På svenska
Uutinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutuksesta uusi asetus

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta tulee voimaan 1.4.2024. Asetuksella säädetään henkilöstön täydennyskoulutuksen laadun edellytyksistä ja määrästä sekä sen arvioinnista ja seurannasta.

Opiskelijat harjoittelevat potilaiden oikeaa nostotekniikka opettajan kanssa. Kuva: Mostphotos.

Asetuksella halutaan omalta osaltaan turvata asiakas- ja potilasturvalliset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut, joilla edistetään väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Lisäksi täydennyskoulutuksella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävärakenteiden ja työnjaon kehittämistä.

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta tulemaan voimaan 1.4.2024.

Hyvinvointialueilla velvollisuus suunnitella ja seurata täydennyskoulutusta

Asetuksen mukaan täydennyskoulutuksen on perustuttava suunnitelmaan ja sen on tuettava henkilöstön täydennyskoulutukselle asetettuja tavoitteita. Täydennyskoulutuksessa on otettava huomioon sekä yksilölliset että eri ammattiryhmien koulutus- ja osaamistarpeet.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tulee voida osallistua riittävästi ammattitaitoa ja osaamista ylläpitävään ja kehittävään oman alan täydennyskoulutukseen. Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että täydennyskoulutuksen määrä on riittävä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamistarpeiden, täydennyskoulutukselle asetettujen tavoitteiden sekä täydennyskoulutuksen laadun edellytysten varmistamiseksi.

Hyvinvointialueen on myös järjestelmällisesti seurattava ja arvioitava täydennyskoulutusta sekä täydennyskoulutusta koskevien suunnitelmien toteutumista.

Seurannassa on arvioitava ainakin

  1. koulutuksen määrän riittävyyttä
  2. koulutukseen osallistumista
  3. koulutuksen sisältöä, laatua ja vaikuttavuutta
  4. koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia.

KT pitää osaamistarpeiden ennakointia tärkeänä

KT kannatti lausunnossaan asetusta ja piti tärkeänä, että siinä tuotiin esiin tarve täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuudelle.

Lisäksi KT korosti lausunnossaan sitä, että täydennyskoulutuksessa on tärkeää pyrkiä ottamaan ennakoivasti huomioon muuttuvia osaamistarpeita ja tukemaan myös työnjakojen kehittämistä.

Muualla verkossa