På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön työaikakokeilua koskevat sopimusmääräykset

  III Muut ammatilliset oppilaitokset

  9 § Sopimusmääräysten soveltaminen

  Muita ammatillisia oppilaitoksia koskevia sopimusmääräyksiä sovelletaan ammatillisen oppilaitoksen muuhun kuin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opettajaan.

  10 § Palvelussuhteen ehdot joista voidaan poiketa:

  1. Opettajien kuukausipalkka sovitaan euromääräisenä kuukausipalkkana. Palkka määräytyy henkilökohtaisesti toisaalta tehtävien vaativuuden, vastuullisuuden ja määrän sekä toisaalta henkilökohtaisen osaamisen perusteella.
    
  2. OVTES:n opetusvelvollisuutta ja muita työaikaa koskevia määräyksiä ei sovelleta 9 §:ssä tarkoitettuihin opettajiin.
    
  3. Kokeiluun osallistuminen edellyttää tehtävä- ja tulostoimenkuvien olemassaoloa.
    
  4. Asianomaista opettajaa koskevan sopimuksen tekevät toisaalta toimivaltainen työnantajan edustaja ja toisaalta opettaja yhdessä häntä edustavan luottamusmiehen kanssa.
    
  5. Opettajan tehtävä- ja tulostoimenkuvaa voidaan tarvittaessa muuttaa kesken lukuvuoden, jolloin 1 kohdan perusteiden muuttuessa sovitaan palkan tarkistamisesta.