Suomeksi

UKTA

2017

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Avtalsbestämmelser om ett arbetstidsförsök för undervisningspersonal inom yrkesutbildningen

  III Övriga yrkesläroanstalter

  § 9  Tillämpning av avtalsbestämmelserna

  De avtalsbestämmelser som gäller övriga yrkesläroanstalter tillämpas på lärare i andra yrkesläroanstalter utom social- och hälsovårdsläroanstalter.

  § 10 Det går att avvika från följande anställningsvillkor:

  1. Man avtalar om lärarnas månadslön som en månadslön i euro. Lönen bestäms individuellt å ena sidan utgående från kravnivå, ansvar och mängden uppgifter och å andra sidan det individuella kunnandet.
  2. Bestämmelserna i UKTA om undervisningsskyldighet och andra bestämmelser om arbetstid tillämpas inte på de lärare som avses i § 9.
  3. Deltagandet i försöket förutsätter att det finns en uppgifts- och resultatbaserad befattningsbeskrivning.
  4. Avtalet ingås å ena sidan mellan en behörig företrädare för arbetsgivaren och å andra sidan läraren tillsammans med den förtroendeman som företräder läraren.
  5. En lärares uppgifts- och resultatbaserade befattningsbeskrivning kan vid behov ändras under läsåret och om grunderna i punkt 1 ändras kommer man överens om en justering av lönen.