På svenska
Ohje
HYVTES
KVTES
LS
TS
TTES
Näyttelijät
Muusikot

Perhevapaataulukoihin on koottu tietoa perhevapaista

Perhevapaataulukkoihin on tiivistetty tietoa eri perhevapaamuodoista, niiden myöntämisestä ja hakemisesta, ehdoista, pituudesta ja palkallisuudesta. Perhevapaauudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.8.2022. Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen. Jos laskettu synnytysaika oli ennen 4.9.2022 tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä oli ennen 31.7.2022, sovelletaan vanhaa perhevapaalainsäädäntöä. Sivulta löytyy sekä uuden että vanhan lainsäädännön mukainen perhevapaataulukko.

Työntekijän oikeudesta perhevapaisiin on säädetty työsopimuslaissa ja viranhaltijan oikeudesta kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetussa laissa. Kunta-alan palvelussuhteessa olevien perhevapaamääräykset ovat Kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES). KVTESissä ovat ne määräykset, joita ei ole lainsäädännössä, eli palkkausta koskevat määräykset.

Hyvinvointialan palvelussuhteessa olevien perhevapaamääräykset ovat Hyvinvointialan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (HYVTES). HYVTESin perhevapaamääräykset vastaavat sisällöltään KVTESin perhevapaamääräyksiä, ja perhevapaataulukoi voidaan soveltaa myös hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymissä.

1.8.2022 voimaan tuleen lainsäädännön mukaiset perhevapaat

Perhevapaauudistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.8.2022. Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen. Uutta perhevapaalainsäädäntöä sovelletaan, jos oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa 1.8.2022 tai sen jälkeen.

Virka- tai työvapaa

Raskausvapaa

Vapaan pituus

Raskausvapaa on 40 arkipäivää, ja se alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Työnantaja ja työntekijä tai viranhaltija voivat sopia, että raskausvapaa alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:1
 • SVL 9:2

Raskausrahakausi alkaa viimeistään raskauden päättymistä seuraavasta arkipäivästä.

 • SVL 9:12

Myöntäminen

Työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus saada vapaaksi työstä raskauden tai synnytyksen vuoksi taikka lapsen hoitamista varten sairausvakuutuslaissa tarkoitetut raskausrahapäivät (raskausvapaa).

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:1

Henkilöllä, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää, on oikeus saada raskausrahaa.

 • SVL 9:2

Vapaan hakeminen

Raskausvapaata on haettava 2 kuukautta ennen sen aiottua alkamisajankohtaa.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:3 a

Vapaan pitäminen

Raskausrahakausi kestää enintään 40 arkipäivää, ja se tulee pitää yhtäjaksoisesti.

 • SVL 9:2

Palkallisuus

 

Raskaana olevalla viranhaltijalla tai työntekijällä, jolla on sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n (viittausmääräys) mukainen oikeus raskausrahaan, on oikeus saada varsinainen palkkansa ajanjaksolta, johon sisältyy raskausvapaan 40 arkipäivää seuraavin edellytyksin:

 1. viranhaltija tai työntekijä on ollut ao. kunnan, hyvinvointialueen, kuntayhtymään tai hyvinvointiyhtymän palvelussuhteessa välittömästi ennen raskausvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta ja
 2. raskausvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista ja
 3. työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama, sairausvakuutuslaissa tarkoitettu todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta ja
 4. raskausvapaa on palkallista vain, jos työnantaja saa raskausrahan, johon viranhaltija tai työntekijä on sairausvakuutuslain nojalla oikeutettu.

Kaikkien neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta vapaa on palkallista.

Jos työnantaja on maksanut vapaan ajalta palkkaa, mutta kohdan 4 ehto ei toteudu, työnantaja perii maksamansa palkan takaisin.

Palvelussuhteen päättyessä päättyy aina myös oikeus raskausvapaan palkkaetuihin.

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku 7 § 1 momentti ja sen soveltamisohje
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku 7 § 1 momentti ja sen soveltamisohje

Raskausvapaan palkkaan sovelletaan 2 §:n 5 momentin määräyksiä.

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku 7 § 2 momentti
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku 7 § 2 momentti

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen

Työntekijä tai viranhaltija saa aikaistaa raskausvapaan ajankohdan, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on tällöin ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista. 

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:3a

Hakijalla on oikeus hakea vapaaseen muutosta perustellusta syystä. Hakemus on tehtävä viimeistään 1 kuukausi ennen muutoksen toteutumista.

Perusteltuna syynä muutoksen hakemiselle pidetään sellaista lapsen hoitamisedellytyksissä tapahtunutta ennalta arvaamatonta ja oleellista muutosta, jota viranhaltija tai työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon silloin, kun hän on hakenut virka- tai työvapaata.

Tällainen perusteltu syy on esimerkiksi toisen vanhemman vakava ja pitkäaikainen sairastuminen, kuolema tai avioero.

Perusteltuna syynä ei yleensä pidetä esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuttamista, toisen palvelussuhteen syntymistä tai toisen vanhemman työttömyyttä. Vapaan keskeyttäminen edellyttää, että henkilö palaa virantoimitukseen tai työhön.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:3a

Erityisraskausvapaa

Vapaan pituus

Erityisraskausrahakausi voi alkaa raskauden alusta ja kestää enintään raskausrahakauden alkuun asti.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:1
 • SVL 9:3–4

Myöntäminen

Työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus saada vapaaksi työstä raskauden tai synnytyksen vuoksi sairausvakuutuslaissa tarkoitetut erityisraskausrahapäivät (erityisraskausvapaa)

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:1

Erityisraskausvapaa myönnetään raskaana olevalle henkilölle.

 • SVL 9:3

Vapaan hakeminen

Vapaan hakemiselle ei ole määräaikaa. Vapaata hakiessaan viranhaltijan tai työntekijän on esitettävä työnantajalle Kelan päätös erityisraskausrahan myöntämisestä.

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Työnantajan on ensisijaisesti poistettava sellaiset, työntekijän tai viranhaltijan työtehtävissä tai työoloissa olevat tekijät, jotka vaarantavat hänen tai sikiön terveyden, eli työtehtäviin tai työoloihin liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka. Mikäli vaarantavia tekijöitä ei voida poistaa, tulee seuraavaksi kyseeseen siirto muihin tehtäviin ja viime kädessä vapautus tehtävistä.

 • KvhL 14.2 § ja 29 §
 • TSL 2:3.2 ja 4:1
 • SVL 9:3

Palkaton

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:8
 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku 5 § 2 momentti
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku 5 § 2 momentti

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Raskaana oleva voi palata oman työnantajansa palvelukseen, jos vaara saadaan poistettua tai hänelle voidaan järjestää muuta työtä.

Vanhempainvapaa

Vapaan myöntäminen ja pituus

Työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus saada vapaaksi työstä raskauden tai synnytyksen vuoksi taikka lapsen hoitamista varten sairausvakuutuslaissa tarkoitetut vanhempainrahapäivät (vanhempainvapaa).

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:1

Sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n mukaan oikeus vanhempainrahaan on

 • lapsen vanhemmalla, joka on lapsen huoltaja
 • enintään 4 kuukauden ajan lapsen syntymästä lukien vakuutetulla, joka on tunnustanut vanhemmuuden äitiyslain (253/2018) tai isyyslain (11/2015) mukaisesti
 • vakuutetulla, joka adoptoi muun kuin aviopuolisonsa lapsen, jos hän on ottanut lapsen hoitoonsa adoptiotarkoituksessa ja hänelle on myönnetty adoptiolupa niissä tilanteissa, joissa lupa adoptiolain (22/2012) mukaan edellytetään
 • jos lapsen vanhempainrahaan oikeutetut vanhemmat tai toinen vanhemmista kuolee, lapsen hoidosta vastaavalla henkilöllä on oikeus käyttämättä oleviin vanhempainrahapäiviin.

Vanhempainrahaa maksetaan lapsen syntymän ja adoption perusteella yhteensä enintään 320 arkipäivältä. Molemmilla vanhemmilla on oikeus käyttää 160 vanhempainrahapäivää.

 • SVL 9:6

Jos lapsella on vain yksi vakuutettu vanhempi tai toisella vanhemmalla ei ole sairausvakuutuslain 5 §:n 1 momentin tai 10 §:n 2 momentin nojalla oikeutta saada vanhempainrahaa, vanhempainrahaan oikeutetulle vanhemmalle voidaan maksaa kaikki vanhempainrahapäivät. Jos vanhempi on sairauden tai vamman vuoksi pysyvästi tai pitkäaikaisesti kykenemätön hoitamaan lasta, voidaan toiselle vanhemmalle maksaa kaikki vanhempainrahapäivät.

 • SVL 9:6

Jos lapsia syntyy tai adoptoidaan samalla kertaa yhtä useampi, vanhempainrahaa maksetaan lisää 84 arkipäivää yhtä useampaa lasta kohti.

 • SVL 9:6

Jos raskausrahakausi on lapsen ennenaikaisen syntymisen vuoksi alkanut aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, vanhempainrahaa maksetaan lisää niin monelta arkipäivältä kuin raskausrahakausi on alkanut 30 arkipäivää aikaisemmalta ajalta.

 • SVL 9:6

Vanhempainrahapäivien luovuttaminen

Vanhempi, jolla on oikeus vanhempainrahaan, voi luovuttaa omasta 160 vanhempainrahapäivän kiintiöstään yhteensä enintään 63 vanhempainrahapäivää lapsen toiselle vanhemmalle, lapsen huoltajalle taikka luovuttavan vanhemman tai toisen vanhemman aviopuolisolle. Aviopuolisoon rinnastetaan henkilö, joka jatkuvasti elää vanhemman kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

 • SVL 9:7

Jos vanhempi on luovuttanut vanhempainrahapäiviä, luovutettuihin vanhempainrahapäiviin sovelletaan sairausvakuutuslain vanhempainrahaa koskevia määräyksiä..

 • SVL 9:7

Vapaan hakeminen

Vapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi. Samaa ilmoitusaikaa on noudatettava myös adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta, jos mahdollista.

Jos kahden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen takia mahdollista, vanhempainvapaalle on oikeus jäädä yhden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen edellyttäen, että siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa. Työnantajan on esitettävä työntekijälle tai viranhaltijalle selvitys kieltäytymisen perusteista.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:3a

Vapaan pitäminen

Työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus pitää vanhempainvapaata enintään 4 jaksoa, joiden tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituisia. Jos työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus vanhempainrahaan useamman lapsen perusteella, voi hän pitää saman kalenterivuoden aikana enintään neljä jaksoa vanhempainvapaata. Jos vanhempainrahajakso jatkuu kalenterivuoden päättymisen jälkeen, jakson katsotaan kuuluvan sen alkamisvuoden kiintiöön.

Vanhempainvapaajaksoja voi pitää siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:1
 • SVL 9:8
Palkallisuus

Viranhaltijalla tai työntekijällä, jolla on sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n (viittausmääräys) mukaisesti oikeus vanhempainrahaan, on oikeus saada varsinainen palkkansa ajanjaksolta, johon sisältyy vanhempainvapaan 32 ensimmäistä arkipäivää seuraavin edellytyksin:

 1. viranhaltija tai työntekijä on ollut ao. kunnan, hyvinvointialueen, kuntayhtymän tai hyvinvointiyhtymän palveluksessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta ja
 2. vanhempainvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista. Jos haetun vanhempainvapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, edellytyksenä paikalliselle vanhempainvapaalle on, että sitä haetaan vähintään kuukausi ennen vapaan aiottua alkamista. Adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta ilmoitettaessa on, jos mahdollista, noudatettava samoja ilmoitusaikoja.
 3. työnantajalle esitetään lääkärin tai terveydenhoitajan todistus lapsen syntymästä tai todistus adoption pätevyydestä ja
 4. vanhempainvapaa on palkallista vain, jos työnantaja saa vanhempainrahan, johon viranhaltija tai työntekijä on sairausvakuutuslain nojalla oikeutettu.

Kaikkien neljän edellytyksen on täytyttävä, jotta vapaa on palkallista.

Jos työnantaja on maksanut vapaan ajalta palkkaa, mutta kohdan 4 ehto ei toteudu, työnantaja perii maksamansa palkan takaisin.

Vanhempainvapaan 32 ensimmäisellä arkipäivällä tarkoitetaan sairausvakuutuslain mukaisen vanhempainrahakauden 32 ensimmäistä arkipäivää.

Palvelussuhteen päättyessä päättyy aina myös oikeus vanhempainvapaan palkkaetuihin.

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku 8 § 1 momentti ja sen soveltamisohje
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku 8 § 1 momentti ja sen soveltamisohje

Vanhempainvapaan palkkaan sovelletaan 2 §:n 5 momentin määräyksiä.

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku 8 § 2 momentti
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku 8 § 2 momentti

Vanhempainvapaa on palkallinen vain siltä osin kuin työntekijä tai viranhaltija pitää palkallisen vanhempainvapaan yhtäjaksoisesti.

Viranhaltijalla tai työntekijällä, joka pitää 7 §:n mukaisen palkallisen raskausvapaan, on oikeus 8 §:n mukaiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen vain, jos hän pitää vapaan välittömästi raskausvapaan jälkeen yhdenjaksoisena.

Muulla kuin synnyttävällä vanhemmalla on kuitenkin mahdollisuus pitää yhdenjaksoisuusvaatimuksesta poiketen palkallista vanhempainvapaata lapsen syntymän yhteydessä yhdenjaksoisesti ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhdenjaksoisesti.

Adoptiovanhemmilla on kuitenkin mahdollisuus pitää yhdenjaksoisuusvaatimuksesta poiketen palkallista vanhempainvapaata lapsen adoption yhteydessä yhdenjaksoisesti ja loput palkallisesta vanhempainvapaasta myöhemmin yhdenjaksoisesti.

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku 8 § 3 momentti
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku 8 § 3 momentti

Jos perheeseen syntyy tai adoptoidaan yksi lapsi, vanhemmat voivat pitää vanhempainvapaata samanaikaisesti yhteensä 18 arkipäivää. Jos perheeseen syntyy tai adoptoidaan samalla kerralla useampi lapsi, vanhemmat voivat olla yhtä aikaa vanhempainvapaalla sairausvakuutuslain 9 luvun 8 §:n 3 momentissa määrätyn ajan (viittausmääräys), josta palkallisen vanhempainvapaan osuus määräytyy tämän luvun 8 §:n 1 momentin mukaisesti.

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku 8 § 3 momentin soveltamisohje
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku 8 § 3 momentin soveltamisohje

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)
 

Työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus jäädä vanhempainvapaalle kuukauden kuluttua ilmoituksestaan, jos kahden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen takia mahdollista, jollei siitä aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Jos työnantaja ei voi suostua kuukauden ilmoitusaikaan, on tämän esitettävä työntekijälle tai viranhaltijalle selvitys kieltäytymisen perusteista.

Työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus hakea vapaan ajankohtaan ja pituuteen muutosta ennalta arvaamattomasta ja perustellusta syystä. Hakemus on tehtävä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 1 kuukausi ennen muutoksen toteutumista.

Työntekijä tai viranhaltija saa kuitenkin aikaistaa tai muuttaa sellaista synnytyksen yhteydessä pidettäväksi aiottua vapaata, joka on oikeus pitää yhtä aikaa toisen vanhemman tai puolison kanssa, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen tai vanhemman terveydentilan vuoksi. Muutoksesta on ilmoitettava työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

Perusteltuna syynä muutoksen hakemiselle pidetään sellaista lapsen hoitamisedellytyksissä tapahtunutta ennalta arvaamatonta ja oleellista muutosta, jota viranhaltija tai työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon silloin, kun hän on hakenut virka- tai työvapaata.

Tällainen perusteltu syy on esimerkiksi toisen vanhemman vakava ja pitkäaikainen sairastuminen, kuolema tai avioero. Perusteltuna syynä ei yleensä pidetä esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuttamista, toisen palvelussuhteen syntymistä tai toisen vanhemman työttömyyttä. Vapaan keskeyttäminen edellyttää, että henkilö palaa virantoimitukseen tai työhön.

Adoptiovanhempi saa perustellusta syystä muuttaa ennen vapaan alkamista vapaan ajankohtaa ilmoittamalla siitä työnantajalle niin pian, kuin se on mahdollista.
•    KvhL 29 §
•    TSL 4:3a

Osittainen vanhempainvapaa

Vapaan myöntäminen ja pituus

Työnantaja ja työntekijä tai viranhaltija voivat sopia, että tämä pitää vanhempainvapaata osa-aikaisesti, sekä osa-aikatyön ehdoista.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:2a

Vapaan hakeminen

Vapaan hakemisessa ei ole erillistä määräaikaa. Osapuolten on sovittava asiasta.

Jos työnantaja kieltäytyy sopimasta työntekijän tai viranhaltijan kanssa osittaisesta vanhempainvapaasta, työnantajan on perusteltava kieltäytyminen kirjallisesti.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:2a

Palkallisuus

Osittaisella vanhempainvapaalla olevan palvelussuhteen ehdot ja työaika määräytyvät kuten osa-aikatyötä tekevien.

Osittaisella vanhempainvapaalla tehty osa-aikatyö katkaisee 8 §:n mukaisen palkallisen vanhempainvapaan yhdenjaksoisuuden.

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luvun 8 §:n 13 momentin soveltamisohje
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luvun 8 §:n 13 momentin soveltamisohje

 

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Osapuolten on sovittava keskenään muutoksista. Jos sopimukseen ei päästä, työntekijällä ja/tai viranhaltijalla on oikeus vain perustellusta syystä keskeyttää osa-aikatyö ja palata kokoaikaiselle vanhempainvapaalle tai noudattamaan aikaisempaa työaikaa.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:2a

Hoitovapaa

Vapaan pituus ja myöntäminen

Työntekijällä tai viranhaltijalla on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta

Adoptiolapsen vanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu kuitenkin siihen saakka, kun adoptiosta on kulunut 2 vuotta, ja enintään siihen saakka, kun lapsi aloittaa koulun.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4: 3 §

Hoitovapaata voi pitää vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerallaan. Raskaus- tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää yhden jakson hoitovapaata.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:3

Vapaan hakeminen

Vapaasta on ilmoitettava viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi.

Adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävässä vapaassa on, jos mahdollista, noudatettava samaa ilmoitusaikaa.

 • TSL 4:3a
 • KvhL 29 §

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Vapaa voidaan pitää enintään 2 jaksossa, ellei toisin sovita. Jakson vähimmäispituus on 1 kuukausi, ellei toisin sovita.

Hoitovapaata voi pitää vain toinen vanhemmista tai huoltajista kerallaan. Raskaus- tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää yhden jakson hoitovapaata.

 • TSL 4:3
 • KvhL 29 §

Palkaton

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku, 5 § 2 momentti
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku, 5 § 2 momentti

Jos työntekijälle tai viranhaltijalle on myönnetty hoitovapaa, jonka aikana Kela myöntää hänelle uuden raskausrahan, on hänellä oikeus raskausvapaaseen.

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Vapaaseen on oikeus hakea muutosta perustellusta syystä.

Uusi raskaus oikeuttaa kuitenkin hoitovapaan keskeyttämiseen siitä ajankohdasta lukien, kun työntekijän tai viranhaltijan oikeus raskausvapaaseen alkaa (perusteltu syy).

Uusi raskaus ei kuitenkaan oikeuta hoitovapaan keskeyttämiseen siten, että työntekijä tai viranhaltija palaa työhön.

Muutosta on haettava niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 1 kuukausi ennen muutosajankohtaa.

 • TSL 4:3a
 • KvhL 29 §

Osittainen hoitovapaa

Vapaan pituus

Osittainen hoitovapaa voi jatkua heinäkuun loppuun saakka sinä vuonna, jolloin perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien sairaiden tai vammaisten lasten vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen kuitenkin jatkuu lapsen kolmannen lukuvuoden päättymiseen saakka.

 • perusopetuslaki 2 §, 3 mom.

Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:4

Myöntäminen

Osittainen hoitovapaa voidaan myöntää vanhempainrahakauden päätyttyä.

Työaika on 6t/pv ja 30 t/vko, ellei toisin sovita. Keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa.

Vapaa myönnetään siten, että lasta hoitaa samanaikaisesti vain toinen vanhemmista kerrallaan. Vapaa voidaan pitää niin, että toinen vanhempi hoitaa lasta esimerkiksi aamupäivät ja toinen iltapäivät.

Työnantaja voi kokonaan kieltäytyä antamasta osittaista hoitovapaata, jos vapaan pitäminen aiheuttaa toiminnalle merkittävää haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työnjärjestelyillä.

 • TSL 4:4
 • KvhL 29 §

Edellytykset

Edellytyksenä vapaan saamiselle on, että virka- ja/tai työsuhde on kestänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana vähintään 6 kuukautta.

 • TSL 4:4
 • KvhL 29 §

Vapaan hakeminen

Vapaata on haettava viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.

 • TSL 4:4
 • KvhL 29 §

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Vapaan pitämisestä ja pituudesta on sovittava osapuolten kesken. Jos yksityiskohtaisista järjestelyistä, muun muassa vapaan pituudesta, ei voida sopia, työnantajan on annettava kalenterivuodessa 1 jakso, joka määräytyy työntekijän esityksen mukaan.

 • TSL 4:4
 • KvhL 29 §

Osittaisella hoitovapaalla olevan palvelussuhteen ehdot, esimerkiksi palkka ja työaika, määräytyvät osa-aikatyötä koskevien määräysten mukaan.

 • KVTESIn allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku, 5 § 2 momentti soveltamisohje
 • HYVTESIn allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku, 5 § 2 momentti soveltamisohje

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Osapuolten on sovittava keskenään muutoksista. Jos niistä ei voida sopia, hakijalla on oikeus perustellusta syystä keskeyttää vapaa noudattaen 1 kuukauden ilmoitusaikaa.

Tilapäinen hoitovapaa

Vapaan pituus

Vapaa voi kestää 4 työpäivää, joista lapsen sairastumispäivästä lukien kolme peräkkäistä kalenteripäivää ovat palkallisia.

 • KVTES V luku 9 §
 • HYVTES V luku 9 §

Myöntäminen

Tilapäistä hoitovapaata myönnetään vain toiselle vanhemmista kerrallaan. Vanhemmat tai huoltajat voivat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti.

 • TSL 4:6
 • KvhL 29 §

Myös lapsen kanssa eri taloudessa asuvalla vanhemmalla eli ns. etävanhemmalla on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata riippumatta siitä, onko hän lapsen huoltaja. Etävanhemmalla on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen, vaikka lapsi ei olisikaan sairastuessaan hänen luonaan.

Edellytykset

Tilapäinen hoitovapaa on tarkoitettu äkillisesti sairastuneen alle 12-vuotiaan hoitamiseen, kun muuta hoitoa ei ole saatu järjestetyksi.

Edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat kodin ulkopuolella työssä tai toisella heistä ei muutoin tosiasiallisen esteen vuoksi mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon tai kysymyksessä on yksinhuoltaja.

Vapaan hakeminen

Työntekijän ja viranhaltijan on ilmoitettava vapaan käyttämisestä heti työnantajalle.

 • KVTES V luku 9 §
 • HYVTES V luku 9 §

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Vapaa voi kestää 4 työpäivää, joista lapsen sairastumispäivästä lukien kolme peräkkäistä kalenteripäivää ovat palkallisia.

Myös ns. etävanhemman tilapäinen hoitovapaa on palkallinen.

 • KVTES V luku 9 §
 • HYVTES V luku 9 §

Poissaolo pakottavasta perhesyystä

Vapaan pituus

Tilapäinen poissaolo perhettä kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi ja viranhaltijan tai työntekijän läsnäolo välttämätöntä.

 • KvhL 29 §
 • TSL 4:7

Myönnetään äidille / isälle

Poissaolo myönnetään perheenjäsenelle.

Vapaan hakeminen

Henkilön on ilmoitettava poissaolosta ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Hänen on pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys poissaolon syystä.

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Vapaa on palkaton.

 • KVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: KVTES V luku 5 § 2 momentti
 • HYVTESin allekirjoituspöytäkirjan liite: HYVTES V luku 5 § 2 momentti

Ennen 1.8.2022 voimassa olleen lainsäädännön mukaiset perhevapaat

Virka- tai työvapaa

 

Äitiysvapaa

 

Vapaan pituus

Äitiysvapaa on 105 arkipäivää, ja se alkaa 30(–50) arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

 • KVhL 29 §
 • KVTES V luku 5 §
 • TSL 4:1–3 a
 • SVL 9:3 ja 13 §
 • KVTES V luku 5 §
 • HYVTES V luku 5 §

Mikäli raskaus on päättynyt aikaisemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, äitiysrahakausi alkaa raskauden päättymisestä seuraavana arkipäivänä ja päättyy, kun etuutta on maksettu 105 arkipäivää.

 • SVL 9:3:1

Äitiysrahaoikeus säilyy, vaikka lapsi kuolee tai luovutetaan pois kyseisenä aikana.

 • SVL 9:14

Mikäli äiti sairastuu äitiysrahakaudella, voidaan äidin oikeus päivärahaan äitiysrahakaudella siirtää isälle.

 • SVL 9:13

Myönnetään äidille / isälle

Äitiysvapaa myönnetään äidille eli vakuutetulle, jonka raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää.

 • SVL 9:2

Päiväraha myönnetään isälle (myös adoptioisälle) vanhempainrahana. Etuutta maksetaan enintään siltä ajalta, jolta äidillä olisi ollut oikeus saada äitiysrahaa.

 • SVL 9:13

Edellytykset

Oikeus vanhempainrahaan äitiyslomakaudella siirtyy sen jälkeen, kun äidin oma sairaus on kestänyt vähintään sairastumispäivän lisäksi 9 arkipäivää. Lapsen isällä on oikeus äitiysrahakaudella vanhempainrahaan aikaisintaan sairausvakuutuslain omavastuuajan jälkeen, jos äiti on äitiysrahakauden aikana sairauden johdosta kykenemätön hoitamaan lastaan.

 • SVL 9:13
 • SVL 8:7

Vapaan hakeminen

Äitiysvapaata on haettava 2 kuukautta ennen sen aiottua alkamisajankohtaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, hakuaika on yksi kuukausi.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3 a

Tavoitteena on, että äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan käyttämisestä, alkamisesta, kestosta ja jaksottamisesta ilmoitetaan työnantajalle yhdellä kertaa (kokonaissuunnitelma).

 • KVTES V luku 6 §
 • HYVTES V luku 6 §

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Äitiysvapaaseen sisältyy 105 arkipäivää, josta 72 ensimmäistä arkipäivää sisältävä ajanjakso on palkallinen, mikäli

 • palvelussuhde on kestänyt ennen äitiyslomaa vähintään 2 kuukautta.
 • äitiysvapaata on haettu viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.
 • raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta on esitetty todistus.
   
 • KVTES V luku 7 §
   
 • HYVTES V luku 7 §

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Äitiysvapaan alkamisajankohtaa voidaan hakemuksesta aikaistaa, jos se on tarpeen lapsen syntymän tai äidin tai lapsen terveydentilan vuoksi. Tällöin vapaa voidaan aloittaa aiemmin kuin 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa (aikaisintaan 50 arkipäivää ennen).

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a
 • SVL 9:3

Hakijalla on oikeus hakea vapaaseen muutosta ennalta arvaamattomasta ja perustellusta syystä. Hakemus on tehtävä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 1 kuukausi ennen muutoksen toteutumista.

Perusteltuna syynä muutoksen hakemiselle pidetään sellaista lapsen hoitamisedellytyksissä tapahtunutta ennalta arvaamatonta ja oleellista muutosta, jota viranhaltija tai työntekijä ei ole voinut ottaa huomioon silloin, kun hän on hakenut virka- tai työvapaata.

Tällainen perusteltu syy on esimerkiksi toisen vanhemman vakava ja pitkäaikainen sairastuminen, kuolema tai avioero. Perusteltuna syynä ei yleensä pidetä esimerkiksi toiselle paikkakunnalle muuttamista, toisen palvelussuhteen syntymistä tai toisen vanhemman työttömyyttä. Vapaan keskeyttäminen edellyttää, että henkilö palaa virantoimitukseen tai työhön.

Erityisäitiysvapaa

 

Vapaan pituus

Erityisäitiysrahakausi voi alkaa raskauden alusta enintään äitiysrahakauden alkuun asti.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:1
 • SVL 9:4–5
 • KVTES V luku 5 §
 • HYVTES, V luku, 5 §

Myönnetään äidille / isälle

Erityisäitiysvapaa myönnetään äidille.

 • SVL 9:4

Vapaan hakeminen

Vapaan hakemiselle ei ole määräaikaa. Vapaata hakiessaan viranhaltijan tai työntekijän on esitettävä työnantajalle Kelan päätös erityisäitiysrahan myöntämisestä.

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Työnantajan on ensisijaisesti poistettava sellaiset, työntekijän tai viranhaltijan työtehtävissä tai työoloissa olevat tekijät, jotka vaarantavat hänen tai sikiön terveyden, eli työtehtäviin tai työoloihin liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti tai muu vastaava seikka. Mikäli vaarantavia tekijöitä ei voida poistaa, tulee seuraavaksi kyseeseen siirto muihin tehtäviin ja viime kädessä vapautus.

 • KVhL 14:2 § ja 29 §
 • TSL 2:3.2 ja 4:1
 • SVL 9:4

Palkaton

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:8
 • KVTES V luku 5 § 2 momentti
 • HYVTES V luku 5 § 2 momentti

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Raskaana oleva voi palata oman työnantajan palvelukseen, jos vaara saadaan poistettua tai hänelle voidaan järjestää muuta työtä.

Isyysvapaa

 

Vapaan pituus

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää.

1) 1–18 arkipäivää voidaan pitää lapsen syntymän jälkeen enintään 4 jaksossa samaan aikaan, kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa.

 

2) Loput pitämättömät isyysvapaapäivät pidetään vanhempainrahakauden jälkeen enintään 2 jaksossa.

 • SVL 9:6 ja 7 §

Monikkoperheen isälle maksetaan isyysrahaa 18 arkipäivää pidempään jokaisesta samanaikaisesti syntyneestä tai adoptoidusta lapsesta. Isyysrahapäivien enimmäismäärä on kuitenkin 105 arkipäivää. Isyysvapaan pidennykseen on oikeus, jos ensimmäinen vanhempainpäivärahapäivä, eli esimerkiksi äidin äitiyspäivärahapäivä, on 1.4.2019 tai sen jälkeen.

 • SVL 9:7 §, 2 mom.

Isyysrahaa maksetaan uuden lapsen syntymään perustuvalla äitiys- ja vanhempainrahakaudella yhteensä enintään 42 arkipäivältä siten, että päivistä enintään 24 arkipäivää voi perustua aikaisemman lapsen ja enintään 18 arkipäivää uuden lapsen syntymään. Tällöin aikaisemman lapsen syntymään perustuvat isyysraha-päivät on pidettävä yhdessä jaksossa.

 • SVL 9:7 §, 3 mom.

Myönnetään äidille / isälle

Myönnetään isälle ja adoptioisälle.

Sateenkaariperheitä koskevia ohjeita löytyy taulukon lopusta.

Vapaan hakeminen

Vapaasta on ilmoitettava 2 kuukautta ennen sen aiottua alkamista.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a

Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi. Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävää vapaan kohdalla on, mikäli mahdollista, noudatettava myös edellä säädettyä ilmoitusaikaa.

Ks. äitiysvapaan kohdalta kokonaissuunnitelma.

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Isyysvapaa on pidettävä ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta tai ottolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta. Isän vapaita ei voi siirtää äidille.

 • SVL 9:7 §

Isyysvapaan 12 ensimmäistä arkipäivää ovat palkallisia.

Edellytykset

 • Palvelussuhde on kestänyt ennen isyysvapaata vähintään 2 kuukautta.
   
 • Isyysvapaata on haettu viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista tai jos haetun vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, edellytyksenä palkalliselle isyysvapaalle on, että sitä haetaan vähintään kuukautta ennen vapaan aiottua alkamista.
   
 • Työnantajalle esitetään lääkärin tai terveydenhoitajan todistus lapsen syntymisestä.
   
 • KVTES V luku 8 §
 • HYVTES V luku 8 §

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

 

Isyysvapaan aiottua ajankohtaa voi hakemuksesta varhentaa synnytyksen yhteydessä pidettäväksi, mikäli tämä on tarpeen lapsen syntymän tai lapsen, äidin tai isän terveydentilan vuoksi.

Muutosta on haettava työnantajalta niin pian kuin mahdollista.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a

Hakijalla on oikeus hakea vapaaseen muutosta perustellusta syystä. Hakemus on tehtävä niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 1 kuukausi ennen muutoksen toteutumista. (ks. edellä äitiysvapaa)

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a

Isyysvapaiden pitämistä ei estä perheeseen syntyvä tai adoptoitava uusi lapsi.

Vanhempainvapaa

 

Vapaan pituus

Vanhempainrahakausi on 158 arkipäivää ja se alkaa välittömästi äitiysrahakauden päätyttyä.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:1
 • SVL 9:8, 10 §
 • KVTES V luku 5 §
 • HYVTES V luku 5 §

Jos lapsia on syntynyt samalla kertaa useampia kuin yksi, vanhempainrahan suorittamisaikaa pidennetään 60 arkipäivällä jokaisesta ensimmäisen lapsen jälkeisestä lapsesta.

 • SVL 9:10 §

Jos äitiysrahakausi on alkanut aiemmin kuin 30 päivää ennen laskettua synnytysaikaa, vanhempainrahakausi pitenee vastaavasti.

 • SVL 9:10 §

Oikeus vanhempainrahaan päättyy, jos lapsi luovutetaan pois. Jos lapsi kuolee, vanhempainrahaa suoritetaan 12 arkipäivältä lapsen kuolinpäivän jälkeen, kuitenkin enintään vanhempainrahakauden loppuun.

 • SVL 9:14 §

Lapsesta yksin huolehtivan äidin vanhempainrahakautta on pidennetty 54 arkipäivällä 1.4.2019 lukien. Pidennys koskee niitä äitejä, joiden vanhempainpäivärahakausi alkaa aikaisintaan 11.4.2019 ja jos lapsen äidin lisäksi ei ole toista henkilöä, jolla on mahdollisuus isyysrahaan. Oikeus koskee myös yksin adoptoivia naisia. Äidillä ei ole oikeutta pidentämiseen, jos lapsella on vahvistettu isä tai äidillä on avio- tai avopuoliso. Oikeutta ei myöskään ole, jos lapsella on etävanhempi, jolla on oikeus isyysrahaan. Oikeus pidennykseen koskee myös yksin adoptoivia naisia.

 • SVL 9:10 § 4 mom.

Myönnetään äidille / isälle

Vapaa myönnetään äidille ja/tai isälle vanhempien sopimuksen mukaan (ei kuitenkaan molemmille samanaikaisesti, lukuun ottamatta 60 päivän jatko-osaa monikkoperheessä).

 • SVL 9:8,10 §

Sateenkaariperheitä koskevia ohjeita löytyy taulukon lopusta.

Vapaata vähentää

Toiselle puolisolle myönnetty vanhempainraha vähentää toisen oikeutta.

 • SVL 9:8

Vapaan hakeminen

Vapaasta on ilmoitettava viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi. Edellä säädettyä ilmoitusaikaa on noudatettava myös ottolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta, jos mahdollista.

Jos kahden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen takia mahdollista, oikeus jäädä vanhempainvapaalle yhden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen edellyttäen, että siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Työnantajan on esitettävä työntekijälle tai viranhaltijalle selvitys kieltäytymisen perusteena olevista seikoista.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a

Ks. äitiysvapaan kohdalta kokonaissuunnitelma.

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Molemmat vanhemmat voivat pitää enintään kaksi jaksoa.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:1

Jakson vähimmäispituus on 12 arkipäivää. Monikkoperheissä pidennysjakso voidaan pitää vanhempainrahakauden jatkona tai myös vaihtoehtoisesti äitiys- tai vanhempainrahakaudella, jos molemmat vanhemmat osallistuvat yhtä aikaa lapsiensa hoitoon.

 • SVL 9:8,10 §

Palkaton

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:8
 • KVTES V luku 5 § 2 momentti
 • HYVTES V luku 5 § 2 momentti

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Hakijalla on oikeus hakea vapaaseen muutosta ennalta arvaamattomasta ja perustellusta syystä (= muutos lapsen hoitamisedellytyksissä, ks. edellä äitiysvapaa).

Muutosta haettava työnantajalta niin pian kuin mahdollista, viimeistään 1 kuukausi ennen muutoksen toteuttamista.

Adoptiovanhemman vanhempainvapaa

 

Vapaan pituus

Vanhempainrahakauteen lasketaan mukaan kaikki arkipäivät, joina hoito jatkuu siihen saakka, kunnes lapsen hoitoon ottamisesta on kulunut vähintään 233 arkipäivää.

 • SVL 9:12, 12 §

Jos lapsia on otettu samalla kertaa useampia kuin yksi, vanhempainrahan suorittamisaikaa pidennetään 60 arkipäivällä jokaisesta ensimmäisen lapsen jälkeisestä lapsesta.

Myönnetään äidille / isälle

Vapaa myönnetään äidille ja/tai isälle vanhempien sopimuksen mukaan (ei kuitenkaan molemmille samanaikaisesti, lukuun ottamatta 60 päivän pidennysosaa monikkoperheessä).

 • SVL 9:8,10 §

Sateenkaariperheitä koskevia ohjeita löytyy taulukon lopusta.

Vapaata vähentää

Toiselle aviopuolisolle myönnetty vanhempainraha vähentää toisen oikeutta.

 • SVL 9:8

Vapaan hakeminen

Vapaasta on ilmoitettava, mikäli mahdollista, viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista.

Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi. Edellä säädettyä ilmoitusaikaa on noudatettava myös ottolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta, jos mahdollista.

Jos kahden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole puolison työhön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen kannalta mahdollista, on henkilöllä oikeus jäädä vanhempainvapaalle yhden kuukauden ilmoitusaikaa noudattaen edellyttäen, että siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Työnantajan on esitettävä työntekijälle tai viranhaltijalle selvitys kieltäytymisen perusteena olevista seikoista.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:3a

Ks. äitiysvapaan kohdalta kokonaissuunnitelma.

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Molemmat vanhemmat voivat pitää enintään kaksi jaksoa.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:1

Jakson vähimmäispituus 12 arkipäivää. Monikkoperheissä pidennysjakso voidaan pitää vanhempainrahakauden jatkona tai myös vaihtoehtoisesti äitiys- tai vanhempainrahakaudella.

 • SVL 9:8,10 §

Palkaton

 • TSL 4:8
 • KVTES V luku, 5 § 2 momentti
 • HYVTES V luku 5 § 2 momentti

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Vapaaseen on oikeus hakea muutosta perustellusta syystä ennen vapaan alkamista. Perusteltu syy voi olla lapsen saamisajankohdan muuttuminen sen jälkeen, kun vapaan pitämisestä on ilmoitettu työnantajalle. Vapaan alettua muutosoikeus kuten edellä vanhempainvapaassa.

 • TSL 4:3a
 • KVhL 29 §

Muutosta on haettava työnantajalta niin pian kuin mahdollista.

Osittainen vanhempainvapaa

 

Vapaan pituus

Osittaista vanhempainrahaa maksetaan enintään 158 arkipäivältä.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:2
 • SVL 9:9

Myönnetään äidille / isälle

Osittainen vanhempainvapaa voidaan myöntää molemmille vanhemmille sekä myös ottovanhemmille. Sitä ei myönnetä yksinhuoltajille tai sellaisille perheille, joista toinen vanhempi on työelämän ulkopuolella.

 • SVL 9:9
 • KVTES V luku 5 § 2 momentti soveltamisohje
 • HYVTES V luku 5 § 2 momentti soveltamisohje

Sateenkaariperheitä koskevia ohjeita löytyy taulukon lopusta.

Edellytykset

Molemmat vanhemmat sopivat työnantajansa kanssa samalle ajanjaksolle ajoittuvasta yhtä pitkästä osa-aikatyöstä vanhempainrahakauden aikana.

Molempien työaika ja palkka ovat 40–60 % alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta ja kokoaikatyön palkasta. Vanhemmat hoitavat lastaan itse, mutta lasta hoitaa kerrallaan vain toinen vanhemmista.

Osittaisella vanhempainvapaalla olevan palvelussuhteen ehdot, esim. palkka ja työaika, määräytyvät osa-aikatyötä koskevien määräysten mukaan.

 • SVL 9:9
 • KVTES V luku 5 § 2 mom., soveltamisohje

Vapaan hakeminen

Vapaan hakemisessa ei ole erillistä määräaikaa. Osapuolten on sovittava asiasta. Työnantaja voi kuitenkin edellyttää, että vapaata on haettava viimeistään 2 kuukautta ennen sen aiottua alkamista.

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Osittainen vanhempainvapaa sovitaan vähintään 2 kuukauden pituiseksi jaksoksi kerrallaan.

 • SVL 9:9

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Osapuolten on sovittava keskenään muutoksista. Jos sopimukseen ei päästä, työntekijällä ja/tai viranhaltijalla on oikeus vain perustellusta syystä keskeyttää osa-aikatyö ja palata kokoaikaiselle vanhempainvapaalle tai noudattamaan aikaisempaa työaikaa (ks. äitiysvapaan kohdalta lisätietoa perustelluista syistä).

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:2

Hoitovapaa

 

Vapaan pituus

Hoitovapaa alkaa vanhempainrahakauden päättymisestä, kunnes lapsi tai ottolapsi täyttää 3 vuotta.

Ottolapsen vanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu kuitenkin siihen saakka, kun lapseksi ottamisesta on kulunut 2 vuotta, enintään siihen saakka, kun lapsi aloittaa koulun.

 • TSL 4:3 §

Myönnetään äidille / isälle

Vapaa myönnetään äidille tai isälle (ei samanaikaisesti).

 • TSL 4:3

Vapaan hakeminen

Vapaasta on ilmoitettava viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista (pyrkimys kokonaisvaltaiseen suunnitteluun kuten vanhempainvapaan kohdalla). Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi.

Ottolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta on, jos mahdollista, noudatettava edellä säädettyä ilmoitusaikaa.

 • TSL 4:3a
 • KVhL 29 §

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Vapaa voidaan pitää enintään 2 jaksossa, ellei toisin sovita. Jakson vähimmäispituus 1 kuukausi, ellei toisin sovita. Äitiys- tai vanhempainvapaan aikana toinen vanhemmista voi pitää 1 jakson hoitovapaata.

 • TSL 4:3
 • KVhL 29 §

Palkaton

 • KVTES V luku 5 § 2 momentti
 • HYVTES V luku 5 § 2 momentti

Jos työntekijälle tai viranhaltijalle on myönnetty hoitovapaa, jonka aikana Kela myöntää uuden äitiyspäivärahan, on hänellä oikeus äitiysvapaaseen, johon sisältyy 105 arkipäivää, joista 72 ensimmäistä arkipäivää ovat palkallisia.

Edellytykset

 • Palvelussuhde on kestänyt välittömästi ja keskeytymättä ennen äitiyslomaa vähintään 2 kuukautta.
 • Äitiysvapaata on haettu viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan alkamista.
 • Raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta on esitetty todistus.
 • Lisäksi hoitovapaan keskeytyksestä on ilmoitettu kuukautta ennen keskeytystä.
 • KVTES V luku 7 § 1 momentti
 • HYVTES, V luku 7 § 1 momentti

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Vapaaseen on oikeus hakea muutosta ennalta arvaamattomasta ja perustellusta syystä (kuten edellä äitiysvapaa).

Uusi raskaus oikeuttaa kuitenkin hoitovapaan keskeyttämiseen siitä ajankohdasta lukien, kun työntekijän tai viranhaltijan oikeus äitiysvapaaseen alkaa (perusteltu syy).

Uusi raskaus ei kuitenkaan oikeuta hoitovapaa keskeyttämiseen siten, että työntekijä tai viranhaltija palaa työhön.

Muutosta haettava niin pian kuin mahdollista ja viimeistään 1 kuukausi ennen muutosajankohtaa.

 • TSL 4:3a
 • KVhL 29 §

Osittainen hoitovapaa

 

Vapaan pituus

Osittainen hoitovapaa voi jatkua sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, jolloin perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien sairaiden tai vammaisten lasten vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen kuitenkin jatkuu lapsen kolmannen lukuvuoden päättymiseen saakka.

 • perusopetuslaki 25:2

Erityisen hoidon ja huollon tarpeessa olevan vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi voi saada osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:4

Myönnetään äidille / isälle

Osittainen hoitovapaa voidaan myöntää vanhempainrahakauden päätyttyä.

Työaika on 6t/pv ja 30 t/vko, ellei toisin sovita. Keskimääräinen viikoittainen työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa.

Vapaa myönnetään siten, että lasta hoitaa samanaikaisesti vain toinen vanhemmista kerrallaan. Vapaa voidaan pitää niin, että toinen vanhempi hoitaa lasta esimerkiksi aamupäivät ja toinen iltapäivät.

Työnantaja voi kokonaan kieltäytyä antamasta osittaista hoitovapaata, jos vapaan pitäminen aiheuttaa toiminnalle merkittävää haittaa, jota ei voida välttää kohtuullisilla työnjärjestelyillä.

 • TSL 4:4
 • KVhL 29 §

Edellytykset

Edellytyksenä vapaan saamiselle on, että virka- ja/tai työsuhde on kestänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana vähintään 6 kuukautta.

 • TSL 4:4
 • KVhL 29 §

Vapaan hakeminen

Vapaata on haettava viimeistään 2 kuukautta ennen aiotun vapaan alkamista.

 • TSL 4:4
 • KVhL 29 §

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Vapaan pitämisestä ja pituudesta sovittava osapuolten kesken. Jos yksityiskohtaisista järjestelyistä mm. vapaan pituudesta ei voida sopia, työnantajan on annettava 1 jakso kalenterivuodessa, joka määräytyy työntekijän esityksen mukaan.

 • TSL 4:4
 • KVhL 29 §

Osittaisella hoitovapaalla olevan palvelussuhteen ehdot esim. palkka ja työaika määräytyvät osa-aikatyötä koskevien määräysten mukaan.

 • KVTES V luku 5 § 2 momentti soveltamisohje
 • HYVTES V luku 5 § 2 momentti soveltamisohje

Mahdollisuus muuttaa vapaata

 • myönnetyn vapaan ajankohdan muuttaminen
 • keskeyttäminen
 • ilmoittaminen oikeuden käyttämisestä (käyttää tai ei käytä)

Osapuolten on sovittava keskenään muutoksista. Jos niistä ei voida sopia, hakijalla on oikeus ennalta arvaamattomasta ja perustellusta syystä keskeyttää vapaa noudattaen 1 kuukauden ilmoitusaikaa (ks. edellä äitiysvapaa).

Tilapäinen hoitovapaa

 

Vapaan pituus

Vapaa voi kestää 4 työpäivää, joista lapsen sairastumispäivästä lukien kolme peräkkäistä kalenteripäivää ovat palkallisia.

 • KVTES V luku 9 §
 • HYVTES V luku 9 §

Myönnetään äidille / isälle

Tilapäistä hoitovapaata myönnetään vain toiselle vanhemmista kerrallaan. Vanhemmat tai huoltajat voivat olla tilapäisellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtäaikaisesti.

 • TSL 4:6

Myös lapsen kanssa eri taloudessa asuvalla vanhemmalla eli ns. etävanhemmalla on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata riippumatta siitä, onko hän lapsen huoltaja. Etävanhemmalla on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen, vaikka lapsi ei olisikaan sairastuessaan hänen luonaan.

Edellytykset

Tilapäinen hoitovapaa on tarkoitettu äkillisesti sairastuneen alle 12-vuotiaan hoitamiseen, kun muuta hoitoa ei ole saatu järjestetyksi.

Edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat ovat kodin ulkopuolella työssä tai toisella heistä ei muutoin tosiasiallisen esteen vuoksi mahdollisuutta osallistua lapsen hoitoon tai kysymyksessä on yksinhuoltaja.

Vapaan hakeminen

Työntekijän ja viranhaltijan on ilmoitettava vapaan käyttämisestä heti työnantajalle.

 • KVTES V luku 9 §
 • HYVTES V luku 9 §

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Vapaa voi kestää 4 työpäivää, joista lapsen sairastumispäivästä lukien kolme peräkkäistä kalenteripäivää ovat palkallisia.

Myös ns. etävanhemman tilapäinen hoitovapaa on palkallinen.

 • KVTES V luku 9 §
 • HYVTES V luku 9 §

Poissaolo pakottavasta perhesyystä

 

Vapaan pituus

Tilapäinen poissaolo perhettä kohdanneen sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi ja viranhaltijan tai työntekijän läsnäolo välttämätöntä.

 • KVhL 29 §
 • TSL 4:7

Myönnetään äidille / isälle

Poissaolo myönnetään perheenjäsenelle.

Vapaan hakeminen

Henkilön on ilmoitettava poissaolosta ja sen syystä niin pian kuin mahdollista. Hänen on pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys poissaolon syystä.

Vapaan pitäminen ja mahdollinen palkallisuus

Vapaa on palkaton.

 • KVTES V luku, 5 § 2 momentti
 • HYVTES V luku, 5 § 2 momentti

 

Perhevapaat sateenkaariperheissä

Avioliiton käsite muutettiin sukupuolineutraaliksi 1.3.2017 voimaan tulleella avioliittolain muutoksella. Tämän seurauksena myös sosiaaliturvalainsäädännössä avioliitonomaisen suhteen eli avoliiton käsite muuttui sukupuolineutraaliksi. Tässä yhteydessä muun muassa sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiä muutettiin.

Myös sateenkaariperheissä viranhaltijalla ja/tai työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet. Riippuen perhemuodosta etuuksien myöntämisperusteet vaihtelevat, mutta vapaiden hakeminen ja hakuajat sekä muun muassa vapaiden palkallisuus määräytyvät samoin kuin muissakin perheissä.

Muualla verkossa


Perhevapaataulukkoa on päivitetty 28.6.2023 muun muassa tarkentamalla viittauksia kunta- ja hyvinvointialan sopimuksiin.

Perhevapaataulukkoa on päivitetty  30.6.2022 vastaamaan uusia perhevapaamääräyksiä.

Perhevapaataulukkoa on päivitetty 11.4.2019 vanhempainrahoihin huhtikuun 2019 alussa tehtyjen muutosten mukaisesti.

Perhevapaataulukkoa on korjattu 2.12.2019 tarkentamalla, että äitiysvapaaseen sisältyy 105 arkipäivää, josta 72 ensimmäistä arkipäivää sisältävä ajanjakso on palkallinen, sillä myös välissä olevat pyhäpäivät ovat palkallisia, eivät ainoastaan arkipäivät.

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Mari Kokko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2212
Matkapuhelin:
+358 50 595 4461
Sähköposti:
Mari.Kokko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Eeva Vesterbacka

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2052
Matkapuhelin:
+358 40 701 5507
Sähköposti:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT