På svenska

Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittely

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) säätelee työnantajan oikeutta käsitellä huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja. Laissa ei säädetä varsinaisesta huumausainetestauksesta.

Huumetesti

Työnantajan oikeus käsitellä huumausainetestiä koskevaa todistusta  (6 §)

Työnhakija tai työntekijä toimittaa itse työnantajalle huumetestitodistuksen, josta saa ilmetä vain tieto siitä, onko hän käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen työ- tai toimintakykynsä on heikentynyt. Huumausaineen määritelmä sisältyy huumausainelain (373/2008) 3 §:ään.

Työterveyshuoltolain 19.1 §:n mukaan huumausainetestin perusteella saatu positiivinen testitulos on varmistettava laatuvalvotussa laboratoriossa. Testattavalla on sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, aina oikeus saada testitulos kirjallisena.

Koska huumausainetestiä koskeva tieto on arkaluonteinen terveydentilaa koskeva tieto, sovelletaan sen käsittelyyn muutoin samoja säilytys-, salassapito ja käsittelyoikeuden rajoituksia kuin muihinkin terveydentilaa koskeviin tietoihin.

Lisätietoja terveydentilaa koskevien tietojen käsittelystä KT:n sivuilla >

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työhön otettaessa (7 §)

Työnantajalla on oikeus pyytää tehtävään valitulta henkilöltä huumetestitodistus, mutta työnhakijalla ei ole velvollisuutta antaa todistusta. Arvioidessaan työnhakijoita työnantaja voi kuitenkin jättää huomioimatta hakijat, jotka eivät ole toimittaneet huumetestitodistusta työnantajalle. Virkasuhteessa todistuksen toimittaminen voi olla virkaan nimittämisen edellytys. 

Työnantaja voi pyytää huumausainetestiä koskevaa todistusta, jos työnhakijan on tarkoitus toimia sellaisissa työtehtävissä, jotka edellyttävät tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä. Nämä vaatimukset ovat tiukempia kuin yleinen työ- tai virkasuhteisiin liittyvä velvollisuus tehdä työ huolellisesti.

Lisäksi edellytyksenä on, että yleisen kokemuksen perusteella on todennäköistä, että tehtävän hoitaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena voi aiheutua tiettyjä ei-toivottuja vaikutuksia. Työtehtävien on oltava sellaisia, joissa niiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi

  • vaarantaa työntekijän oman tai jonkun toisen hengen, terveyden tai työturvallisuuden
  • vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta tai liikenneturvallisuutta
  • lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
  • vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen tietoturvallisuutta ja siten aiheuttaa vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille
  • vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia
  • vaarantaa liike- ja ammattisalaisuuksia tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa, jos vaarantamista tai riskien syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää.  

Laissa on myös erityissäännös tiettyjä erityistilanteita varten, joissa työnantaja voi pyytää huumausainetestiä koskevan todistuksen.  

Työnhakijaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös tilanteessa, jossa työ- tai virkasuhteessa olevan henkilön työtehtävät muuttuvat siten, että ne täyttävät edellä kuvat edellytykset työnantajan oikeudesta käsitellä huumausainetestiä koskevaa todistusta. 

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittaminen työsuhteen aikana (8 §)

Työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään todistuksen huumausainetestistä myös työsuhteen aikana. Seuraamukset todistuksen toimittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä määräytyvät työ- ja virkaoikeudellisin perustein kokonaisharkinnan pohjalta.   

Työntekijä on velvollinen työsuhteen aikana esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, kun on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumeiden vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijä on riippuvainen huumeista. Lisäksi edellytetään, että testaaminen on välttämätöntä työ- tai toimintakyvyn selvittämiseksi ja työntekijä toimii sellaisissa työtehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja työtehtävien suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena vaarantaisi vakavasti joko henkeä tai terveyttä tai voisi aiheuttaa muuta merkittävää vahinkoa.

Suojeltavina ovat samat intressit kuin työhönottotilanteessakin, mutta kriteerit ovat selvästi ankarampia. Työnantaja voi myös asettaa työntekijälle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä. 

Lisäksi työnantajalla on oikeus velvoittaa työntekijä esittämään todistuksen, kun työntekijä on positiivisen testituloksen saatuaan sitoutunut hoitoon. 

Työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työnhakijalle jo ennen työsopimuksen tekemistä siitä, että kysymys on tehtävästä, jossa työnantaja pyytää valituksi tullutta tai velvoittaa hänet esittämään työsuhteen aikana huumausainetestiä koskevan todistuksen.  

Työnantaja vastaa sekä työnhakijan että työntekijän huumausainetestitodistuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Työtehtävät, joissa työnantaja aikoo pyytää tai edellyttää huumausainetestiä koskevaa todistusta, on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.

Satunnaistestit

Työelämän yksityisyydensuojalaki ei sisällä lainkaan säännöksiä vapaaehtoisista satunnaishuumetesteistä eikä siinä lainkaan käsitellä sitä kysymystä siitä, millä edellytyksillä vapaaehtoisista huumetesteistä voidaan sopia. Koska lain 3 §:n tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida sopia toisin, työnantajan on pystyttävä perustelemaan myös mahdollisten vapaaehtoisten huumetestien tarpeellisuus.

Suhde terveydentarkastuksiin ja muut huumetestaukseen liittyvät säännökset (9–11 §)

Huumausainetesti voidaan tehdä työterveyshuollossa työntekijälle tai työnhakijalle työterveyshuoltolain perusteella. Silloin testien tekemiseen sovelletaan terveydenhuollon lainsäädäntöä ja testin tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattihenkilö, ei työnantaja. Testitulosta ei myöskään voida antaa työnantajalle, vaan kyseeseen voi tulla vain yleinen terveydentilaa koskeva selvitys työkykyisyydestä.

Virkamiehiä koskevan erityislainsäädännön perusteella huumausainetesti voi olla osa terveystarkastusta, ks. kunnan ja hyvinvointialueen viranhoitajasta annetun lain 7.1 §

Työterveyshuoltolain 11 §:n mukaan työnantajan velvollisuutena on laatia yhteistyössä henkilöstön kanssa kirjallinen päihdeohjelma, joka sisältää työpaikan yleiset tavoitteet ja noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi.

Ohjelma voi olla osa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Ennen päihdeohjelman hyväksymistä sen piiriin kuuluvat tehtävät on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Ilman tällaista ohjelmaa testausta ei saa suorittaa.