Suomeksi
Cirkulär
19/2023
Till kommunstyrelserna, samkommunerna, välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna

Hur en cykelförmån som utgör naturaförmån påverkar lönen

I detta cirkulär besvaras frågan om hur en cykelförmån som utgör naturaförmån påverkar lönen. 

Kollektivavtalen för kommun- och välfärdssektorn har ingen separat bestämmelse om hur en cykelförmån som utgör naturaförmån påverkar den anställdas lön. Avtalsparternas gemensamma ståndpunkt är att en cykel som utgör en naturaförmån behandlas på samma sätt som en personalbiljett på alla avtalsområden utom TIM-AKA. 

Anvisningarna gäller alla kollektivavtal i kommun- och välfärdssektorn utom TIM-AKA. Tolkningen av cykelförmånen träder i kraft 2.5.2023. Eventuella tidigare lokala kollektivavtal gäller som avtalat och man kan vid behov ingå nya lokala kollektivavtal.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna JAU rf, FOSU rf och Sote rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

I bilagan om resekostnadsersättningar i kommun- och välfärdssektorn finns bestämmelser om beviljande av personalbiljett (AKTA bilaga 16 § 2 mom. 6) (VÄLKA bilaga 6 § 2 mom. 6) Bestämmelsen tillämpas på samma sätt i fråga om cykelförmån.

Beviljande av naturaförmån eller avtal om naturaförmån

Beviljande av naturaförmån genom arbetsgivarens ensidiga beslut

Naturaförmåner, såsom personalbiljetter, beviljas ofta som så kallade kollektiva förmåner, vars användning och villkor inte avtalas separat med varje anställd. Den anställda bestämmer själv om att använda eller inte använda förmånen. Naturaförmånen påverkar inte den uppgiftsrelaterade lönen men värdet på en cykelförmån som ges som naturaförmån måste ändå fastställas.

Det är viktigt att den som beviljas cykelförmån får veta

  • om det är fråga om en tidsbestämd förmån eller om den gäller tills vidare 
  • i vilka situationer förmånen kan upphöra eller när den anställda kan sluta använda den och
  • att en förmån som upphört att gälla inte kompenseras på annat sätt om inte arbetsgivaren avsett något annat eller något annat avtalats när förmånen beviljades

Avtal om naturaförmåner

Arbetsgivaren kan komma överens med den anställda om att cykelförmånen är en del av den uppgiftsrelaterade lönen (se t.ex. tillämpningsanvisningen i kap. II § 7 i AKTA och SH-avtalet). Vid en sådan överenskommelse bör man se till att de uppgiftsrelaterade lönerna står i rätt proportion till varandra cykelförmånen medräknad.

Summan av den uppgiftsrelaterade lönen och en naturaförmån betraktas som uppgiftsrelaterade lönen till exempel vid beräkning av lönekostnader eller avtalshöjningar.

Det sammanlagda beloppet av den uppgiftsrelaterade lönen och en naturaförmån får inte underskrida grundlönen i lönepunkten som tillämpas. Rekommendationen är att penninglönen ska vara minst lika stor som grundlönen.

Om arbetsgivaren överlåter en cykel i en anställds ägo, är det inte fråga om en sådan cykelförmån som avses här.

Cykelförmånens inverkan på beskattningen och arbetspensionsförsäkringsavgifterna

Cykelförmånens värde påverkar hur cykelförmånen beskattas.

Enligt Skatteförvaltningens anvisning/tolkning är det skattefria maximibeloppet för personalbiljett och cykelförmån år 2023 sammanlagt 3 400 euro per år. Cykelförmånens skattefria andel är högst 1 200 euro år 2023. 

Läs mer i Skatteförvaltningens anvisningar om naturaförmåner i beskattningen: naturaförmåner i beskattningen.

Pensionsskyddscentralen bedömer hur en naturaförmån påverkar arbetspensionsförsäkringsavgifterna.
 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Anne Kiiski

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT