Suomeksi

Behandling av uppgifter om narkotikabruk

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004) reglerar arbetsgivarens rätt att behandla uppgifterna i ett intyg över narkotikatest. I lagen finns inga bestämmelser om själva narkotikatestet.

Huumetesti

Arbetsgivarens rätt att behandla intyg över narkotikatest (6 §)

Den arbetssökande eller arbetstagaren ska själv ge intyget över narkotikatest till arbetsgivaren. Av intyget får endast framgå om personen har använt narkotika för andra än medicinska ändamål på ett sätt som försämrar arbets- eller funktionsförmågan. Narkotiska ämnen definieras i  3 § narkotikalagen (373/2008).

Enligt 19 § 1 mom. i lagen om företagshälsovård måste ett positivt narkotikatestresultat verifieras vid ett kvalitetskontrollerat laboratorium. Den som testas ska utan hinder av vad som bestäms någon annanstans i lag alltid ha rätt att få testresultatet skriftligen.

Eftersom uppgifterna om narkotikatest är känsliga hälsouppgifter tillämpas i övrigt samma förvarings-, sekretess- och behandlingsrättsregler och begränsningar som för andra uppgifter om hälsotillståndet.

Läs mer om behandling av uppgifter om hälsotillstånd på KT:s webbplats >

Lämnande av intyg över narkotikatest vid anställning (7 §)

Arbetsgivaren har rätt att begära ett intyg över narkotikatest av den som valts till arbetet, men den arbetssökande inte skyldig att ge ett sådant intyg.  I utvärderingen av arbetssökande kan arbetsgivaren dock låta bli att beakta sökande som inte levererat ett intyg över narkotikatest. I tjänsteförhållanden kan ett intyg vara ett villkor för utnämningen.

Arbetsgivaren kan begära ett intyg över narkotikatest då avsikten är att arbetssökanden ska ha sådana arbetsuppgifter som förutsätter noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga. Dessa krav är strängare än den allmänna skyldigheten för anställda att utföra sitt arbete omsorgsfullt.

En förutsättning är dessutom att arbete under påverkan av narkotika eller vid beroende av narkotika enligt allmän erfarenhet sannolikt kan leda till oönskade konsekvenser. Arbetsuppgifterna ska vara sådana att utförandet av arbetsuppgifterna under påverkan av narkotika eller beroende av narkotika kan

  • äventyra arbetstagarens eller andras liv, hälsa eller arbetarskydd
  • äventyra landets försvar eller statens säkerhet eller trafiksäkerheten
  • öka risken för betydande miljöskador
  • äventyra dataskyddet i fråga om uppgifter som erhållits i arbetet och därmed orsaka skada för de allmänna intressen som skyddas av sekretessbestämmelserna
  • äventyra de registrerades integritetsskydd eller rättigheter
  • äventyra affärs- eller yrkeshemlighet eller orsaka arbetsgivaren eller dennes kund ekonomisk skada som är större än ringa, om äventyrandet eller den ekonomiska risken inte kan förhindras på något annat sätt.  

Lagen har också en specialbestämmelse för speciella situationer då arbetsgivaren har rätt att begära intyg över narkotikatest. 

Dessa bestämmelser tillämpas också om den anställdes arbetsuppgifter förändras under anställningen så att de uppfyller ovan nämnda förutsättningar för att arbetsgivaren ska ha rätt att behandla uppgifter i intyget över narkotikatest.

Lämnande av intyg över narkotikatest medan ett arbetsavtalsförhållande pågår (8 §)

Arbetsgivaren kan förplikta arbetstagaren att medan arbetsavtalsförhållandet pågår visa upp ett intyg över narkotikatest. Vid försummelse att förete intyg bestäms de eventuella påföljderna på arbets- och tjänsterättsliga grunder utifrån en helhetsprövning.  

Arbetstagaren kan förpliktas att medan arbetsavtalsförhållandet pågår visa upp ett intyg över narkotikatest, om arbetsgivaren har grundad anledning att misstänka att arbetstagaren är narkotikapåverkad i arbetet eller är beroende av narkotika. Dessutom förutsätts att testning är nödvändig för att utreda arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga och att arbetstagaren har ett arbete som kräver särskild noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga och att det, om arbetsuppgifterna utförs under narkotikapåverkan eller vid narkotikaberoende, allvarligt kan äventyra arbetstagarens eller andras liv eller hälsa eller orsaka annan betydande skada.

Det är fråga om samma intressen som vid rekryteringen, men kriterierna är klart mer strikta. Arbetsgivaren kan bestämma en skälig tid inom vilken arbetstagaren ska visa upp ett intyg.

Arbetsgivaren kan också förplikta en arbetstagare att ge ett intyg i de fall då arbetstagaren efter ett positivt resultat i ett narkotikatest har förbundit sig till vård. 

Arbetsgivaren är skyldig att redan innan arbetsavtalet ingås informera de sökande om att den som blir vald ombeds ge ett intyg över narkotikatest eller att ett sådant förutsätts under anställningen. 

Arbetsgivaren står för de kostnader det medför att skaffa narkotikaintyget, både för arbetssökande och dem som redan är anställda.

De arbetsuppgifter för vilka arbetsgivaren har tänkt be om eller förutsätta intyg över narkotikatest ska behandlas i samarbetsförfarande.

Sporadiska test

Lagen om integritetsskydd i arbetslivet har inga bestämmelser om frivilliga, sporadiska narkotikatest och frågan om under vilka omständigheter man kan avtala om frivilliga narkotikatest behandlas inte alls. Eftersom man inte kan frånse relevanskravet i 3 § måste arbetsgivaren också motivera behovet av eventuella frivilliga narkotikatest.

Förhållande till bestämmelserna om hälsoundersökningar och andra bestämmelser om narkotikatest (9–11 §)

Narkotikatest av en arbetssökande eller en arbetstagare kan utföras inom företagshälsovården med stöd av lagen om företagshälsovård. I så fall tillämpas hälso- och sjukvårdslagstiftningen och behovet av testning avgörs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, inte arbetsgivaren. Testresultatet får inte heller ges till arbetsgivaren, utan endast en allmän utredning av hälsotillståndet för bedömning av arbetsförmågan kan komma i fråga.

Enligt speciallagstiftningen om tjänsteinnehavare kan narkotikatestet vara en del av hälsoundersökningen, se 7 § 1 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden.

Enligt 11 § i lagen om företagshälsovård är arbetsgivaren skyldig att tillsammans med arbetstagarna upprätta ett skriftligt antidrogprogram, som ska innehålla allmänna mål och den praxis som iakttas för att förhindra droganvändning och hänvisa personer med drogproblem vidare till vård.

Programmet kan ingå i verksamhetsplanen för företagshälsovården. Innan programmet godkänns ska arbetsuppgifterna som planen gäller behandlas i samarbetsförfarande. Om det inte finns ett antidrogprogram får narkotikatest inte utföras.