Suomeksi
Pressmeddelande
KT:s och huvudavtalsorganisationerna:

Förlikning i Eksotes lönetvist

KT Kommunarbetsgivarnas och huvudavtalsorganisationernas representanter har nått en förlikningsuppgörelse i en tvist om löneharmonisering och ogrundade skillnader i uppgiftsrelaterade löner. Tvisten gällde den personal inom Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) som omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Veneen oranssi ja sininen köysi ovat solmussa laiturilla. Kuva:  Kristian Strand / Unsplash.

Förhandlingarna har inletts hösten 2019 med anledning av huvudavtalsorganisationernas begäran om centrala förhandlingar.

I förhandlingarna har KT:s och huvudavtalsorganisationernas representanter nått en förlikningsuppgörelse som nu väntar på godkännande av Eksotes förvaltning.

Bakgrund

Eksote bildades år 2010, varvid social- och hälsovården i flera städer och kommuner överfördes till samkommunen. Samtidigt övergick städernas och kommunernas personal i Eksotes tjänst. Senare har ytterligare verksamheter överförts till Eksote genom överlåtelse av rörelse.

De anställda övergick till Eksote med de anställningsvillkor, inklusive lönen, de haft hos sina respektive arbetsgivare. De uppgiftsrelaterade lönerna varierade mellan anställda från olika kommuner, och olika lön betalades till personer med samma eller lika krävande arbetsuppgifter.

Enligt de principer som fastställts i rättspraxis ska arbetsgivaren i samband med överlåtelse av rörelse harmonisera de uppgiftsrelaterade lönerna inom en rimlig tid. Också enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) ska den nya arbetsgivaren utarbeta ett lönesystem där de uppgiftsrelaterade lönerna är på rätt nivå i förhållande till arbetets svårighetsgrad. Den allmänna principen i kommunsektorn är att lönerna för dem som hör till samma lönepunkt och som har lika krävande uppgifter ska motsvara varandra. Enligt AKTA kan den uppgiftsrelaterade lönen sänkas bara i vissa situationer.

Eksote skötte löneharmoniseringen på ett sätt som senare gjordes stridigt. Med beaktande av tvingande lagstiftning, rättspraxis och arbetsdomstolens tidigare avgörande gällande Eksote beslutade parterna i de centrala förhandlingarna att försöka få till stånd en förlikningsuppgörelse om löneharmoniseringen inom Eksote.

Genom förlikningsuppgörelsen undviks en tung rättsprocess

Vid de centrala förhandlingarna enades parterna 26.6.2020 om ett förslag till förlikning i ärendet. Förslaget behöver ännu godkännas av Eksotes förvaltning, varefter förlikningsuppgörelsen kan verkställas.

Förlikningsuppgörelsen är unik och har förhandlats fram enkom för fallet Eksote. Uppgörelsen har stor ekonomisk betydelse. Genom uppgörelsen undviks tidskrävande och dyra rättsprocesser.

Under hösten 2020 ska Eksote retoraktivt betala mer lön till anställda som har lönefordringar enligt förlikningsuppgörelsen. De uppgiftsrelaterade lönerna korrigeras 1.9.2020 till den överenskomna nivån. Därefter kan Eksote anses ha genomfört löneharmoniseringen.

Närmare upplysningar

KT Kommunarbetsgivarna: Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, tfn 050 357 4233
FOSU rf: Jouni Vattulainen, förhandlingschef, tfn  040 590 9049
Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf/SuPer rf: Teemu Hiilinen, avtalsexpert, tfn 09 2727 9201
Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf/Tehy rf: Heidi Laurila, intressebevakningsexpert, tfn 09 5422 7114
Offentliga sektorns union JAU rf/JHL rf: Minna Pirttijärvi, ansvarig avtalsexpert, tfn 0400 885 017
Offentliga sektorns union JAU rf/Jyty rf: Heikki Wilén, arbetsmarknadsjurist, tfn 020 789 3714

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT