Suomeksi

Överlåtelse av rörelse

Överlåtelse av rörelse regleras i EU:s direktiv 2001/23/EG. Avsikten med direktivet är att skydda arbetstagarnas rättigheter i förändringssituationer där arbetsgivaren byts. Direktivets bestämmelser har implementerats bland annat genom arbetsavtalslagen och lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Hur definieras överlåtelse av rörelse?

Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del av dessa till en annan arbetsgivare, om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- eller sidoverksamhet eller den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad (1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen).

Enligt 25 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare avses med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse överlåtelse av en funktionell del i en kommun eller samkommun till en annan arbetsgivare, om den del som överlåts efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad.

Huvudvillkor för överlåtelse av rörelse

Kriterierna för överlåtelse av rörelse grundar sig på rättspraxis för direktivet om överlåtelse av rörelse vid EU-domstolen (EUD) som enligt högsta domstolens avgöranden också ska beaktas vid tolkningen av finsk lagstiftning.

Inom rättspraxis vid EU-domstolen finns det tre huvudvillkor för tillämpning av direktivet:

1) Vid överlåtelse av rörelse byts arbetsgivaren permanent

De rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de anställningsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen övergår enligt lagen i sin helhet och permanent från överlåtaren till förvärvaren. En tidsbegränsad överlåtelse är inte möjlig.

Part i en överlåtelse kan vara en privaträttslig sammanslutning såsom ett företag, en förening eller en stiftelse eller ett offentligt samfund såsom en kommun, staten eller en del av den.

Kommunens affärsverk är en del av kommunens egentliga organisation. Därför kan en överlåtelse av rörelse inte ske mellan olika förvaltningar eller affärsverk i en och samma kommun.

En överlåtelse av rörelse kan ske mellan moderbolaget och dotterbolagen i en bolagsrättslig koncern (mål C-234/98).

2) Överlåtelsen gäller hela verksamhetsgrenen

Direktiv 2001/23/EG tillämpas på överlåtelse av en varaktigt organiserad enhet som bedriver en ekonomisk verksamhet genom vilken ett särskilt syfte eftersträvas (s.k. verksamhetsgren) oberoende av om enheten eftersträvar ekonomisk vinst (ärende C-175/99).

Vid helhetsbedömningen bör man beakta bland annat verksamhetens karaktär, överföring av egendom eller personal till förvärvaren, överföring av kunder, i hur stor utsträckning verksamheten förblir oförändrad och längden på ett eventuellt avbrott i verksamheten.

Vid bedömningen av om enheten ska kunna anses vara oförändrad vid överlåtelsen ska man åtminstone ta i beaktande företagets personal och ledning, organiseringen av arbetena, sätten att bedriva affärsverksamheten på och, beroende på situationen, de produktionsmedel som företaget använder. Också organisationen, verksamheten, finansieringen, administrationen och tillämpliga rättsnormer kan vara väsentliga i bedömningen. Den vikt som ska tillmätas dessa olika bedömningskriterier varierar beroende på om det gäller personal- eller kapitalintensiv verksamhet.

3) Överlåtelsen baserar sig på ett avtal mellan parterna eller ett beslut av ett offentligt samfund

Utgångspunkten är att det finns ett avtalsförhållande eller åtminstone en gemensam vilja hos parterna om överlåtelsen. Överlåtelsen kan ske i två steg så att en extern aktör fungerar som medlare.

Överlåtelsen kan också ske med stöd av speciallagstiftning eller genom ett förvaltningsbeslut av en offentlig sammanslutning.

Mål C-343/98
Teletjänster som upprätthålls av ett statligt televerk och den personal i tjänsteförhållande som ansvarade för dem överfördes genom en speciallag till ett privat företag. Förvärvarföretaget fusioneras med ett annat dotterbolag, och detta nya bolag anställde de anställda som skulle överföras med stöd av lagen.

Mål C-29/91
Staden hade genom ett ensidigt beslut slutat att betala bidrag till en stiftelse som arbetade med narkotikabekämpning, vilket ledde till att stiftelsens verksamhet upphörde. Narkotikabekämpningen överfördes genom överlåtelse av rörelse till en motsvarande stiftelse, till vilken staden hade överfört sitt ekonomiska stöd.

Vad är inte överlåtelse av rörelse?

En omorganisering av förvaltningsmyndigheterna eller en överlåtelse av förvaltningsfunktioner, dvs. funktioner som omfattar utövande av offentlig makt, mellan förvaltningsmyndigheterna ska inte betraktas som en överlåtelse enligt direktivet (mål C-298/94).

HD 2009:37
En kommunal nödcentrals funktioner hade överförts på en statlig nödcentral som hade inrättats med stöd av lagen om nödcentraler. Nödcentralerna var således en fast del av myndighetsverksamhet som anknyter till det faktiska utövandet av offentlig makt. Den ekonomiska verksamhetens andel hade varit ringa i de kommunala och i synnerhet i de statliga nödcentralerna. Omorganiseringen hade också betytt en förändring i verksamhetens karaktär i den mån som kommunernas personal i arbetsavtalsförhållande hade blivit statliga tjänstemän med tjänsteansvar. Utgående från helhetsbedömningen var det fråga om överföring av förvaltningsfunktioner från en förvaltningsmyndighet till en annan enligt vad som avses i direktivet.

Däremot blir direktivet tillämpligt på offentliga uppgifter där offentlig makt inte utövas.

HD 2009:37 i Finlex >

HD 1997:105
Staten hade för byggförvaltningens fastighetsuppdrag bildat ett aktiebolag som redan innan byggförvaltningen drogs in hade börjat sin verksamhet i fråga om städtjänster. Den städverksamhet som bedrevs av byggnadsstyrelsen hade således genom statens ensidiga beslut överförts till ett statligt ägt aktiebolag.

HD 1997:105 i Finlex >

HD 1999:69
Exportfrämjandet hade genom riksdagens beslut överförts från Utrikesministeriet till Finlands Utrikeshandelsförbund. I exportfrämjandet, som i huvudsak skedde med stöd av statligt bidrag, var det inte fråga om utövande av offentlig makt eller förvaltningsfunktioner, utan om produktion av tjänster för exportfrämjande.

HD 1999:69 i Finlex >

Att aktiestocken eller bolagsandelar i ett aktiebolag överlåts är inte i sig en överlåtelse av rörelse, eftersom arbetsgivarorganisationen inte ändras av den anledningen. Av samma orsak betraktas inte heller en bolagsfusion, en bolagsdelning eller en ändring av företagsformen som överlåtelse av rörelse.

Ritva Liivala

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2294
Mobiltelefon:
+358 50 357 4227
E-post:
Ritva.Liivala@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT