Suomeksi

Test och kontroller

Olika slags person- och lämplighetsbedömningstest kan utföras på den arbetssökande eller arbetstagaren endast med dennes samtycke. Arbetstagaren har även skyldighet att delta i hälsoundersökningar.

Testit

Krav som gäller utförande av test och kontroller

Person- och lämplighetsbedömningstest (13 §)

Syftet med testet ska vara att utreda arbetstagarnas förutsättningar att sköta sina arbetsuppgifter eller deras behov av utbildning eller annan yrkesmässig utveckling. Testresultaten ska även ha direkt relevans för arbetstagarens arbetsavtalsförhållande.

Arbetsgivaren ska se till att

  • tillförlitliga testmetoder används vid testningen
  • testerna utförs av sakkunniga
  • de uppgifter som fås genom testet är korrekta.

Vid bedömningen av arbetsgivarens ansvar beaktas testmetoden och dess beskaffenhet. Om det till exempel är fråga om en bedömning som baserar sig på beteendevetenskaper, kan det inte förutsättas att uppgifterna är fullständigt korrekta.

För att utreda testets ändamålsenlighet och den sakkunskap som den som utför testet har, kan arbetsgivaren

  • anlita experthjälp  
  • besluta om valet genom att utreda testarens utbildning
  • basera sitt val på allmänt känd sakkunskap hos det företag som utför testerna
  • på förhand utreda hur, var och av vem testet utvecklats samt vad som faktiskt kan fås fram med testet och med vilken sannolikhet  
  • be att få se ett exempel på ett skriftligt utlåtande och respons från testaren.  

I Internationella arbetsorganisationens (ILO) anvisningar konstateras att grafologiska, astrologiska och andra jämförbara tester inte bör användas.

Arbetsgivaren eller testaren ska på begäran avgiftsfritt ge den arbetssökande eller arbetstagaren det skriftliga utlåtande som givits vid person- eller lämplighetsbedömningen. Har utlåtandet givits muntligen till arbetsgivaren, kan det också ges till arbetstagaren muntligen. Arbetsgivaren ansvarar i sista hand för att arbetstagaren får ett utlåtande. 

Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster (14 §)

För utförande av kontroller som gäller arbetstagares hälsa eller för provtagningar får arbetsgivaren endast anlita yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, personer med behörig laboratorieutbildning och sådana hälso- och sjukvårdstjänster som avses i hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Skyldigheten att anlita hälso- och sjukvårdstjänster gäller även alkohol- och narkotikatest.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården fastställer vilka åtgärder och undersökningar som behövs för att utreda hälsotillståndet.

Arbetstagaren har även enligt annan lagstiftning skyldighet att delta i hälsoundersökningar. Det finns bestämmelser om dem i lagen om företagshälsovård och i lagen om smittsamma sjukdomar.

Också de särskilda krav som hänför sig till arbetet kan förutsätta deltagande i hälsoundersökningar, till exempel i uppgifter inom trafikväsendet, polisväsendet samt brand- och räddningsväsendet. Det finns också särskilda bestämmelser om undersökning av tjänstemäns hälsotillstånd, bland annat 19 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Genetisk undersökning (15 §)

Med genetisk forskning avses alla genetiska undersökningar, inklusive sådana prognostiska gentester som syftar till att undersöka släktingar till personer med ärftliga sjukdomar.
 
Arbetsgivaren får inte kräva att arbetssökanden eller arbetstagaren deltar i genetiska undersökningar.
Arbetsgivaren har inte heller rätt att få veta om arbetstagaren i något skede av sitt liv har deltagit i genetiska undersökningar eller om informationen om hälsotillståndet baserar sig på genetisk forskning.