På svenska
KVTES
KVTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

Liite 19 Simulointi- ja kokeilumääräykset Liite 5 Varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä eräät koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävät

Liitteen sisältö

Soveltamisala (1 §)

 • Palkkahinnoittelun ulkopuoliset johto- ja suunnittelutehtävät
 • Varhaiskasvatuspalvelujen palkkahinnoittelu (2 §)
 • Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat (05VKA022)
 • Varhaiskasvatuksen sosionomi (05VKA046)
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (05VKA054)
 • Varhaiskasvatusyksikössä työskentelevät perhepäivähoitajat (05VKA064)
 • Varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät (05VKA070)
 • Koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävien palkkahinnoittelu (3 §)
 • Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät (05KOU060)
 • Koulun peruspalvelutehtävät (05KOU070)
 • Kolmiperhepäivähoitajien ja muiden lapsen kotona työskentelevien perhepäivähoitajien työaikaa koskeva erityismääräys (4 §)

1 § Soveltamisala

Tätä liitettä sovelletaan varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatushenkilöstöön, varhaiskasvatuksen palveluohjaajiin ja perhepäivähoidon ohjaajiin sekä eräisiin koulun ammatti- ja peruspalvelutehtäviin. Kelpoisuusehdot täyttäviin päiväkotien, sairaaloiden ja varhaiskasvatuslain mukaisen kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajiin, varhaiskasvatuksen erityisopettajiin ja päiväkodinjohtajiin sovelletaan OVTES:n osiota G. Omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin sovelletaan liitettä 12.


Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje

Palkkahinnoittelun ulkopuoliset johto- ja suunnittelutehtävät

Varhaiskasvatuksen ylin hallinnollinen johto esimerkiksi varhaiskasvatusjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö ovat hinnoittelun ulkopuolisia.

Viranhaltija/työntekijä, jonka päätehtävänä on varhaiskasvatuksen ja/tai perhepäivähoidon suunnittelu-, kehittämis-, yms. asiantuntijatehtävät (esim. varhaiskasvatuksen suunnittelija), on hinnoittelun ulkopuolinen.

Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteisöllisen sosiaalisen tuen ja ohjauksen tehtävät ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia (esim. kouluvalmentaja).

Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. KVTES:n palkkausluvun 17 § soveltamisohjeineen ja kokeilumääräysten 8 § soveltamisohjeineen.

Varhaiskasvatuspalvelujen palkkahinnoittelua (2 §) sovelletaan varhaiskasvatuslain 1 §:n mukaisiin toimintamuotoihin:

 • 1 (päiväkotitoiminta)
 • 2 (perhepäivähoito)
 • (avoin varhaiskasvatustoiminta) silloin kun kyse on varhaiskasvatuslain mukaisesta kerhotoiminnasta ja kun työntekijä tekee palkkahinnoittelun 2 §:ssä mainittuja tehtäviä. Varhaiskasvatuslain mukaisella kerhotoiminnalla tarkoitetaan sitä, että kerhotoiminta on varhaiskasvatuksen opettajan pitämää 1.6.2021 voimassa olevan varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista ohjattua kerhotoimintaa, jossa sovelletaan varhaiskasvatuslain 21 §:n mukaista varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja 22 §:n paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja nämä perusteet ohjaavat toimintaa.

1 a § Kokeiluun liittyviä soveltamisohjeita

 OSVA-tasoa määritettäessä on otettava huomioon mm:

 • Mikäli palkkahinnoittelukohtaan kuuluvalta edellytetään korkeampaa koulutustasoa kuin mitä palkkahinnoittelukohdassa on todettu tai tämän lisäksi alan erikoistumiskoulutusta, erityispätevyyttä tai ammatillista jatkokoulutusta, on tämä yleensä osoitus siitä, että myös sovellettava OSVA-taso on korkeampi kuin C1.
 • Vaikka palkkahinnoittelukohdan kelpoisuusehdoissa ei edellytettäisi em. lisäpätevyyttä, voi viranhaltijan tai työntekijän työuran aikana hankitut taidot ja tiedot johtaa käytännössä siihen, että hänelle annetaan normaalitasoa vaativampia tehtäviä, mikä on otettava huomioon OSVA-tasoa määrättäessä.
 • Katso tarkemmin kokeilumääräysten 4 ja 5 §.

Tasopalkkalisä

 • Lastenhoitajan hinnoittelukohdassa 05VKA054 on sovittu, että tasopalkkalisä on kokeilun ajan käytössä niissä yksiköissä, joissa hinnoitteluliitteessä mainittujen lisätehtäviä on käytössä. Paikallisesti sopien tasopalkkalisä voidaan ottaa käyttöön tämän liitteen palkkahinnoittelukohdissa. Tasopalkkalisää voidaan maksaa sellaisista tehtäviin liittyvistä elementeistä, joita ei ole otettu huomioon arvioitaessa tasopalkka. Katso tarkemmin kokeilumääräysten 7 §.

2 § Varhaiskasvatuspalvelujen palkkahinnoittelu

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 1 §, 3 § ja 4 § soveltamisohjeineen.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat (05VKA022)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävänä on perhepäivähoidon yksikön johtaminen ja/tai henkilöstön välittömänä esimiehenä toimiminen. Tehtäviin voi kuulua myös osallistumista hoito- ja kasvatustyöhön.

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 § ja 4 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • Esihenkilötyö (alaisten määrä ja yksiköiden määrä
 • perhepäivähoidon ohjaaja
  • vastuu koko organisaation/perhepäivähoidon järjestämisestä
 • varhaiskasvatuksen palveluohjaaja
 • vastaa yksin laajasta varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta
 • perhepäivähoidon ohjaamisen lisäksi muita tehtäviä kuten esimerkiksi leikkitoiminnan ohjaajan tehtävä
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

Kokeilumääräykset 05VKA022 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Varhaiskasvatuksen palveluohjaajien ja perhepäivähoidon ohjaajien tehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Varhaiskasvatuksen palveluohjaajien ja perhepäivähoidon ohjaajien tehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Varhaiskasvatuksen palveluohjaajien ja perhepäivähoidon ohjaajien tehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

2 723,08 €

2 777,54 €

2 791,43 €

A1 Varhaiskasvatuksen palveluohjaajien ja perhepäivähoidon ohjaajien tehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

2 723,08 € – enintään 10 %

2 777,54 € – enintään 10 %

2 791,43 € – enintään 10 %

Varhaiskasvatuksen sosionomi (05VKA046)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten kasvatuksen tehtävistä. Tehtäviin kuuluu myös mm. lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen, yhteistyö perheiden kanssa, sekä monialainen yhteistyö.

Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 27 § ja 75 §).

Kokeilumääräykset 05VKA046 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

2 518,37 €

2 530,98 €

A1 Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

 

2 518,37 € – enintään 10 %

2 530,98 € – enintään 10 %

Tähän hinnoittelukohtaan kuuluvat varhaiskasvatuslain mukaisessa sosionomin tehtävässä toimivat.

Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät

Varhaiskasvatuksen kasvatustehtävät eivät ole mukana kokeilussa.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja (05VKA054)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten hoidon tehtävistä. Tehtäviin voi kuulua myös kasvatuksen tehtäviä.

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa (varhaiskasvatuslaki 540/2018 28 § ja 75 §, sekä valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 752/2018 3 §).


OSVA-tasojen soveltamisohje 

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 § ja 4 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • Tehostettua tai erityistä tukea vaativa lapsi/vaativia lapsia (ryhmässä).

 Elokuussa 2022 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain muutoksen mukaan lapsen tehostetun ja erityisen tuen antamisesta tulee tehdä hallintopäätös. Päätöksessä on aina mainittava tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut.      

 • Monikulttuurisuus: Työskentelee ryhmässä, jossa: lapsella useampi kieli tai heikko äidinkieli (suomi/ruotsi/saame). Kokonaisharkinta perustuen arvioon ryhmän tilanteesta.
 • Kiertävän lastenhoitajan tehtävä. Tehtävässä työskennellään useassa päiväkotiyksikössä ja yksikkö sekä ryhmät vaihtuvat säännöllisesti.  
 • Ympärivuorokautinen hoito. Palkansaaja työskentelee ympärivuorokautista hoitoa antavassa päiväkodissa ko. tehtävässä.
 • Lääkehoidon toteutuksesta vastaava lastenhoitaja/lähihoitaja
  • Vaatii lääkeluvan ja perustuu lääkehoitosuunnitelmaan
  • https://stm.fi/-/uusittu-turvallinen-laakehoito-opas-ohjaa-laakitysturvallisuuteen-kaikissa-laakehoitoa-toteuttavissa-yksikoissa (viittaus)
  • vaativa lääkehoito ml. diabetes
 • muut mahdollisesti paikallisesti määritellyt kriteerit

Tasopalkkalisä

 • Mikäli tehtävään kuuluu vastuu työvuoroluetteloiden suunnittelusta (jos jaettu 05VKA054 ryhmän työntekijälle pysyvänä tehtävänä). Tällöin käytetään paikallisesti määriteltyä tasopalkkalisää (katso kokeilumääräysten palkkausluvun 7 §)
 • Mahdollista määrätä paikallisesti myös muita tasopalkkalisään oikeuttavia lisätehtäviä.  

Kokeilumääräykset 05VKA054 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

2 103,18 €

2 149,18 €

2 159,93 €

A1 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

2 103,18 € – enintään 10 %

2 149,18 € – enintään 10 %

2 159,93 € – enintään 10 %

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua varhaiskasvatuslain mukaisessa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävässä toimivat, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastenohjaaja ja päivähoitaja.

Varhaiskasvatusyksikössä työskentelevät perhepäivähoitajat (05VKA064)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten hoidon ja huolenpidon tehtävistä.

Tehtävät edellyttävät yleensä soveltuvaa ammatillista tutkintoa.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 § ja 4 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • Tehostettua tai erityistä tukea vaativa lapsi/vaativia lapsia.

Elokuussa 2022 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain muutoksen mukaan lapsen tehostetun ja erityisen tuen antamisesta tulee tehdä hallintopäätös. Päätöksessä on aina mainittava tuen muodot, varhaiskasvatuksen järjestämispaikka ja tukipalvelut.     

 • Monikulttuurisuus: Työskentelee ryhmässä, jossa: lapsella useampi kieli tai heikko äidinkieli (suomi/ruotsi/saame). Kokonaisharkinta perustuen arvioon ryhmän tilanteesta.
 • Kiertävän ryhmäperhepäivähoitajan tehtävä. Tehtävässä työskennellään useassa ryhmäperhepäivähoidon yksikössä ja yksikkö sekä ryhmät vaihtuvat säännöllisesti.  
 • Ympärivuorokautinen hoito. Palkansaaja työskentelee ympärivuorokautista hoitoa antavassa ryhmäperhepäivähoidon yksikössä ko. tehtävässä.
 • Lääkehoidon toteutuksesta vastaava ryhmäperhepäivähoitajan työskentelevä lastenhoitaja/lähihoitaja

Kokeilumääräykset 05VKA064 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Varhaiskasvatusyksikössä työskentelevien perhepäivähoitajien tehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Varhaiskasvatusyksikössä työskentelevien perhepäivähoitajien tehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Varhaiskasvatusyksikössä työskentelevien perhepäivähoitajien tehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

A1 Varhaiskasvatusyksikössä työskentelevien perhepäivähoitajien tehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

1 868,56 €

1 914,56 €

1 924,13 €

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat esimerkiksi varhaiskasvatusyksikössä työskentelevä perhepäivähoitaja, ryhmäperhepäivähoitaja.

Omassa kodissaan työskentelevä perhepäivähoitaja kuuluu liitteen 12 soveltamisalaan.

Varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät (05VKA070)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalvelutehtävät varhaiskasvatuksessa.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 § ja 4 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • erityistä tukea vaativan lapsen henkilökohtainen avustaja
 • useassa ryhmässä työskentely (päivän aikana)
 • muut paikallisesti määritellyt kriteerit.

Kokeilumääräykset 05VKA070 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

A1 Varhaiskasvatuksen peruspalvelutehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

1 824,97 €

1 870,97 €

1 880,32 €

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat esimerkiksi päiväkotiavustaja, päivähoitoavustaja, päiväkotihuoltaja ja ryhmäavustaja.

3 § Koulun ammatti- ja peruspalvelutehtävien palkkahinnoittelu

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja OSVA-tasojen ja tasopalkan määrittelystä, ks. KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 1 §, 3 §   ja 4 § soveltamisohjeineen.

Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät (05KOU060)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat kasvun ja kehityksen auttamisesta, tukemisesta ja ohjaamisesta.

Tehtävät edellyttävät soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista tutkintoa taikka ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 § ja 4 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

 • Tehostettua tai erityistä tukea vaativat lapset (erityiskoulut, joissa mukautettu opetus)     
 • Tehostettua tai erityistä tukea vaativat lapset (luokassa)
 • lääkehoidon toteutuksesta vastaava koulunkäynninohjaaja tms. lähihoitaja
 • Vastaavat (vastuu)koulunkäynnin ohjaajat/-avustajat, tiiminvetäjä
 • Jos tehtävässä vaaditaan koulutyön lisäksi sekä aamupäivätoiminnan että iltapäivätoiminnan osaamista
 • Jos tehtävässä vaaditaan muun kuin oman kielen käyttöä (viittomat, vieras kieli, kuvakieli)

Kokeilumääräykset 05KOU060 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

1962,08 €

2 008,08 €

2 018,12 €

A1 Koulun hoito- ja ohjaustyön ammattitehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

1 962,08 € – enintään 10 %

2 008,08 € – enintään 10 %

2 018,12 € – enintään 10 %

Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi koulunkäynninohjaaja, koulunkäyntiavustaja sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.


Soveltamisohje

Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/87 viittausmääräys) mukaan kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta johtuvat kustannukset. Kunta ei toimi työnantajana eivätkä palvelussuhteen ehdot määräydy KVTES:n mukaan.

Koulujen ja oppilaitosten opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.


Koulun peruspalvelutehtävät (05KOU070)

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävinä ovat peruspalvelutehtävät koulussa.


OSVA-tasojen soveltamisohje  

Tehtävä sijoitetaan tehtävässä vaadittavan osaamisen ja vastuun yhdistelmän perusteella OSVA-tasoille: C1, D1 tai E1. OSVA-tasoa A1 käytetään poikkeustapauksissa.  Katso KVTES:n kokeilumääräysten palkkausluvun 3 § ja 4 §.

Sovellettavaan OSVA-tasoon (D1, E1) vaikuttavat:

-    Jos tehtävässä vaaditaan koulutyön lisäksi sekä aamupäivätoiminnan että iltapäivätoiminnan osaamista
-    muut paikallisesti määritellyt kriteerit

Kokeilumääräykset 05KOU070 OSVA-tasot

1.3.2022

1.6.2022

1.10.2022

E1 Koulun peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät erittäin vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

D1 Koulun peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät vaativaa osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

C1 Koulun peruspalvelutehtävät, jotka edellyttävät normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmää

 

 

 

A1 Koulun peruspalvelutehtävät, joissa ei toteudu normaalitason osaamisen ja vastuun yhdistelmä

1 824,97 €

1 870,97 €

1 880,32 €

Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat esimerkiksi kouluavustaja, avustaja, ryhmäavustaja, hoiva-avustaja.


4 § Kolmiperhepäivähoitajien ja muiden lapsen kotona työskentelevien perhepäivähoitajien työaikaa koskeva erityismääräys

Perhepäivähoitajaan, joka työskentelee pääsääntöisesti lapsen/ lasten kodissa, sovelletaan liitteen 12 työaikaa ja työaikakorvauksia koskevia 7–10 §:n määräyksiä.


Soveltamisohje

Lapsen kodissa työskentelevillä perhepäivähoitajilla tarkoitetaan nimikkeestä riippumatta esimerkiksi lapsen kotona työskenteleviä tai kolmiperhepäivähoitajia sekä sijaishoitajina toimivia perhepäivähoitajia, jotka hoitavat lasta/lapsia lapsen tai toisen hoitajan kodissa. Näiden hoitajien säännöllinen työaika ja työaikakorvaukset määräytyvät liitteen 12 mukaan. Muut palvelussuhteen ehdot, kuten palkkaus, vuosiloma, sairauspoissaolo- ja äitiysvapaat sekä muut palkalliset työvapaat määräytyvät KVTES:n yleisten määräysten mukaan.


Pöytäkirjamerkintä

*) Katso perhevapaauudistuksen vaikutuksesta allekirjoituspöytäkirjan liite