Suomeksi
AKTA
AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

Bilaga 19 Försöks- och simuleringsbestämmelser Bilaga 2 Personal inom kultur- och fritidstjänster

Bilagans innehåll

 • Tillämpningsområde (§ 1)
   
 • Lönesättningen för bibliotekstjänster (§ 2)
  • Lednings- och chefsuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR020)
  • Sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR042)
  • Krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR050)
  • Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR060)
  • Grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR070)
    
 • Lönesättningen inom museitjänster (§ 3)
  • Lednings- och chefsuppgifter inom museitjänster (02MUS022
  • Sakkunniguppgifter inom museitjänster (02MUS040)
  • Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter inom museitjänster (02MUS060)
  • Grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster (02MUS070)
    
 • Lönesättningen inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (§ 4)
  • Lednings- och chefsuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP020)
  • Sakkunniguppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP040) (Ny lönepunkt i simulerings- och försöksbestämmelserna)
  • Krävande yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP050)
  • Yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP060)
  • Grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP070)

§ 1 Tillämpningsområde

Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar inom biblioteks-, musei-, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster, på det sätt som framgår nedan.


Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen


Ledningsuppgifter utanför lönesättningen

 • En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som leder en servicehelhet, oberoende av uppgiftsbeteckning, t.ex. biblioteks-, musei-, kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsdirektör.

I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 17 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA och § 4 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna.


§ 1 a Tillämpningsanvisningar för försöket

När KA-nivån bestäms ska bland annat följande beaktas:

 • Om det av en anställd förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten eller ytterligare specialiseringsutbildning, specialkompetens eller vidareutbildning, är det i allmänhet ett tecken på att en högre KA-nivå än C1 ska tillämpas.
 • Även om behörighetsvillkoren i lönepunkten inte förutsätter sådan extra kompetens, kan kunskaper och färdigheter som förvärvats i arbetslivet i praktiken leda till att den anställda ges uppgifter som är mer krävande än normal nivå, vilket ska beaktas när KA-nivån bestäms.
 • Se närmare § 4 och 5 i försöksbestämmelserna.

Nivåtillägg

 • Genom ett lokalt avtal kan nivåtillägg införas i lönepunkterna i denna bilaga. Nivåtillägg kan betalas för element som anknyter till arbetsuppgifterna och som inte beaktats när nivålönen bedömts. Se närmare § 7 i försöksbestämmelserna.

§ 2 Lönesättningen för bibliotekstjänster

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Lednings- och chefsuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR020)

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är lednings- och chefsuppgifter vid bibliotek. Också kundarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra till exempel bibliotekschefer, chefer för regionbibliotek, avdelningsföreståndare och servicechefer vid bibliotek.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • storleken på den enhet som personen leder, antalet enheter och antalet underställda/anställda
 • position som enda anställd i en biblioteksenhet och helhetsansvar för verksamheten
 • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp
 • utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar med verkningar på hela organisationen eller på regional eller nationell nivå
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för  02KIR020

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Ledningsuppgifter inom en biblioteksenhet eller inom ansvarsområdet för bibliotektjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Ledningsuppgifter inom en biblioteksenhet eller inom ansvarsområdet för bibliotektjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Ledningsuppgifter inom en biblioteksenhet eller inom ansvarsområdet för bibliotektjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

2 630,35 €

2 682,96 €

2 696,37 €

A1 Ledningsuppgifter inom en biblioteksenhet eller inom ansvarsområdet för bibliotektjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 630,35 € – högst 10 %

2 682,96 € – högst 10 %

2 696,37 €


– högst
10 %

Sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR042)

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med sakkunniguppgifter i anslutning till bibliotekets samlingar och informationstjänst, med utbildning eller med planering, samordning och produktion av andra tjänster.

Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra till exempel bibliotekarier, informatiker och specialbibliotekarier.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • chef eller ställföreträdare för chefen, teamledare
 • ansvar för biblioteksenhet/biblioteksenheter, t.ex. närbibliotek eller självbetjäningsbibliotek
 • position som enda anställd i en biblioteksenhet
 • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp
 • utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar med verkningar på hela organisationen eller på regional eller nationell nivå
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02KIR042

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

2 421,26 €

2 469,69 €

2 482,04 €

A1 Sakkunniguppgifter inom bibliotekstjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 421,26 € – högst 10 %

2 469,69 € – högst 10 %

2 482,04 €


– högst
10 %

Krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR050)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i biblioteksbranschen där de har ansvar för kundservicen, någon annan servicehelhet eller en del av den.

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör att betjäna kunder och ordna material. Också arbetsledning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller lämplig yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. specialbiblioteksfunktionärer, biblioteksfunktionärer, bibliotekssekreterare och informationssekreterare.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • chef eller ställföreträdare för chefen, teamledare
 • ansvar för biblioteksenhet/biblioteksenheter, t.ex. närbibliotek eller självbetjäningsbibliotek
 • position som enda anställd i en biblioteksenhet och helhetsansvar
 • utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar med verkningar på hela organisationen eller på regional eller nationell nivå
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02KIR050

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

2 212,17 €

2 258,17 €

2 269,46 €

A1 Krävande yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 212,17 € – högst 10 %

2 258,17 € – högst 10 %

2 269,46 €


– högst 10 %

Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR060)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i biblioteksbranschen. Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör bl.a. att betjäna kunder och ordna material.

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. biblioteksfunktionärer.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna  

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • omfattande utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar
 • omfattande kunnande inom bibliotekstjänster, t.ex. att ordna evenemang, arbeta på olika avdelningar och vikariera för andra
 • självständigt ansvar och ensamarbete (filialbibliotek, självbetjäningsbibliotek)
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02KIR060

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

 

 

 

A1 Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 109,30 €

2 155,30 €

2 166,08 €

Grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster (02KIR070)

De som hör till denna lönepunkt utför grundläggande serviceuppgifter och deltar i bibliotekets kundbetjäning. Till uppgifterna kan höra bland annat att ställa i ordning och sortera biblioteksmaterial och övervaka bibliotekslokalerna.

Till lönepunkten kan höra t.ex. sorteringsbiträden och biblioteksbiträden.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • krävande eller varierande helhet av uppgifter
 • särskilt ansvar
 • den anställda vikarierar för en biblioteksfunktionär
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02KIR070

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

 

 

 

A1 Grundläggande serviceuppgifter inom bibliotekstjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

1 803,27 €

1 849,27 €

1 858,52 €

§ 3 Lönesättningen för museitjänster

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Lednings- och chefsuppgifter inom museitjänster (02MUS022)

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är lednings- och chefsuppgifter vid museum. Också kundarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra till exempel intendenter och museichefer.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • storleken på den enhet som personen leder, antalet enheter och antalet underställda/anställda
 • position som enda anställd på ett verksamhetsställe och helhetsansvar för verksamheten
 • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp, t.ex. ansvar för en nydanande strategi
 • utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar med verkningar på hela organisationen eller på regional eller nationell nivå, t.ex. ansökan om statsandelar
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02MUS022

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Lednings- och chefsuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Lednings- och chefsuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Lednings- och chefsuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

2 630,35 €

2 682,96 €

2 696,37 €

A1 Lednings- och chefsuppgifter inom museitjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 630,35 € – högst 10 %

2 682,96 €
– högst 10 %

2 696,37 € – högst 10 %

Sakkunniguppgifter inom museitjänster (02MUS040)

De som hör till denna lönepunkt arbetar huvudsakligen med sakkunniguppgifter i anslutning till samlingar och utställningar, med utbildning eller med planering, samordning och produktion av andra tjänster. Också chefsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högre högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. museiamanuenser, forskare vid museum, museilektorer och konservatorer.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • chef eller ställföreträdare för chefen, teamledare
 • position som enda anställd i en museienhet
 • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp
 • utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar med verkningar på hela organisationen eller på regional eller nationell nivå, t.ex. myndighetsutlåtanden om åtgärder som anknyter till kulturmiljö
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02MUS040

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Sakkunniguppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Sakkunniguppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Sakkunniguppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

2 421,26 €

2 469,69 €

2 482,04 €

A1 Sakkunniguppgifter inom museitjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 421,26 € – högst 10 %

2 469,69 € – högst 10 %

2 482,04 € – högst 10

Yrkesuppgifter och krävande yrkesuppgifter inom museitjänster (02MUS060)

De som hör till denna lönepunkt arbetar med yrkesuppgifter i museibranschen.

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. konservatorer, museimästare, museiassistenter och utställningssekreterare.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • krävande yrkesuppgifter
  • ansvar för skötsel och förvaring av samlingar
  • resultatmålsansvar för den egna enheten/det egna arbetet
  • konservator som utför sakkunniguppgifter inom konservering
  • nationell eller regional kundrådgivning, utbildnings- och konsultuppgifter
 • chef eller ställföreträdare för chefen, teamledare
 • position som enda anställd inom branschen
 • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp
 • utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar med verkningar på hela organisationen eller på regional eller nationell nivå
 • andra lokalt fastställda kriterier

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02MUS060

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Yrkesuppgifter och krävande yrkkesuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Yrkesuppgifter och krävande yrkkesuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Yrkesuppgifter och krävande yrkkesuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

 

 

 

A1 Yrkesuppgifter och krävande yrkkesuppgifter inom museitjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 109,30 €

2 155,30 €

2 166,08 €

Grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster (02MUS070)

De som hör till denna lönepunkt utför grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster.

Till uppgifterna kan höra övervakning av lokaler och utställda föremål samt andra stöduppgifter i museiverksamheten.

Till lönepunkten kan höra t.ex. museibiträden och museiassistenter.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • uppgifterna kräver specialkunnande
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02MUS070

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

 

 

 

A1 Grundläggande serviceuppgifter inom museitjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

1 803,27 €

1 849,27 €

1 858,52 €

§ 4 Lönesättningen inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Lednings- och chefsuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP020)

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för dem som hör till denna lönepunkt är lednings- och chefsuppgifter vid en verksamhetsenhet eller inom ett verksamhetsområde. Också sakkunnigarbete kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen eller motsvarande tidigare examen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidssekreterare, koordinatorer och ledande koordinatorer.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • storleken på den enhet som personen leder, antalet enheter och antalet underställda/anställda
 • position som enda anställd på ett verksamhetsställe och helhetsansvar för verksamheten
 • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp
 • utvecklingsuppgift eller särskilt ansvar med verkningar på hela organisationen eller på regional eller nationell nivå
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02VAP020

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Lednings- och chefsuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Lednings- och chefsuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Lednings- och chefsuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

2 316,73 €

2 363,06 €

2 374,88 €

A1 Lednings- och chefsuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 316,73 € – högst 10 %

2 363,06 € – högst 10 %

2 374,88 € – högst
10 %

Sakkunniguppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP040) (Ny lönepunkt i simulerings- och försöksbestämmelserna)

De som hör till denna lönepunkt arbetar bl.a. med utveckling av kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster samt planering och ledning av verksamheten.

Uppgifterna förutsätter lämplig högskoleexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. fritidssekreterare, ungdomssekreterare, kulturproducenter, konstfostrare, kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidsplanerare/koordinatorer/sakkunniga.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • specialsakkunnig, omfattande utvecklings- eller samordningsuppgifter
  • utveckling av tjänster för hela organisationen
  • särskilt ansvar på hela stadens nivå
 • ställföreträdare för chefen, teamledare
 • position som enda anställd på ett verksamhetsställe och helhetsansvar för verksamheten
 • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nvåer för 02VAP040

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Sakkunniguppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Sakkunniguppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Sakkunniguppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

 

 

 

A1 Sakkunniguppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

 

 

 

Krävande yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP050)

De som hör till denna lönepunkt arbetar bl.a. med utveckling av kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster, planering och ledning av verksamheten samt utredning och prognostisering av kundernas behov. Också arbetsledning och handledning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. specialungdomsarbetare, specialidrottsinstruktörer, ansvariga idrottsinstruktörer/ungdomsledare och kulturproducenter.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 §, 5 § ja 6 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • erityisasiantuntija, laaja-alainen kehittämis- tai koordinointitehtävä
  • esim. nuorisovaltuuston toiminnanohjaus
  • koko organisaation palvelujen kehittäminen
  • erityisvastuita koko kaupungin tasolla
    
 • esihenkilö, esihenkilön varana toimiminen, tiimivastaava
 • ainoa työntekijä toimipisteessä ja kokonaisvastuu toiminnasta
 • työryhmän tai kehittämisryhmän vetovastuu
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit

 

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • specialsakkunnig, omfattande utvecklings- eller samordningsuppgifter
  • t.ex. ledning av ungdomsfullmäktiges verksamhet
  • utveckling av tjänster för hela organisationen
  • särskilt ansvar på hela stadens nivå
 • chef eller ställföreträdare för chefen, teamledare
 • position som enda anställd på ett verksamhetsställe och helhetsansvar för verksamheten
 • ansvar för ledningen av en arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02VAP050

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Krävande yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Krävande yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Krävande yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

2 212,17 €

2 258,17 €

2 269,46 €

A1 Krävande yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 212,17 € – högst 10 %

2 258,17 € – högst 10 %

2 269,46 € – högst 10 %

Yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP060)

De som hör till denna lönepunkt ger grupphandledning och individuell handledning och utför anknytande kundarbete.

Uppgifterna förutsätter i allmänhet lämplig lägre högskoleexamen, motsvarande tidigare examen på institutnivå eller yrkesinriktad grundexamen.

Till lönepunkten kan höra t.ex. ungdomsledare, idrottsinstruktörer, kulturinstruktörer och ungdomsarbetare.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • utvecklingsuppgifter eller särskilt ansvar, t.ex. ansvar för digitalt ungdomsarbete
 • andra lokalt fastställda kriterier

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02VAP060

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

 

 

 

A1 Yrkesuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

2 109,30 €

2 155,30 €

2 166,08 €


Grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster (02VAP070)

De som hör till denna lönepunkt utför olika grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- eller fritidstjänster.

Till lönepunkten kan höra till exempel klubbledare, badvakter/simövervakare, idrottsplansskötare och simlärare.


Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

 • krävande eller varierande helhet av uppgifter
 • andra lokalt fastställda kriterier
   

Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 02VAP070

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

 

 

 

D1 Grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

 

 

 

C1 Grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

 

 

 

A1 Grundläggande serviceuppgifter inom kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidstjänster där kunnande och ansvar på normal nivåinte uppfylls

1 803,27 €

1 849,27 €

1 858,52 €