Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 5 Handelsläroanstalter

  III Tjänsteinnehavarnas arbetstid

  § 4 Arbetsdagar och undervisningsskyldighet för lärare

  mom. 1

  Utgångspunkten för antalet arbetsdagar för lärare är ett kalkylerat antal av 192 arbetsdagar per läsår. Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller på någon annan vardag än lördag, minskas arbetsdagarna med motsvarande antal dagar. Minst två av arbetsdagarna ska vara fortbildnings-/planeringsdagar.


  Tillämpningsanvisning

  Om självständighetsdagen, trettondagen eller första maj infaller på en annan vardag än lördag, minskas den årliga undervisningsskyldigheten för varje sådan dag med det antal timmar som motsvarar en dags undervisningsskyldighet.


  mom. 2

  Undervisningsskyldigheten i teoretiska yrkesämnen är 760 timmar per år. Yrkesinriktade teoretiska ämnen är bland annat det andra inhemska språket, främmande språk och matematiska ämnen. Undervisningsskyldigheten i modersmålet och handelskorrespondens/kommunikation är dock 646 timmar per år och undervisningsskyldigheten i bokföring, redovisning och ekonomiförvaltning är 722 timmar per år. Undervisningsskyldigheten i övriga ämnen är 836 timmar per år.


  Tillämpningsanvisning

  En läroanstalt som tillämpat bestämmelsen om undervisningsskyldighet på ett annat sätt under läsåret 2013–2014 behöver inte ändra sin tillämpningspraxis.


  mom. 3

  En lärares undervisningsskyldighet per vecka får man genom att dividera den årliga undervisningsskyldigheten med 38.

  § 4 a Planeringstid

  Utöver undervisning och andra uppgifter som ålagts en lärare per vecka ska läraren delta 24 timmar per år i sådan planering som behövs för läroanstaltens verksamhet.


  Tillämpningsanvisning

  I planeringsarbetet ingår deltagande i avdelningsmöten och motsvarande möten, deltagande i sådana möten och överläggningar mellan lärare som gäller pedagogiska frågor, kontakter med det lokala näringslivet och liknande intressentgrupper, kontakter med elevernas föräldrar samt uppgifter som har samband med planeringen av undervisning och utvecklingen av läroanstaltens verksamhet. Skyldigheten att delta i planeringsarbetet gäller alla som undervisar minst 16 timmar vid läroanstalten. Ersättningen för planeringsarbetet ingår vid sidan av undervisningsskyldigheten i lärarens uppgiftsrelaterade lön.


  § 5 Minskning av undervisningsskyldigheten

  mom. 1

  Undervisningsskyldigheten för en lärare som är biträdande rektor minskas på grund av uppgiften med 114 timmar per år.

  mom. 2

  För en eller flera uppgifter som klassföreståndare/grupphandledare minskas lärarens årliga undervisningsskyldighet med 38 timmar.

  mom. 3

  Om en lärare utöver sina egentliga undervisningstimmar tilldelats uppgifter som gäller utveckling och planering av läromedel, apparatur och materiel, minskas undervisningsskyldigheten med det antal veckotimmar som arbetsgivaren bestämmer.

  § 6 Ledare för inriktade studier/ledare för utbildningsprogram

  Till en lärare som utsetts till ledare för inriktade studier/ledare för utbildningsprogram betalas med beaktande av de lokala förhållandena ett arvode som motsvarar högst 4 veckotimmar enligt lärarens egen övertimarvodesgrund.

  § 7 Kurstillägg

  De timmar som en lärare har hållit vid yrkeskurser (inte sysselsättnings- eller läroavtalskurser och inte heller yrkesinriktad påbyggnadsutbildning som varar minst ett läsår) multipliceras med koefficienten 1,15, dock inte i fråga om undervisning som är förlagd till läroanstaltens ferier.

  § 8 Övertimarvode

  mom. 1

  Till en lärare betalas övertimarvode för de timmar som överskrider undervisningsskyldigheten. Övertimarvodet bestäms enligt del A § 26 och 27.


  Tillämpningsanvisning

  Övertimarvodet beräknas utgående från den uppgiftsrelaterade lönen som multipliceras med 0,83. Resultatet dividerat med den oförminskade undervisningsskyldigheten per vecka enligt § 4 mom. 2–3 ger det årsarvode för en veckoövertimme som betalas per månad. När övertimarvodet räknas ut beaktas varken det årsbundna tillägget enligt § 3 eller det individuella tillägget enligt del A § 11.


  mom. 2

  Övertimarvodet för timmar som inte hör till tjänsten är det samma som för de övertimmar som hör till tjänsten.