På svenska

Testit ja tarkastukset

Erilaisia henkilö- ja soveltuvuusarviointitestejä voidaan tehdä työnhakijalle tai työntekijälle vain tämän suostumuksella. Työntekijällä on myös velvollisuus osallistua terveystarkastuksiin.

Testit

Testien ja tarkastusten suorittamista koskevat vaatimukset

Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit (13 §)

Testaamisen tarkoituksena on oltava selvittää työntekijöiden edellytyksiä työtehtävien hoitamiseen tai heidän tarvettaan koulutukseen tai muuhun ammatilliseen kehittämiseen. Testitulosten on myös oltava välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia.

Työnantajan pitää varmistaa, että

  • testaamisessa käytetään luotettavia testausmenetelmiä
  • testien suorittajat ovat asiantuntevia
  • testauksella saatavat tiedot virheettömiä.

Työnantajan vastuuta arvioitaessa otetaan huomioon testausmenetelmä ja sen luonne. Esimerkiksi jos kyse on käyttäytymistieteisiin perustuvasta arvioinnista, tietojen ehdotonta virheettömyyttä ei voida edellyttää.

Selvittääkseen tarkoituksenmukaista testiä ja sen suorittajan asiantuntemusta työnantaja voi 

  • turvautua asiantuntija-apuun  
  • päätyä valintaan selvittämällä testaajan koulutuksen
  • perustaa valintansa testejä suorittavan yrityksen yleisesti tunnettuun asiantuntemukseen
  • selvittää etukäteen, miten, missä ja kuka on kehittänyt testin ja mitä sillä tosiasiallisesti pystytään milläkin todennäköisyydellä saamaan selville  
  • pyytää nähtäväksi esimerkin testaajan laatimasta kirjallisesta lausunnosta ja palautteesta.  

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ohjeistossa on todettu, ettei grafologisia, astrologisia ja muita näihin verrattavia testejä tulisi käyttää.

Työnantajan tai testaajan on annettava työnhakijalle ja työntekijälle tämän pyynnöstä ja maksutta henkilö- ja soveltuvuusarvioinnissa tehty kirjallinen lausunto. Jos lausunto on annettu työnantajalle suullisena, voidaan se antaa työntekijällekin suullisena. Työnantaja vastaa viime kädessä siitä, että työntekijä saa lausunnon.  

Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen (14 §)

Työnantaja saa käyttää työntekijän terveydentilaa koskevien tarkastusten suorittamiseen tai näytteiden ottoon vain terveydenhuollon ammattihenkilöitä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita henkilöitä ja terveydenhuollon lainsäädännössä tarkoitettuja palveluja. Velvoite terveydenhuollon palvelujen käyttämisestä koskee myös alkoholi- ja huumetestejä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt määrittelevät terveydentilan selvittämiseen tarvittavat toimenpiteet ja tutkimukset.

Lisäksi työntekijällä on muun lainsäädännön mukaan velvollisuus osallistua terveystarkastuksiin. Niitä koskevia säännöksiä on muun muassa työterveyshuoltolaissa ja tartuntatautilaissa.

Myös työhön liittyvät erityisvaatimukset voivat edellyttää terveystarkastuksiin osallistumista, esimerkiksi liikenne-, poliisi- sekä palo- ja pelastustoimen tehtävissä. Virkamiesten terveydentilan tutkimisesta on myös erityissäännöksiä, muun muassa kunnallinen viranhaltijalaki 19 §.

Geneettinen tutkimus (15 §)

Geneettisellä tutkimuksella tarkoitetaan kaikkia geneettisiä selvityksiä mukaan lukien sellaiset ennustavat geenitestit, joilla tutkitaan periytyviä tauteja sairastavien henkilöiden sukulaisia.
 
Työnantaja ei saa edellyttää työnhakijalta eikä työntekijältä osallistumista geneettiseen tutkimukseen.

Työnantajalla ei myöskään ole oikeutta tietää, onko työntekijä jossakin elämänsä vaiheessa osallistunut geneettiseen tutkimukseen tai perustuuko terveydentilaa koskeva tieto geneettiseen tutkimukseen.