Suomeksi
Nyhet

Preciserande ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet

Ändringarna är i huvudsak av teknisk natur eller preciserande. I lagen preciseras också att arbetsgivaren får samla in uppgifter om en arbetstagare utan arbetstagarens samtycke endast i de fall som det föreskrivs särskilt om i lag.

Mis kantaa arkistokansioita

Vid presidentföredragningen 15.3.2019 godkändes ändringar i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. Ändringarna beror på dataskyddsförordningen och ändringar i den nationella dataskyddslagstiftningen.

Ändringarna är i huvudsak av teknisk natur eller preciserande. I lagen preciseras också att arbetsgivaren kan samla in uppgifter om arbetstagaren utan dennes samtycke endast i de fall som anges särskilt i lagen.

EU:s allmänna dataskyddsförordning började tillämpas i maj 2018. Dataskyddsförordningen ger möjlighet att utfärda nationella dataskyddsbestämmelser för arbetslivet.

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet fortsätter att gälla nästan oförändrad. Vid behandlingen av arbetstagarens personuppgifter ska arbetsgivaren förutom dataskyddsförordningen iaktta också dataskyddslagen och som speciallag även lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

Ändringarna i lagen om integritetsskydd i arbetslivet träder i kraft 1.4.2019.

Mer på webben

Riksdagens svar på regeringens proposition om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet och 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (RP 97/2018 rd; RSv 236/2018 rd) >