På svenska
Uutinen

Väärinkäytöksistä ilmoittavien suojelua vahvistetaan ilmoittajansuojelulailla

Ilmoittajansuojelulailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi. Lailla luodaan järjestelmä, jossa pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistävillä organisaatioilla on velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava.

Velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava tulee voimaan lain tullessa voimaan. Vähintään 50 henkeä työllistäville yksityisen sektorin organisaatioille on annettu siirtymäaikaa ilmoituskanavan perustamiselle vuoden 2023 loppuun saakka.  

Ilmoituksen voisi tietyissä tilanteissa tehdä myös keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jona tulee toimimaan oikeuskanslerinvirasto.

Lain tarkoituksena on antaa suojaa väärinkäytösten ilmoittajille, jotka työssään havaitsevat Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia.

Lain soveltamisalaan kuuluvat

  • julkiset hankinnat, rahoituspalvelut, elintarvikkeiden turvallisuus ja kuluttajansuoja
  • petokset, korruptio ja muu sellainen laiton toiminta, joka liittyy unionin menoihin tai unionin tulojen ja varojen keräämiseen
  • rikkomiset, jotka liittyvät EU:n sisämarkkinoihin, muun muassa unionin kilpailu- ja valtiontukisääntöihin
  • rikkomiset, jotka liittyvät EU:n sisämarkkinoihin siltä osin kuin on kyse teoista ja joilla rikotaan yhteisöverosääntöjä, tai järjestelyistä, joiden tarkoituksena on saada sovellettavan yhteisöverolainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua
  • rikkomiset, jotka uhkaavat yleistä etua tai aiheuttavat sille vakavaa haittaa, jos ne aiheuttavat huomattavia riskejä yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Sisäisen ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantajia

Ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee muun muassa. sellaisia hyvinvointialueita ja hyvinvointiyhtymiä, kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, joiden työ- tai virkasuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 50.

Organisaatio voi perustaa sisäisen ilmoituskanavan itse tai voi antaa sen järjestämisen ulkopuolisen palveluntuottajan tehtäväksi.

Laissa myös säädetään erikseen, että hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät, kunnat, kuntayhtymät, liikelaitoskuntayhtymät ja kunnalliset liikelaitokset voivat perustaa yhteisen ilmoituskanavan.

Sisäinen ilmoituskanava tulee olla otettuna käyttöön viimeistään 3 kuukauden sisällä lain voimaantulosta.

Ilmoituskanavan vähimmäisvaatimukset

Sisäisessä ilmoituskanavassa on voitava tehdä ilmoituksia kirjallisesti ja suullisesti.

Ilmoituskanavan perustaneen organisaation on toimitettava ilmoittajalle vastaanottoilmoitus seitsemän päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Jos suullinen ilmoittaminen on mahdollista, se on voitava tehdä puhelimitse tai muun ääniviestijärjestelmän kautta ja ilmoittajan pyynnöstä kohtuullisen ajan kuluessa järjestettävässä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Laissa säädellään myös salassapitovelvollisuudesta ja ilmoittajan henkilötietojen käsittelystä.

Ilmoittajaan ei saa kohdistaa vastatoimia eikä ilmoittamista saa estää

Ilmoittajan työnantaja ei saa kohdistaa ilmoittajaan vastatoimia ilmoituksen tai tiedon julkistamisen vuoksi. Kiellettyä on myös menettely, jonka tarkoituksena on estää ilmoituksen tekeminen tai tiedon julkistaminen.

Työnantajan menettelyä tai päätöstä on pidettävä kiellettynä vastatoimena, jos työ- tai virkasuhteessa olevan henkilön palvelussuhteen ehtoja heikennetään tai hänen palvelussuhteensa päätetään, henkilö lomautetaan, häntä muutoin kohdellaan epäedullisesti tai häneen kohdistetaan muita kielteisiä seurauksia sen vuoksi, että hän on ilmoittanut tai julkistanut rikkomista koskevan tiedon tai osallistunut ilmoittamansa rikkomista koskevan asian selvittämiseen.

Hyvitys ja rangaistus

Työnantajan vastatoimien kohteeksi joutuneella on oikeus saada hyvitystä vastatoimien aiheuttamasta loukkauksesta.  

Hyvityksen tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa teon vakavuuteen ja siitä aiheutuneeseen haittaan. Teon vakavuutta arvioidaan ottamalla huomioon teon laatu, laajuus ja kesto. Hyvityksen lisäksi voi maksettavaksi tulla vahingonkorvausta.

Toisaalta ilmoittaja, joka tahallaan ilmoittaa tai julkistaa vääriä tietoja, on tuomittava ilmoittajan suojelusta annetun lain rikkomisesta sakkoon, jollei teko ole vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta,

Muualla verkossa

Eeva Nypelö

työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2114
Matkapuhelin:
+358 50 343 3034
Sähköposti:
Eeva.Nypelo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT