Suomeksi

AKTA 2022–2025

Allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

  Bilaga 19 Simulerings- och försöksbestämmelser Bilaga 6 Kostservicepersonal

  Bilagans innehåll

  Tillämpningsområde (§ 1)

  Lönesättningen för kostservicepersonal (§ 2)

  • Ledningen för en enhet eller ett ansvarsområde 06RUO020
  • Direkt arbetsledning 06RUO040
  • Krävande yrkesuppgifter 06RUO05A
  • Yrkesuppgifter 06RUO05B
  • Grundläggande serviceuppgifter 6RUO060

  § 1 Tillämpningsområde

  Denna bilaga tillämpas på kostservicepersonal.


  Tillämpningsanvisning

  Lednings-, planerings- och sakkunniguppgifter som står utanför lönesättningen

  Den högsta administrativa ledningen inom kommunens eller samkommunens kostservice (t.ex. kostchef) står utanför lönesättningen.

  Planerings-, utvecklings- o.likn. sakkunniguppgifter inom kostservicen står utanför lönesättningen. När lönen bestäms kan i allmänhet lönen för personer med lednings- och chefsuppgifter inom kostservicen användas som referensgrupp.

  Yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter som står utanför lönesättningen

  Om en anställd med yrkesuppgifter eller grundläggande serviceuppgifter inom kostservicen också har till exempel städuppgifter, står befattningen i allmänhet utanför lönesättningen. Som referensgrupp kan då i allmänhet utöver kostserviceuppgifterna användas lönen för anställda med städuppgifter.

  I fråga om bestämningen av lönen för anställda utanför lönesättningen, se § 4 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.


  § 1 a Tillämpningsanvisningar för försöket


   När KA-nivån bestäms ska bland annat följande beaktas:

  • Om det av en anställd förutsätts högre utbildningsnivå än vad som anges i lönepunkten eller ytterligare specialiseringsutbildning, specialkompetens eller vidareutbildning, är det i allmänhet ett tecken på att en högre KA-nivå än C1 ska tillämpas.
  • Även om behörighetsvillkoren i lönepunkten inte förutsätter sådan extra kompetens, kan kunskaper och färdigheter som förvärvats i arbetslivet i praktiken leda till att den anställda ges uppgifter som är mer krävande än normal nivå, vilket ska beaktas när KA-nivån bestäms.
  • Se närmare § 4 och 5 i försöksbestämmelserna.

  Nivåtillägg

  • Genom ett lokalt avtal kan nivåtillägg införas i lönepunkterna i denna bilaga. Nivåtillägg kan betalas för element som anknyter till arbetsuppgifterna och som inte beaktats när nivålönen bedömts. Se närmare § 7 i försöksbestämmelserna.

  § 2 Lönesättningen för kostservicepersonal

  I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av KA-nivåer och nivålöner, se § 3, 5 och 6 med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Ledningen för en enhet eller ett ansvarsområde (06RUO020)

  Ansvar för kostservicen inom en enhet eller ett ansvarsområde samt lednings- och chefsuppgifter vid en produktionsenhet.

  Uppgifterna förutsätter högskoleexamen.

  Till denna grupp kan höra t.ex. näringschef, matservicechef, husmor och kökschef.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • verksamhetsenhetens storlek (antalet underställda/anställda, antalet enheter som leds av den anställda) och varierande arbetsuppgifter (ledningsuppgifter inom kostservice och städservice)
  • ledning av flera enheter med verksamhet varje dag i veckan eller arbetsuppgifter där den anställda ska behärska flera olika funktioner.
  • andra lokalt fastställda kriterier
  • särskilt ansvar för konkurrensutsättning av produkter
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer för 06RUO020

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Ledningsuppgifter inom en kostserviceenhet eller ett ansvarsområde för kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Ledningsuppgifter inom en kostserviceenhet eller ett ansvarsområde för kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Ledningsuppgifter inom en kostserviceenhet eller ett ansvarsområde för kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  2 055,38 €

  2 101,38 €

  2 111,89 €

  A1 Ledningsuppgifter inom en kostserviceenhet eller ett ansvarsområde för kostservice där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  2 055,38 €


  – högst 10 %

  2 101,38 € – högst 10 %

  2 111,89 € – högst 10 %


  Direkt arbetsledning (06RUO040)

  Direkt arbetsledning, underställd den som ansvarar för kostservicen.

  Uppgifterna förutsätter storhushållsföreståndarexamen eller motsvarande tidigare utbildning.

  Till denna grupp kan höra t.ex. kosthållsarbetsledare och matservicechef.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • antalet underställda/anställda som den direkta arbetsledningen gäller samt varierande arbetsuppgifter (kostservice och städservice)
  • direkta arbetsledningsuppgifter på arbetsställen med verksamhet varje dag i veckan
  • särskilt ansvar för konkurrensutsättning av produkter
  • andra lokalt fastställda kriterier
    

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer 06RUO040

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Direkt arbetsledning inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Direkt arbetsledning inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Direkt arbetsledning inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  1 943,83 €

  1 989,83 €

  1 999,78 €

  A1 Direkt arbetsledning inom kostservice där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 943,83 € – högst 10 %

  1 989,83 € – högst 10 %

  1 999,78 €
  – högst 10 %


  Krävande yrkesuppgifter (06RUO05A)

  Ordinärt arbete som kräver särskilt kunnande på yrkesnivå inom kostservicen och som förutsätter självständigt ansvar för tillredningen av mat eller enhetens kostservice.

  Uppgifterna förutsätter grundexamen inom cateringbranschen eller motsvarande tidigare utbildning.

  Till denna grupp kan höra t.ex. matserviceansvarig, kock och dietkock.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • arbetsuppgifterna består i huvudsak av dietkocksuppgifter (tillredning av specialdieter, dokumentering av dietplaner och recept) och uppgifterna förutsätter specialyrkesutbildning (dietkock)
  • hantering av stora helheter och massproduktion
  • andra lokalt fastställda kriterier

  Lokalt kan man avtala om att användning av cook and chill-metoden beaktas som nivåtillägg.

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer 06RUO05A

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Krävande yrkesuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Krävande yrkesuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Krävande yrkesuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

  1 910,13 €

  1 956,13 €

  1 965,91 €

  A1 Krävande yrkesuppgifter inom kostservice där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 910,13 € – högst 10 %

  1 956,13 € – högst 10 %

  1 965,91 € – högst 10 %


  Yrkesuppgifter (06RUO05B)

  Ordinärt arbete (matlagning) på yrkesnivå inom kostservicen och ansvar för verksamheten och ekonomin enligt givna anvisningar i uppvärmningskök, där man huvudsakligen värmer upp färdig mat och tillreder tillbehören till måltiderna, och distributionskök, dit varm mat och måltidstillbehör i huvudsak levereras.

  Uppgifterna förutsätter i allmänhet grundexamen inom cateringbranschen.

  Till denna grupp kan höra t.ex. kosthållsarbetare, kokerska, kock och matserviceansvarig.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • uppgifterna kräver kunnande inom både kostservice och städbranschen
  • den anställda deltar i olika skeden av produktionen av specialdieter
  • andra lokalt fastställda kriterier

  Lokalt kan man avtala om att användning av cook and chill-metoden beaktas som nivåtillägg.

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer 06RUO05B

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Yrkesuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Yrkesuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Yrkesuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Yrkesuppgifter inom kostservice där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 855,83 €

  1 901,83 €

  1 911,34 €


  Grundläggande serviceuppgifter (6RUO060)

  Grundläggande serviceuppgifter inom kostservicen är bland annat medverkan i produktionen av måltider och diskhantering.

  Till denna grupp kan höra t.ex. kosthållsarbetare och bespisningsarbetare.


  Tillämpningsanvisning för KA-nivåerna

  Utifrån det kunnande och ansvar som krävs placeras de anställda på KA-nivå C1, D1 eller E1. KA-nivå A1 används bara i undantagsfall. Se § 3, 5 och 6 i lönekapitlet i försöksbestämmelserna i AKTA.

  Vid bestämningen av KA-nivån (D1, E1) beaktas följande faktorer:

  • uppgifterna kräver kunnande inom både kostservice och städbranschen
  • den anställda deltar i olika skeden av produktionen av specialdieter
  • andra lokalt fastställda kriterier

  Försöksbestämmelser, KA-nivåer 06RUO060

  1.3.2022

  1.6.2022

  1.10.2022

  E1 Grundläggande serviceuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på mycket hög nivå

   

   

   

  D1 Grundläggande serviceuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på hög nivå

   

   

   

  C1 Grundläggande serviceuppgifter inom kostservice som förutsätter kunnande och ansvar på normal nivå

   

   

   

  A1 Grundläggande serviceuppgifter inom kostservice där kunnande och ansvar på normal nivå inte uppfylls

  1 801,79 €

  1 847,79 €

  1 857,03 €