. Lönebestämmelserna bildar en helhet i läkaravtalet. 

Parterna har i cirkulär 20/2022 konstaterat att tidpunkten för övergången till det nya riksomfattande systemet i välfärdsområdena också beror på övergångsperioden i det riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalet. De riksomfattande parterna strävar efter att avsluta sitt arbete i juni 2023 (den grundläggande lösningen). Välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna bör inte bygga upp ett nytt lönesystem förrän det har avtalats om det nya riksomfattande lönesystemet i läkaravtalet. 

I tjänste- och arbetskollektivavtalet om ett program för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 konstateras bland annat att när de nya arbetsgivarna inleder verksamheten är det möjligt att utveckla ett nytt lönesystem. Målet för utvecklingsprogrammet är att inom kommun- och välfärdssektorn förbättra arbetsplatsernas konkurrenskraft, tillgången till arbetskraft, arbetslivskvaliteten och resultaten i serviceproduktionen.

Kostnaderna för det nya lönesystemet, samordningen av lönerna samt reserverade potter 

Enligt KT:s preliminära kalkyler medför samordningen av lönerna i läkaravtalet en ökning av lönekostnaderna på cirka 6,1 procent inom välfärdssektorn.

För samordningen och utvecklingen av lönerna ska det i samband med införandet av det nya lönesystemet och när systemet tillämpas lokalt reserveras sammanlagt 6,1 procent av lönesumman i läkaravtalet utöver de medel som nämns i utvecklingsprogrammet.

Potterna fördelas lokalt. Potterna är följande: 

1.6.2023 1,5 %
1.10.2024 2,5 %
1.6.2025 2,1 %

Den lokala arbetsgivarens och FOSU:s representanter förhandlar om hur dessa potter ska fördelas. Om enighet inte uppnås, beslutar arbetsgivaren hur potterna ska användas.

Om processen med att uppfylla den lagstadgade förpliktelsen att samordna lönerna (jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och principen om likabehandling enligt arbetsavtalslagen och lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden) inte är slutförd inom ett enskilt välfärdsområde efter den pott som betalas 1.6.2025, slutförs samordningen trots detta.

Närmare information finns i bilagan till cirkuläret. 

Bilaga 1 Tjänste- och arbetskollektivavtal om utveckling av lönesystemet i läkaravtalet (välfärdssektorn)

 

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Tanja Vierula

arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2035
Mobiltelefon:
+358 50 433 0662
E-post:
Tanja.Vierula@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT