Lausunto
429/04.01.00/2021
Valtionvarainministeriölle

Hallituksen esitys nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että nimikirjalain 1 §:ssä säädettyä soveltamisalaa laajennetaan siten, että lain 7 §:n 1 momentissa säädetty palkkatietojen julkisuus koskisi myös hyvinvointialueiden ja -yhtymien hallussa olevia tietoja, jotka koskevat niiden henkilöstölleen maksamia palkkoja tai palkanosia. 

Hallituksen esityksen tavalla toteutettuna tiedon julkisuus palkkatietojen osalta ei muutu siirryttäessä kuntien/kuntayhtymien palveluksesta hyvinvointialueiden/-yhtymien palvelukseen.

Hyvinvointialuevalmistelussa on myös käytännössä oltu siinä ymmärryksessä, että asia on jo näin säädetty. Tämän vuoksi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT toteaa, että KT ei vastusta nykyisen nimikirjalain muuttamista hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla, jossa nimikirjalain soveltamisalaa laajennetaan siten, että hyvinvointialueiden ja  yhtymien hallussa olevat tiedot, jotka koskevat niiden henkilöstölleen maksamia palkkoja ja palkanosia, ovat julkisia vastaavasti kuin kunnissa ja kuntayhtymissä. Hallituksen esityksessä muilta osin nimikirjalakia ei ole tarkoitus säätää sovellettavaksi hyvinvointialueilla ja  yhtymissä.

Työelämän näkökulmasta tietosuojalainsäädännössä joudutaan sovittamaan yhteen useita perusoikeuksia, jotka koskevat toisaalta työntekijän yksityisyyden suojaa ja toisaalta yksilön oikeuksia solmia vapaasti sopimuksia ja jossain määrin myös muiden perusoikeuksia. Julkisella sektorilla lisäksi tulee huomioida julkisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojan yhteensovittaminen. KT toteaa, että julkisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojan yhteensovittaminen on haasteellista. Julkista valtaa kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla käyttää virkasuhteinen henkilöstö. Jatkossa olisi harkittava, koskisiko palkkatietojen julkisuus ainoastaan viranhaltijoita. Työntekijäasemassa olevia koskisi näin ollen samat periaatteet kuin yksityissektorilla vastaavaa työtä tekeviä.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Johtava työmarkkina-asiamies Heikki Saaristo

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT