Suomeksi
Nyhet

Rekommendationer om ställningen för dem som arbetar i kontaktytorna i vårdreformen

Kommunerna har administrativt ordnat av social- och hälsovårdsuppgifterna på olika sätt. I alla situationer är det inte klart vilka uppgifter och vilken personal som överförs till välfärdsområdena 1.1.2023. KT och Kommunförbundet behandlar i en promemoria frågor om överföringen av anställda som arbetar i kontaktytorna och ger rekommendationer om frågorna.

Asiakkaita terveys- ja sosiaalipalveluiden vastaanotossa

I många situationer sköts social- och hälsovårdsuppgifter också vid andra kommunala enheter än enheter som lyder under social- och hälsovårdsnämnden. Dessutom har kommuner och samkommuner länge utvecklat samarbetsformer mellan sektorerna.

Bestämmelser om personalens ställning i den omställning som ingår i social- och hälsovårdsreformen finns i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen.

Införandelagens 18 §, som gäller personalens ställning, omfattar inte situationer där uppgifter som överförs till välfärdsområdena har skötts i andra organisationer än kommunens eller samkommunens organisationer för social- och hälsovård eller räddningsväsendet (frånsett psykologer och kuratorer inom elevvården). Paragrafen omfattar inte heller situationer där social- och hälsovårdens eller räddningsväsendets organisation sköter uppgifter som kommunerna fortsätter att ansvara för i samband med reformen.

Om en persons ställning vid överlåtelse av rörelse i samband med vårdreformen inte är klar utifrån lagstiftningen eller uppgifterna, ska kommunerna och välfärdsområdena tillsammans utreda vem som berörs av överlåtelsen. Personalöverföringarna ska genomföras så att kommunernas och välfärdsområdenas förmåga att 1.1.2023 svara för de uppgifter som de ansvarar för inte äventyras.

KT:s och Kommunförbundets promemoria ger stöd för att utreda ställningen för dem som arbetar i kontaktytorna

KT:s och Kommunförbundets promemoria fokuserar på de särskilda frågor som gäller överföringen av anställda som arbetar i kontaktytorna

Promemorian behandlar inte överföringen av anställda i uppgifter inom social- och hälsovården eller räddningsväsendet vid kommunernas verksamhetsenheter inom social- och hälsovården eller räddningsväsendet. Den tar inte heller ställning till överföringen av personal som arbetar med stödtjänster. Personal som överförs från obligatoriska samkommuner (sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt) behandlas endast till den del som hänför sig till uppgifterna i kontaktytorna. Information om dessa frågor finns t.ex. på KT:s webbplats för förändringsstöd.

I promemorian behandlas lagstiftning som inverkar på överföringen av personal samt omständigheter som det är bra att beakta när man bedömer om en uppgift överförs till välfärdsområdet eller inte. I promemorian behandlas dessutom frågor som gäller vissa särskilda personalgrupper. Sådana grupper finns bland annat inom undervisningen och utbildningen, rehabiliteringen, främjandet av sysselsättningen och integrationstjänsterna.

Samarbete och kommunikation är viktiga i alla skeden av processen

Kommunerna och välfärdsområdena ska i god tid börja behandla samarbetet i kontaktytorna och frågor om överföringen av anställda.

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas som ansvarar för KT:s förändringsstöd säger att kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena ska iaktta lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden.

I vårdreformen är det fråga om både en överlåtelse av rörelse och en sådan förändring i serviceproduktionen som har betydande konsekvenser för personalens ställning.

De arrangemang som reformen kräver ska alltså beredas i samarbete mellan välfärdsområdena, kommunerna och samkommunerna samt deras personalrepresentanter.
Det exakta antalet anställda med uppgifter som överförs ska utredas i god tid före 31.12.2022.

– Det är viktigt att kommunerna och samkommunerna också sköter kommunikationen med personalen i alla skeden av processen, påpekar Nybondas-Kangas.