Suomeksi

Pensionering en orsak till att anställningen upphör

Kutymen varierar i olika pensionsformer. Det är också möjligt att arbeta när man är pensionerad.

Ålderspension

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare kan ansöka om ålderspension när han eller hon har nått den allmänna pensionsåldern. Ålderspension förutsätter att man säger upp sitt anställningsförhållande.

För tillfället kan man flexibelt avgå med ålderspension som 63–68-åring. För dem som är födda före 1.1.1955 är den allmänna pensionsåldern 63 år.

År 2017 ändras den allmänna pensionsåldern på följande sätt:

Födelseår

Allmän pensionsålder

1955

63 år 3 mån.

1956

63 år 6 mån.

1957

6 3 år 9 mån.

1958

64 år

1959

64 år 3 mån.

1960

64 år 6 mån.

1961

64 år 9 mån.

1962–1964

65 år

1965–

faställs senare

En arbetstagares anställningsförhållande upphör utan uppsägning och uppsägningstid vid utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren uppnår avgångsåldern, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om en tidsbegränsad förlängning av anställningsförhållandet.

Till följd av pensionsreformen 2017 höjs också den s.k. avgångsåldern på motsvarande sätt:

Födelseår

Avgångsålder

1957 eller tidigare

68 år

1958–1961

69 år

1962 eller senare

70 år

Avgångsåldern regleras i 6 kap. 1 a § i arbetsavtalslagen. En motsvarande bestämmelse för tjänsteinnehavare finns i 34 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Partiell förtida ålderspension

I pensionsreformen 2017 slopades deltidspensionen och ersattes av partiell förtida ålderspension. Den partiella förtida ålderspensionen kan inledas tidigast 1.2.2017. Nya deltidspensioner beviljas inte efter 1.1.2017.

Partiell förtida ålderspension kan beviljas en tjänsteinnehavare eller arbetstagare

  • som fyllt 61 år oc
  • som inte får någon annan arbetspension.

Den som har partiell förtida ålderspension får enligt eget val antingen 50 eller 25 procent av den intjänade pensionen.

Vid partiell förtida ålderspension behöver man inte sluta arbeta eller ens minska arbetet. Man kan alltså få pensionen trots att man fortsätter arbeta. En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som vill gå ner i arbetstid ska särskilt komma överens om detta med sin arbetsgivare. Arbetsgivaren bör komma ihåg att de anställda ska behandlas jämlikt i denna fråga.

Invalidpension

Full invalidpension som beviljats tillsvidare innebär att arbetsavtalsförhållandet avslutas.

Det finns en bestämmelse om detta i AKTA kap. VIII § 6.

När den behöriga pensionsanstalten har beslutat bevilja en arbetstagare full invalidpension upphör arbetsavtalsförhållandet utan uppsägning och uppsägningstid

  • vid utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagarens absoluta rätt till sjuklön enligt § 2, 3 eller 4 i kapitlet om tjänstledighet och arbetsledighet har upphört eller
  • vid utgången av månaden för delfåendet, om arbetsgivaren fått del av beslutet vid en senare tidpunkt.

I 34 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare finns det en bestämmelse som gäller tjänsteinnehavare:

När en tjänsteinnehavare med stöd av tjänsteförhållandet har beviljats full invalidpension tills vidare, upphör tjänsteförhållandet utan uppsägning och uppsägningstid

  • vid utgången av den kalendermånad då tjänsteinnehavarens rätt till lön för sjukdomstid har upphört eller
  • vid utgången av den månad beslutet delgavs, om arbetsgivaren har fått vetskap om beslutet om invalidpension senare.

Full invalidpension kan beviljas en person som förlorat minst 3/5 av sin arbetsförmåga.

Delinvalidpension

Om den anställde har delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, lyte eller skada kan pensionsanstalten bevilja delinvalidpension.

Pensionsanstalten ger i allmänhet ett förhandsbeslut som i regel gäller i nio månader. Under den tiden kan den anställde komma överens med sin arbetsgivare om hur arbetet ska organiseras. Arbetsgivaren ska försöka ordna deltidsarbete för den anställde, men har ingen ovillkorlig skyldighet att göra det.

Delinvalidpension kan beviljas en person som förlorat minst 2/5 av sin arbetsförmåga.

Ålderspension efter delinvalidpension

Delinvalidpension ändras till en ålderspension som till beloppet motsvarar full invalidpension vid ingången av den månad som följer efter att pensionstagaren uppnår den lägsta åldern för ålderspension i sin åldersgrupp eller en lägre yrkesbaserad pensionsålder eller avgångsålder.

Att delinvalidpension ändras till ålderspension medför inte att arbets- eller tjänsteförhållandet upphör. Anställningen fortgår tills personen säger upp sig eller uppnår avgångsåldern.

Rehabiliteringsstöd för viss tid

Med rehabiliteringsstöd för viss tid avses en tidsbegränsad invalidpension.

Rehabiliteringsstödet för viss tid kan vara antingen fullt eller partiellt.

Ett rehabiliteringsstöd för viss tid medför inte att anställningen upphör. I enlighet med tillämpningsanvisningen till AKTA kap. V § 4 mom. 2 anses en tjänsteinnehavare med rehabiliteringsstöd för viss tid vara tjänstledig och en arbetstagare arbetsledig utan lön och inte sjukledig, om anställningen fortgår.

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering kan bland annat bestå av arbetsprövning, tilläggsutbildning eller omskolning.

Under yrkesinriktad rehabilitering betalas rehabiliteringspenning. Om en person som redan beviljats rehabiliteringsstöd för viss tid ansöker om yrkesinriktad rehabilitering kan Keva betala ett rehabiliteringstillägg,

Kollektivavtalet (se t.ex. AKTA kap. I § 1) tillämpas inte på en person som deltar i arbetsprövning (eventuellt i sitt tidigare eller motsvarande arbete) under yrkesinriktad rehabilitering som bekostas av Keva. Arbetsprövning räknas inte heller i övrigt som tid i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Medan arbetsprövningen pågår har personen i fråga ofta tjänst- eller arbetsledighet (se Rehabiliteringsstöd för viss tid).

Yrkesinriktad rehabilitering som beviljats av en pensionsanstalt medför inte att anställningen avslutas.

Arbetslivspension

Arbetslivspension är en nytt pensionsalternativ som införs i samband med pensionsreformen 2017. Arbetslivspensionen kan inledas tidigast 1.2.2018, eftersom den inte kan beviljas dem som uppnått den lägsta åldern för ålderspension.

Arbetslivspension kan sökas av en tjänsteinnehavare eller arbetstagare

  • som fyllt 63 år och
  • som har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete.

Vid den tidpunkt då arbetslivspension söks ska arbetet fortgå eller ha avslutats högst ett år tidigare.

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som uppnått åldern för ålderspension kan inte få arbetslivspension.
Arbetslivspensionen har drag av både ålderspension och invalidpension.

Arbetslivspension kan beviljas också genom ett förhandsbeslut som ger möjlighet att med vissa begränsningar anpassa arbetet under den tid förhandsbeslutet gäller. Arbetslivspensionen innebär alltså inte i sig att anställningen upphör, men i praktiken avslutas arbetet efter att arbetslivspension beviljats. Eventuella ändringar i anställningen förutsätter överenskommelse med arbetsgivaren.

Arbete under pension

En arbetsgivare kan anställa en pensionär. Beroende på pensionsformen kan det ändå finnas begränsningar i rätten att arbeta. Det lönar sig därför att rådfråga Keva innan arbetsavtalet ingås.

Keva beviljar kommunala pensioner

Keva sköter pensionsförsäkringarna i offentliga sektorn och därmed också kommunala pensionsfrågor.

Keva fattar beslut om kommunala pensionsansökningar, så det lönar sig att vända sig till Keva i praktiska frågor.