Suomeksi
Nyhet

Lagpaketet inför landskapsreformens andra skede på remiss

Finansministeriet har skickat ett utkast till regeringsproposition om genomförandet av landskapsreformen på remiss. Utlåtandena ska ges senast den 19 juni.

Lausunnot maakuntauudistuksen lakipaketista

Remissmaterialet har publicerats på webbplatsen utlåtande.fi.

Propositionsutkastet hänför sig till regeringspropositionen om en landskapsreform och en social- och hälsovårdsreform (RP 15/2017).

Propositionsutkastet innehåller förslag till ändringar av speciallagar som gäller överföringen av uppgifter till landskapen. Det är meningen att organiseringsansvaret för de tjänster och uppgifter som ingår i propositionsutkastet ska överföras till landskapen i början av 2019.

Propositionsutkastet innehåller också ett förslag om inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, som ska inleda sin verksamhet 1.1.2019.

Regeringen slog fast landskapens uppgiftsområden i april 2016. Enligt de fastslagna principerna baserar sig landskapens uppgifter från 1.1.2019 på en klar arbetsfördelning mellan kommunerna, landskapen och staten.

Landskapens uppgiftsområden ingår i regeringens proposition om landskapslag, som överlämnats till riksdagen. Uppgifter överförs till landskapen från kommunerna, landskapsförbunden och andra samkommuner, närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), arbets- och näringsbyråerna, NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA) samt regionförvaltningsverken.

Personalen överförs enligt principen om överlåtelse av rörelse

I reformen iakttas en god personalpolitik.

När personal överförs från kommunerna, samkommunerna och staten till ett landskap eller en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där landskapet har bestämmande inflytande, tillämpas principen om överlåtelse av rörelse. Det innebär att personalen övergår som s.k. gamla anställda och behåller de rättigheter och skyldigheter som hör till deras anställningsförhållande vid överlåtelsetidpunkten. De som har en tidsbegränsad anställning övergår till anställning hos den nya arbetsgivaren för den tid anställningen varar.

Vid personöverföringar mellan statens ämbetsverk är huvudregeln att tjänsterna och de tjänstemän som utnämnts till tjänsterna överförs till samma ämbetsverk som uppgifterna. Också vid överföringar inom staten övergår de som har en tidsbegränsad anställning till anställning hos den nya arbetsgivaren för den tid anställningen varar.

Landskapsreformen syftar inte till att minska personalen. Man försöker också minimera flyttning av personal från en ort till en annan.