Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 19 Simulerings- och försöksbestämmelser Bilaga 5 Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor

  Bilagans innehåll

  Tillämpningsområde (§ 1)

  • Lednings- och planeringsuppgifter utanför lönesättningen
  • Lönesättningen inom småbarnspedagogisk service (§ 2)
  • Servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare (05VKA022)
  • Socionom inom småbarnspedagogik (05VKA046)
  • Barnskötare inom småbarnspedagogik (05VKA054)
  • Familjedagvårdare vid småbarnspedagogisk enhet (05VKA064)
  • Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik (05VKA070)
  • Lönesättningen för yrkes- och grundläggande serviceuppgifter i skola (§ 3)
  • Yrkesuppgifter inom vård och handledning i skola (05KOU060)
  • Grundläggande serviceuppgifter i skola (05KOU070)
  • Särskild bestämmelse om arbetstiden för trefamiljsdagvårdare och övriga familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn (§ 4)

  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på personal som arbetar med vård och fostran inom småbarnspedagogiken, servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor. På lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare som uppfyller behörighetsvillkoren och som arbetar på daghem eller sjukhus eller i klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik tillämpas UKTA del G. På familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem tillämpas bilaga 12.


  Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen

  Lednings- och planeringsuppgifter utanför lönesättningen

  Den högsta administrativa ledningen inom småbarnspedagogiken, t.ex. direktörer och chefer för småbarnspedagogiken, står utanför lönesättningen.

  Tjänsteinnehavare och arbetstagare vars huvudsakliga uppgift är planering, utveckling och andra sakkunniguppgifter inom småbarnspedagogiken och/eller familjedagvården (t.ex. planerare inom småbarnspedagogiken) står utanför lönesättningen.

  Uppgifterna inom småbarnspedagogiken och inom socialt stöd och handledning i skolor står utanför lönesättningen (t.ex. skolcoach).

  I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 17 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA och § 4 med tillämpningsanvisningar i försöksbestämmelserna.

  Lönesättningen inom småbarnspedagogisk service (§ 2) tillämpas på de verksamhetsformer som avses i 1 § i lagen om småbarnspedagogik:

  • 1 (daghemsverksamhet)
  • 2 (familjedagvård)
  • 3 (öppen småbarnspedagogisk verksamhet) när det är fråga om klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik och när arbetstagaren utför uppgifter som nämns i § 2 om lönesättningen. Med klubbverksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik avses klubbverksamhet som leds av en lärare inom småbarnspedagogik och som uppfyller kriterierna i den lag om småbarnspedagogik som gällde 1.6.2021 och grunderna för planen för småbarnspedagogik. På klubbverksamheten tillämpas grunderna för planen för småbarnspedagogik enligt 21 § och den lokala planen för småbarnspedagogik enligt 22 § i lagen om småbarnspedagogik, och dessa grunder styr verksamheten.

  § 1 a Tillämpningsanvisningar för försöket

  När KA-nivån bestäms ska bland annat följande beaktas:

  • Om det av en anställd förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten eller ytterligare specialiseringsutbildning, specialkompetens eller vidareutbildning, är det i allmänhet ett tecken på att en högre KA-nivå än C1 ska tillämpas.
  • Även om behörighetsvillkoren i lönepunkten inte förutsätter sådan extra kompetens, kan kunskaper och färdigheter som förvärvats i arbetslivet i praktiken leda till att den anställda ges uppgifter som är mer krävande än normal nivå, vilket ska beaktas när KA-nivån bestäms.
  • Se närmare § 4 och 5 i försöksbestämmelserna.

  Nivåtillägg

  • I lönepunkt 05VKA054 som gäller barnskötare har avtalats att nivåtillägg används under försöket vid enheter där det förekommer sådana tilläggsuppgifter som anges i lönebilagan. Genom ett lokalt avtal kan nivåtillägg införas i lönepunkterna i denna bilaga. Nivåtillägg kan betalas för element som anknyter till arbetsuppgifterna och som inte beaktats när nivålönen bedömts. Se närmare § 7 i försöksbestämmelserna.

  § 2 Lönesättningen inom småbarnspedagogisk service

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare (05VKA022)

  Den huvudsakliga uppgiften för dem som hör till denna lönepunkt är att leda en familjedagvårdsenhet och/eller vara direkt chef för personalen. Till uppgifterna kan också höra deltagande i vård och fostran.

  Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • chefsarbete (antalet underställda och antalet enheter)
  • familjedagvårdsledare
   • ansvar för organiseringen av hela organisationen/familjedagvården
  • servicehandledare inom småbarnspedagogik
  • ansvarar ensam för omfattande servicehandledning inom småbarnspedagogiken
  • utöver handledning inom småbarnspedagogiken även andra uppgifter, till exempel ledning av lekverksamhet
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 05VKA022

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Uppgifter för servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Uppgifter för servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Uppgifter för servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  2 723,08 €

  2 777,54 €

  2 791,43 €

  A1 Uppgifter för servicehandledare inom småbarnspedagogik och familjedagvårdsledare där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 723,08 € – högst 10 %

  2 777,54 € – högst 10 %

  2 791,43 € – högst 10 %

  Socionom inom småbarnspedagogik (05VKA046)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med fostran av barn. Till uppgifterna hör också bl.a. samordning av tjänsterna för barn och familjer, samarbete med familjer samt sektorsövergripande samarbete.

  Uppgifterna förutsätter behörighet som socionom inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik (27 och 75 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018).

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 05VKA046

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Uppgifter för socionomer inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Uppgifter för socionomer inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Uppgifter för socionomer inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

  2 518,37 €

  2 530,98 €

  A1 Uppgifter för socionomer inom småbarnspedagogik där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

   

  2 518,37 € – högst 10 %

  2 530,98 € – högst 10 %

  Till denna lönepunkt hör socionomer enligt lagen om småbarnspedagogik.

  Fostran inom småbarnspedagogik

  De som arbetar med fostran inom småbarnspedagogiken står utanför försöket.

  Barnskötare inom småbarnspedagogik (05VKA054)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med vård. Också fostran kan ingå i arbetsuppgifterna.

  Uppgifterna förutsätter lämplig yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesexamen på skolnivå inom branschen (28 och 75 § i lagen om småbarnspedagogik 540/2018 och 3 § i statsrådets förordning om småbarnspedagogik 752/2018).


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • Barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd (i grupp).

  Enligt den ändring i lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft i augusti 2022 ska ett förvaltningsbeslut fattas om intensifierat och särskilt stöd. I beslutet ska alltid anges stödformerna, stödtjänsterna och var småbarnspedagogiken ordnas.   

  • Kulturell mångfald: Arbetar i en grupp med barn som har flera språk eller svagt modersmål (finska/svenska/samiska). Helhetsbedömning som baserar sig på gruppens situation.
  • Ambulerande barnskötare. Den anställda arbetar vid flera dagvårdsenheter och byter regelbundet enhet och grupp.
  • Dygnetruntvård. Den anställda arbetar på ett daghem som har öppet dygnet runt.
  • Barnskötare/närvårdare som ansvarar för medicinering
   • kräver läkemedelstillstånd och baserar sig på läkemedelsplan
   • Säker läkemedelsbehandling: Handbok för upprättande av plan för läkemedelsbehandling Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2021:7.
   • krävande medicinering, inkl. diabetes
  • andra eventuella lokalt fastställda kriterier
  Nivåtillägg
  • Om det i uppgifterna ingår ansvar för planeringen av arbetsskiftsförteckningarna (om denna uppgift permanent tilldelats en anställd i grupp 05VKA054). Då används ett lokalt fastställt nivåtillägg (se § 7 lönekapitlet i nivåbestämmelserna)
  • Lokalt kan man också fastställa andra tilläggsuppgifter som berättigar till nivåtillägg.

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 05VKA054

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Uppgifter för barnskötare inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Uppgifter för barnskötare inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Uppgifter för barnskötare inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  2 103,18 €

  2 149,18 €

  2 159,93 €

  A1 Uppgifter för barnskötare inom småbarnspedagogik där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 103,18 € – högst 10 %

  2 149,18 € – högst 10 %

  2 159,93 € – högst 10 %

  Till denna lönepunkt kan höra personer som arbetar som sådana barnskötare inom småbarnspedagogik som avses i lagen om småbarnspedagogik, t.ex. barnskötare inom småbarnspedagogik, närvårdare, barnskötare, barnledare och dagvårdare.

  Familjedagvårdare vid småbarnspedagogisk enhet (05VKA064)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med vård och omsorg.
  Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad examen.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • Barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd.

  Enligt den ändring i lagen om småbarnspedagogik som träder i kraft i augusti 2022 ska ett förvaltningsbeslut fattas om intensifierat och särskilt stöd. I beslutet ska alltid anges stödformerna, stödtjänsterna och var småbarnspedagogiken ordnas. 

  • Kulturell mångfald: Arbetar i en grupp med barn som har flera språk eller svagt modersmål (finska/svenska/samiska). Helhetsbedömning som baserar sig på gruppens situation.
  • Ambulerande gruppfamiljedagvårdare. Den anställda arbetar vid flera enheter med gruppfamiljedagvård och byter regelbundet enhet och grupp. 
  • Dygnetruntvård. Den anställda arbetar på en enhet med gruppfamiljedagvård som har öppet dygnet runt.
  • Barnskötare/närvårdare som arbetar som gruppfamiljedagvårdare och ansvarar för medicinering.
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 05VKA064

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Uppgifter för familjedagvårdare vid småbarnspedagogiska enheter som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Uppgifter för familjedagvårdare vid småbarnspedagogiska enheter som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Uppgifter för familjedagvårdare vid småbarnspedagogiska enheter som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Uppgifter för familjedagvårdare vid småbarnspedagogiska enheter där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 868,56 €

  1 914,56 €

  1 924,13 €

  Till denna lönepunkt hör t.ex. familjedagvårdare som arbetar vid en småbarnspedagogisk enhet och gruppfamiljedagvårdare.

  Familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem omfattas av bilaga 12.

  Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik (05VKA070)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar med grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1.

  KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • personlig assistent för ett barn som behöver särskilt stöd
  • arbete i flera grupper (under dagen)
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 05VKA070

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 824,97 €

  1 870,97 €

  1 880,32 €

  Till denna lönepunkt hör t.ex. daghemsassistenter, dagvårdsassistenter, lokalvårdare på daghem och gruppassistenter.

  § 3 Lönesättningen för yrkes- och grundläggande serviceuppgifter i skola

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Yrkesuppgifter inom vård och handledning i skola (05KOU060)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med stöd och handledning för eleverna i deras uppväxt och utveckling.

  Uppgifterna förutsätter lämplig yrkesinriktad grundexamen eller tidigare yrkesinriktad examen på skolnivå inom området eller yrkesexamen eller specialyrkesexamen.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd (specialskolor med anpassad undervisning)
  • barn som behöver intensifierat eller särskilt stöd (i klass)
  • skolgångshandledare/närvårdare e.d. som ansvarar för medicinering
  • ansvarig skolgångshandledare/-biträde, teamledare
  • uppgifterna kräver utöver skolarbete också att den anställda kan leda morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • krav på att använda något annat språk än modersmålet (teckenspråk, främmande språk, bildspråk)

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer 05KOU060

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Yrkesuppgifter inom vård och handledning i skola som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Yrkesuppgifter inom vård och handledning i skola som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Yrkesuppgifter inom vård och handledning i skola som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  1962,08 €

  2 008,08 €

  2 018,12 €

  A1 Yrkesuppgifter inom vård och handledning i skola där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 962,08 € – högst 10 %

  2 008,08 € – högst 10 %

  2 018,12 € – högst 10 %

  Till denna lönepunkt kan höra t.ex. skolgångshandledare, elevassistenter, skolgångsbiträden och ledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet.


  Tillämpningsanvisning

  Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987, hänvisningsbestämmelse) ersätter kommunen en gravt handikappad person kostnaderna för anställning av en personlig assistent. Kommunen är då inte arbetsgivare och anställningsvillkoren följer inte AKTA.

  Anställningsvillkoren för undervisningspersonalen i skolor och läroanstalter bestäms enligt UKTA.


  Grundläggande serviceuppgifter i skola (05KOU070)

  De som hör till denna lönepunkt arbetar med grundläggande serviceuppgifter i skolor.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • uppgifterna kräver utöver skolarbete också att den anställda kan leda morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 05KOU070

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Grundläggande serviceuppgifter i skola som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Grundläggande serviceuppgifter i skola som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Grundläggande serviceuppgifter i skola som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Grundläggande serviceuppgifter i skola där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 824,97 €

  1 870,97 €

  1 880,32 €

  Till denna lönepunkt hör t.ex. skolbiträden, assistenter, gruppassistenter och omsorgsassistenter.


  § 4 Särskild bestämmelse om arbetstiden för trefamiljsdagvårdare och övriga familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn

  På familjedagvårdare som i huvudsak arbetar i barnets/barnens hem tillämpas bestämmelserna om arbetstid och arbetstidsersättningar i § 7–10 i bilaga 12.


  Tillämpningsanvisning

  Med familjedagvårdare som arbetar hemma hos ett barn avses oberoende av yrkesbeteckning till exempel familjedagvårdare som arbetar i ett barns hem, trefamiljsdagvårdare och familjedagvårdare som arbetar som ersättande familjedagvårdare i ett barns eller i en annan familjedagvårdares hem. Dessa familjedagvårdares ordinarie arbetstid och arbetstidsersättningar bestäms enligt bilaga 12. Övriga anställningsvillkor såsom lön, semester, sjukfrånvaro och moderskapsledigheter samt övriga arbetsledigheter med lön följer de allmänna bestämmelserna i AKTA.


  Protokollsanteckning

  *) Se bilagan till underteckningsprotokollet om familjeledighetsreformens inverkan på avtalsbestämmelserna.