Suomeksi
Cirkulär
6/2023
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Jämförelsebranschernas inverkan på det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA), lokala justeringspotter och den allmänna förhöjningen inom AKTA 1.6.2023

I detta cirkulär redogörs för effekterna av den så kallade stupstocken, dvs. hur kollektivavtalen i vissa branscher påverkar det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (allmän förhöjning, lokal pott, engångsarvode) samt den pott som i juni 2023 fördelas inom utvecklingsprogrammet för kommun- och välfärdssektorn 2022–2027.

Anvisningarna för 2024 ges senare.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna JAU rf, FOSU rf och SOTE rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

1 Hur den så kallade stupstocken påverkar det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn (AKTA)

KT och alla huvudavtalsorganisationer har godkänt förhandlingsresultaten 7.3.2023.

KT, JAU rf, FOSU rf och SOTE rf har nått ett förhandlingsresultat enligt klausulen om avtalshöjningarna 2023 och 2024 i underteckningsprotokollen till kollektivavtalen. Underteckningsprotokollen gör det möjligt att justera avtalshöjningarna 1.2.2023 oberoende av tidpunkten eftersom avtalsparterna har haft för avsikt att beakta kostnadseffekten av kollektivavtalen inom vissa branscher i samband med avtalshöjningarna 2023–2024.

Kollektivavtalen är Teknologiindustrins kollektivavtal för arbetare, kollektivavtalet för den kemiska basindustrin och kollektivavtalet för lastbilsbranschen.

1.1 Procenttalen för de allmänna förhöjningarna och de lokala justeringspotterna enligt AKTA ändras

Till de allmänna förhöjningar som avtalats i underteckningsprotokollet 1.6.2023 och 1.6.2024 läggs 0,70 procent år 2023 och 0,77 procent år 2024. Till de lokala justeringspotter som avtalats i underteckningsprotokollet läggs 0,30 procent år 2023 och 0,33 procent år 2024.

1.2 Engångsarvode enligt AKTA i juni 2023

Till de anställda som omfattas av AKTA betalas dessutom ett engångsarvode på 467 euro. Engångsarvodet betalas 30.6.2023 till de arbetstagare och tjänsteinnehavare som haft en oavbruten anställning under perioden 2.5.2023–31.5.2023. För deltidsanställda betalas arvodet i proportion till deltidsarbetstiden. Som deltidsprocent används den deltidsprocent som gäller 31.5.2023.

Exempel 1a: Anställningen varar hela granskningsperioden men inte i juni

Anställningen varar 1.5.2023–31.5.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. I juni 2023 betalas engångsarvodet på 467 euro även om anställningen inte längre är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen.

Exempel 1b: Anställningen varar hela granskningsperioden (i två delar) men inte i juni

Anställningen varar i två oavbrutna perioder 2.5–8.5.2023 och 9.5–31.5.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. I juni 2023 betalas engångsarvodet på 467 euro även om anställningen inte längre är i kraft vid tidpunkten för utbetalningen.

Exempel 1c: Anställningen varar hela granskningsperioden, arbetstidsprocenten är 50 %

Anställningen varar 1.5.2023–31.8.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 50 % under hela granskningsperioden. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. I juni 2023 betalas därmed 233,50 euro (50% av 467 euro).

Exempel 2a: Arbetstidsprocenten ändras under granskningsperioden (t.ex. 100 % => 50 %)

Anställningen har börjat 1.2.2023 och gäller hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Arbetstidsprocenten på 100 % ändras 8.5.2023 under granskningsperioden till 50 %. Arbetstidsprocenten 31.5.2023 är 50 %. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. Engångsarvodet är 233,50 euro (50 % av 467 euro).

Exempel 2b: Arbetstidsprocenten ändras under granskningsperioden (t.ex. 50 % => 100 %)

Anställningen varar 1.5.2023–31.8.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Arbetstidsprocenten på 50 % ändras under granskningsperioden till 100 %. Arbetstidsprocenten 31.5.2023 är 100 %. Engångsarvodet betalas enligt den arbetstidsprocent som gäller 31.5.2023. Engångsarvodet är 467 euro.

Exempel 3a: Ledighet utan lön (gäller under hela granskningsperioden)

Anställningen varar 1.5.2023–31.5.2023 och gäller således hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställda är ledig utan lön hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Trots ledigheten utan lön betalas engångsarvodet på 467 euro i juni 2023.

Exempel 3b: Sjukfrånvaro, 2/3-lön (AKTA kap. V § 2 mom. 1 punkt 2)

Anställningen har börjat 1.2.2023 och gäller hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Den anställdas arbetstidsprocent är 100 % under hela granskningsperioden. Den anställda har sjukfrånvaro 31.5.2023 och under sjukfrånvaron betalas 2/3 av den ordinarie lönen. Trots sjukfrånvaron (2/3) betalas engångsarvodet enligt arbetstidsprocenten (100 %). I juni 2023 betalas därmed 467 euro.

Exempel 4: Anställningen upphör

Anställningen varar 1.5.2023–20.5.2023 och gäller således inte hela granskningsperioden 2.5.2023–31.5.2023. Inget engångsarvode betalas.

2 Lokala justeringspotter 1.6.2023

2.1 Den lokala justeringspotten enligt AKTA

Den lokala justeringspotten 1.6.2023 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till AKTA:

Lokal justeringspott
1.6.2023

Underteckningsprotokollet

Storleken på den lokala justeringspotten

  • Punkt A Den lokala justeringspottens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 2

§ 6

0,4 procent

  • Punkt B Tillägg till den lokala justeringspotten (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

§ 6

0,3 procent

Storleken på den lokala justeringspotten sammanlagt

 

0,7 procent

Den lokala justeringspotten är sammanlagt 0,7 (0,4 + 0,3) procent av lönesumman inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för kommunsektorn.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1 A (0,4 %), beslutar arbetsgivaren hur den fördelas.

Om samförstånd inte nås om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1 B (0,3 %), fördelas hälften som en lokal allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. Se punkt 3 Allmän förhöjning 1.6.2023.

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman under en så normal månad som möjligt för dem som omfattas av detta avtal.

I KT:s cirkulär 2/2023 finns anvisningar om och exempel på hur den lokala justeringspotten 1.6.2023 beräknas.

Fördelning av de lokala justeringspotterna (punkterna A och B)

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att trygga tillgången på personal, rätta till lokala missförhållanden i lönerna samt stödja resultat- och produktivitetsfrämjande omorganiseringar av verksamheten och arbetsuppgifterna. Samtidigt gäller det att se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt proportion till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas lönesummor. De som står utanför lönesättningen betraktas då som en egen grupp.

Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Till god praxis hör att man då går igenom beräkningsprinciperna tillsammans (se KT:s cirkulär 2/2023) vid den första förhandlingen. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd om den lokala justeringspotten enligt punkt A och B genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Utredning om justeringspotten

Arbetsgivaren ska utan oskäligt dröjsmål ge huvudavtalsorganisationernas representanter en skriftlig utredning om hur justeringspotterna fördelats. I utredningen ska det göras åtskillnad mellan den lokala justeringspotten enligt punkt A (0,4 %) och den lokala justeringspotten enligt punkt B (0,3 %).

2.2 Den lokala justeringspotten 1.6.2023 enligt programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2023–2027 (1,2 %)

Utvecklingsprogrammet har behandlats i KT:s cirkulär 15/2022.

Parterna i AKTA har kommit överens om att potten enligt utvecklingsprogrammet år 2023 är en lokal justeringspott.
Utgångspunkten för utvecklingsprogrammet är att utveckla lönerna och lönesystemen.

Målet för utvecklingsprogrammet är att inom kommun- och välfärdssektorn förbättra arbetsplatsernas konkurrenskraft, tillgången till arbetskraft, arbetslivskvaliteten och resultaten i serviceproduktionen. Det är meningen att lönesystemen ska ändras så att det kunnande och det ansvar som behövs i arbetet samt belöningen av enskilda anställda för goda arbetsprestationer kan beaktas bättre än för närvarande.

Beloppet av den justeringspott som fördelas enligt utvecklingsprogrammet i juni 2023 är 1,2 procent av lönesumman för AKTA. Den lokala justeringspotten kan användas bland annat för att främja tillgången på arbetskraft. Potten kan riktas till de uppgiftsrelaterade lönerna och/eller individuella tilläggen.

Vad gäller användningen av justeringspotten tillämpas samma förfaranden som i allmänhet vid förhandlingarna om justeringspotter. I fråga om de lokala justeringspotter som omfattas av utvecklingsprogrammet ska arbetsgivaren förhandla med representanter för huvudavtalsorganisationerna i fråga för att i mån av möjlighet nå samförstånd. Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av justeringspotten enligt de preciseringar och begränsningar som anges i utvecklingsprogrammet.

Ovan nämnda förhandlingsklausuler om de lokala justeringspotterna för AKTA gäller också vid förhandlingarna om den lokala justeringspotten enligt utvecklingsprogrammet.

3 Allmän förhöjning 1.6.2023

Den allmänna förhöjningen 1.6.2023 baserar sig på två olika punkter i underteckningsprotokollet till AKTA:

Allmän förhöjning 1.6.2023

Underteckningsprotokollet

Storleken på den allmänna förhöjningen

  • Den allmänna förhöjningens ursprungliga storlek

§ 3 mom. 1

 

1,5 procent

  • Tillägg till den allmänna förhöjningen (effekten av jämförelsebranscherna)

§ 3 mom. 4

 

0,7 procent

 

 

 

Allmän förhöjning sammanlagt

 

2,2 procent *)

Bilaga 12: Allmän förhöjning 1.6.2023

 

sammanlagt 2,3 procent*)

*) Om samförstånd inte nås lokalt om fördelningen av den lokala potten i punkt 2.1 B ovan, fördelas hälften som en allmän förhöjning (0,15 %) och arbetsgivaren beslutar hur den andra hälften (0,15 %) fördelas. I så fall är den allmänna förhöjningen på lokal nivå 2,35 (2,2 + 0,15) procent och 2,45 (2,3 + 0,15) procent för bilaga 12.

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.6.2023 genom den allmänna förhöjning som anges i tabellen. De individuella tilläggen enligt § 11 i lönekapitlet höjs med lika många procent.

För familjedagvårdare som arbetar i sitt eget hem enligt bilaga 12 höjs den uppgiftsrelaterade lönen och det individuella tillägget dock med 2,3 procent i stället för 2,2 procent. Se KT:s cirkulär 5/2022 bilaga 8.

Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet är 1 746,00 euro från 1.6.2023.  

De höjda grundlönerna 1.6.2023 i lönebilagorna 1–2, 5–8 och 12 framgår av cirkulärbilaga 1.

4 Ordningsföljden för beräkningen av lönehöjningarna

Eftersom den allmänna förhöjningen, den lokala justeringspotten och potten för utvecklingsprogrammet träder i kraft vid samma tidpunkt, 1.6.2023, ska alla förhöjningar beräknas separat på lönerna. Beräkningen görs på en lönesumma som inte inkluderar höjningar som görs samtidigt. Se KT:s cirkulär 2/2023.

I exempeltabellen nedan redogörs för i vilken ordning de förhöjningar som träder i kraft vid samma tidpunkt ska läggas till de uppgiftsrelaterade lönerna.

Exempeltabell: Hur den allmänna förhöjningen (2,2 %) och justeringspotten (0,7 %) samt potten för utvecklingsprogrammet (1,2 %) höjer den uppgiftsrelaterade lönen.

Uppgiftsrelaterad lön före höjningarna 2 550 €/mån.

Allmän förhöjning enligt punkt 3

Justeringspott enligt punkt 2.1

Pott för utvecklingsprogrammet enligt punkt 2.2

Rätt

Fel

Observera!

 

 

 

 

 

Höjningen får inte beräknas på en lön som höjts med en annan förhöjning, för då överskrids kostnadseffekten.

Se KT:s cirkulär 2/2023.
    

2,20 %

 

 

2,2 % av 2 550 € = 56,10 €

 2,2 % av 2 550 €

 

 

 

 

 = 2 606,10 €

 

 0,7 % *)
(0,4 +0,3)

 

0,7 % av 2 550 € = 17,85 €  

2 606,10 + 0,7 %

 

 

 

 

 = 2 624,34 €

 

 

1,20 %

1,2 % av 2 550 € = 30,60 €

 2 624,34 + 1,2 %

 

 

 

 

 = 2 655,83 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 550 € + 56,10 € + 17,85 € +30,60 € = 2 654,55 €

 = 2 655,83 €

 

 

 

 

 

*) Om det råder enhällighet om justeringspotten på 0,3 %. Se punkt 3 Allmän förhöjning 1.6.2023.

5 Betalning av justerade löner

Följande principer ska iakttas för de lokala justeringspotter och allmänna förhöjningar som beskrivs ovan.

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången senast inom två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader efter att justeringarna trätt i kraft. Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast inom fyra månader efter ikraftträdandet.

Arbetstidsersättningarna betalas på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den kalendervecka som följer efter förhöjningstidpunkten. Effekten av förhöjningen betalas från början av kalenderveckan, om förhöjningstidpunkten är den första dagen i kalenderveckan.
    
I periodarbete betalas arbetstidsersättningarna på basis av den enligt avtalsändringarna förhöjda ordinarie lönen från början av den arbetsperiod som följer efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens effekt på arbetstidsersättningarna betalas från början av arbetsperioden, om arbetsperioden innehåller fler kalenderdagar med förhöjning enligt avtalsändringarna.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas
    

Bilaga 1 De höjda grundlönerna 1.6.2023 i lönebilagorna 1–2, 5–8 och 12

 

 

 

 

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT