På svenska

OVTES

2017

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön työaikakokeilua koskevat sopimusmääräykset

  II Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

  II a Viranhaltijoiden palkka

  2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka
  (ks. OVTES palkkaliite)

  4 10 04 00 5

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
  soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 16 04 00 6

  Muu soveltuva tutkinto

  3 § Vuosisidonnainen lisä

  Viranhaltijan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  20 v.

  2 %

  3 %

  6 %

  6 %

  II b Viranhaltijoiden työaika

  4 § Työaika

  1 mom.

  Työaika on kokonaistyöaika, joka on soveltuvin osin oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika.

  2 mom.

  Opettajan tehtävistä on osa sellaisia, joiden tekeminen toimistotyöajan puitteissa on vaikeaa, sekä osa sellaisia, jotka voidaan tarkoituksenmukaisemmin tehdä muualla kuin työpaikalla. Lisäksi työmäärä vaihtelee lukuvuoden eri aikoina huomattavasti. Näistä syistä työaika muodostuu joustavaksi lukuvuoden eri aikoina ja päivittäinkin poiketen tältä osin toimistotyössä noudatettavasta työajasta.


  Soveltamisohje

  Nuorisoasteen koulutuksen opettajan työaikaa voidaan sijoittaa 40 työviikolle. Aikuiskoulutuksen opettajan työaikaa voidaan sijoittaa 42 työviikolle. Opettajan suostumuksella työaikaa voidaan sijoittaa nuorisoasteen koulutuksessa myös 41–42 työviikolle. Opettajan työaikaa voidaan sijoittaa lisäksi kahdelle lisäviikolle yli 42 työviikon.


  3 mom.

  Ennen työvuoden alkua on opettajalle vahvistettava työaikasuunnitelma, joka sisältää opetus- ja ohjaustyön määrän sekä työnantajan määräämät muut tehtävät.


  Soveltamisohje

  Jos työkauden aikana on tarpeen muuttaa vahvistettua työaikasuunnitelmaa, opettajalle määrättyjä töitä ja tehtäviä poistetaan tai vaihdetaan. Työaikasuunnitelma muutetaan myös silloin, kun opettajalle määrätään lisätehtäviä tai -työtä.


  5 § Työajan ylityskorvaus

  Jos työnantaja on määrännyt opettajan työaikasuunnitelmassa vuotuisen työajan yli 4 § 1 momentin mukaisen työajan, lisätyöstä maksetaan varsinaiseen palkkaan kuulumaton palkkio, joka on lisätyömääräyksen työtunnilta varsinainen palkka jaettuna luvulla 152.


  Soveltamisohje

  Ylityskorvauksen maksaminen edellyttää, että työnantaja on antanut lisätyömääräyksen. Lisätyömääräys annetaan työaikasuunnitelmaa muuttamalla.


  6 § Epämukavan työajan lisät

  1 mom.

  Jos työnantaja on määrännyt opettajan työaikasuunnitelmassa työtä kello 18.00–07.00 väliselle ajalle, työ on ilta/yötyötä, joka korvataan ilta/yötyölisällä. Rahakorvauksen suuruus on 30 % 5 §:n mukaisesta tuntipalkasta. Rahakorvauksen sijasta voidaan antaa myös vastaava vapaa.

  2 mom.

  Työnantajan lauantaihin ja sunnuntaihin työaikasuunnitelmassa määräämä työ on viikonlopputyötä, joka korvataan 1 momentin mukaisesti. Rahakorvauksen sijasta voidaan antaa myös vastaava vapaa.

  3 mom.

  Jos työnantaja on sijoittanut opettajan työaikaa 42 viikkoa ylittävälle kahdelle lisäviikolle (4 § 2 mom. soveltamisohje), tästä maksetaan korvaus, jonka suuruus on 30 % 5 §:n mukaisesta tuntipalkasta.


  Soveltamisohje 1–3 momenttiin

  Epämukavan työajan lisää voidaan samasta työstä maksaa vain yhdellä perusteella.


  7 § Vuosiloma

  Opettajan vuosiloma määräytyy OVTES:n osion A 33 §:n 1 momentin mukaan.

  II c Tuntiopettajat

  8 § Tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot

  1 mom.

  Tämän liitteen 4 §:n mukaiseen kokonaistyöaikaan otetun tuntiopettajan palkka, työaika ja vuosiloma määräytyvät samoin perustein kuin vastaavalla viranhaltijalla. Tuntiopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite):

  4 16 07 00 5

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
  soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 16 07 00 6

  Muu soveltuva tutkinto


  Soveltamisohje

  Tuntiopettaja, jonka kokonaistyöajan osuus on vähintään 19 tuntia viikossa ja 760 tuntia vuodessa, on päätoiminen tuntiopettaja. Tällaisen tuntiopettajan palkka on samassa suhteessa alempi, kuin mitä tuntiopettajalle määrätty työaika on kokonaistyöaikaa lyhyempi.


  2 mom.

  Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan 2 §:n mukaan määräytyvästä ao. kalleusluokan mukaisesta peruspalkasta, josta saadaan vuosiviikkotuntipalkkion rahamäärä kuukaudessa jakamalla se teoriaopetuksessa luvulla 22 ja käytännönläheisessä opetuksessa luvulla 25. Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio lasketaan kuten osion A 27 §:ssä on määrätty kertatuntipalkkion laskemisesta.

  3 mom.

  Jos opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä oleva tuntiopettaja opettaa päätoimisuuden edellyttämän tuntimäärän monialaisessa oppilaitoksessa useammassa kuin tämän liitteen mukaisessa opetuksessa, on hänen opetusvelvollisuutensa teoriaopetuksessa 22 ja käytännönläheisessä opetuksessa 25 tuntia viikossa.

  4 mom.

  Päätoimisen tuntiopettajan oikeus vuosisidonnaiseen lisään on 3 §:n mukainen.

  5 mom.

  Muilta osin opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmässä olevan tuntiopettajien palvelussuhteen ehtoihin noudatetaan OVTES:n osion A pää- ja sivutoimisia tuntiopettajia koskevia määräyksiä.