2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

III Viranhaltijoiden työaika

4 § Opettajan työpäivät ja opetusvelvollisuus

1 mom.

Opettajan työpäivien laskennallinen lähtökohta on lukuvuodessa 192 työpäivää. Jos itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä sattuu muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi, vähennetään työpäiviä vastaavalla päivien määrällä. Vuotuisista työpäivistä vähintään kaksi on koulutus-/suunnittelutyöpäivää.


Soveltamisohje

Muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä vähentävät vuotuista opetusvelvollisuutta kukin yhden päivän opetusvelvollisuutta vastaavalla tuntimäärällä.


2 mom.

Ammatillisten teoria-aineiden opetusvelvollisuus on vuodessa 760 tuntia. Ammatillisia teoria-aineita ovat mm. toinen kotimainen kieli, vieraat kielet ja matemaattiset aineet. Äidinkielen ja kauppakirjeenvaihdon/viestinnän opetusvelvollisuus on kuitenkin vuodessa 646 tuntia sekä kirjanpidon, laskentatoimen ja taloushallinnon opetusvelvollisuus on vuodessa 722 tuntia. Muiden aineiden opetusvelvollisuus vuodessa 836 tuntia.


 Soveltamisohje

Jos oppilaitoksessa on sovellettu opetusvelvollisuutta koskevaa määräystä toisin lukuvuonna 2013–2014, soveltamiskäytäntöä voidaan jatkaa.


3 mom.

Opettajan viikoittainen opetusvelvollisuus saadaan jakamalla vuotuinen opetusvelvollisuus luvulla 38.

4 a § Suunnittelutyöaika

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua oppilaitoksessa 24 tuntia vuodessa oppilaitoksen toiminnan kannalta tarpeelliseen suunnittelutyöhön.


Soveltamisohje

Suunnittelutyöhön kuuluu osastokokouksiin ja vastaaviin kokouksiin osallistuminen, opettajien välisiin opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin kysymyksiin liittyviin kokouksiin ja neuvonpitoihin osallistuminen, yhteydenpito paikalliseen elinkeinoelämään ja vastaaviin sidosryhmiin, yhteydenpito oppilaiden vanhempiin sekä opetuksen suunnitteluun ja oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät. Velvollisuus osallistua suunnittelutyöhön koskee kaikkia, jotka opettavat vähintään 16 tuntia ao. oppilaitoksessa. Suunnittelutyön korvaus sisältyy opetusvelvollisuuden ohella opettajalle maksettavaan tehtäväkohtaiseen palkkaan.


5 § Opetusvelvollisuuden huojennukset

1 mom.

Apulaisrehtorina toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan tehtävän hoitamisesta 114 tuntia vuodessa.

2 mom.

Yhden tai useamman luokanvalvojan/ryhmänohjaajan tehtävistä huojennetaan opettajan vuotuista opetusvelvollisuutta 38 tuntia.

3 mom.

Varsinaisten oppituntien ulkopuolella tehtävistä työnantajan määräämistä opetusvälineistön, -laitteiston ja -materiaalin kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvistä tehtävistä opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan työnantajan määräämällä viikkotuntimäärällä.

6 § Suuntautumisopintojen johtaja/koulutusohjelmajohtaja

Suuntautumisopintojen johtajaksi/koulutusohjelmajohtajaksi määrätylle opettajalle maksetaan paikalliset olosuhteet huomioon ottaen enintään neljän viikkotunnin suuruinen palkkio opettajan oman ylituntipalkkioperusteen mukaan.

7 § Kurssiopetuslisä

Opettajan ammattikurssilla (muu kuin työllisyys- tai oppisopimuskurssi tai vähintään lukuvuoden kestävä ammatillinen lisäkoulutus) pitämät tunnit kerrotaan kertoimella 1,15; ei kuitenkaan oppilaitoksen loman ajaksi määrätyn opetuksen osalta.

8 § Ylituntipalkkio

1 mom.

Opettajalle maksetaan opetusvelvollisuuden ylittäviltä tunneilta ylituntipalkkio. Ylituntipalkkio määräytyy osion A 26–27 §:n mukaisesti.


Soveltamisohje

Ylituntipalkkio lasketaan tehtäväkohtaisesta palkasta, joka kerrotaan luvulla 0,83. Näin saadusta luvusta saadaan vuosiviikkoylituntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se 4 §:n 2–3 momentin mukaisella huojentamattomalla viikoittaisella opetusvelvollisuudella. Ylituntipalkkiota laskettaessa ei oteta huomioon 3 §:n mukaista vuosisidonnaista lisää eikä osion A 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää.


2 mom.

Ylituntipalkkio on myös muista kuin ao. virkaan kuuluvista tunneista sama kuin viran mukaisista ylitunneista.