Suomeksi
Nyhet

Arbetsdomstolen förkastade FOSU:s talan om att uppgifters svårighetsgrad ändrats väsentligt

Arbetsdomstolen har i sin dom 25.11.2022 förkastat en talan som FOSU väckt mot Essote och KT. Målet löstes enligt KT:s uppfattning. Enligt Arbetsdomstolen hade Essote inte handlat i strid med AKTA trots att lönen för en tjänsteinnehavare hos Essote inte höjdes i samband med att uppgifterna ändrades. Det lokala arbetsvärderingssystemet gavs en vägande roll i avgörandet.

I fallet hade samkommunen för Södra Savolax social- och hälsovårdstjänster Essote inte höjt en tjänsteinnehavares uppgiftsrelaterade lön, när tjänsteinnehavarens uppgifter ändrades från patientombudsman till social- och patientombudsman.

Förhandlingsorganisationen för den offentliga sektorn FOSU framförde i sin talan att Essote därmed brutit mot § 10 i lönebestämmelserna i AKTA, enligt vilka den uppgiftsrelaterade lönen ska justeras, om uppgifternas svårighetsgrad ändras väsentligt och lönen inte längre motsvarar de ändrade arbetsuppgifterna.

FOSU ansåg att skötseln av den nya uppgiftshelheten krävde en hel del nya kunskaper av tjänsteinnehavaren. Dessutom framförde FOSU att tjänsteinnehavarens arbete hade blivit mer omfattande och mer belastande än tidigare. Bland annat av dessa skäl ansåg FOSU att uppgifternas svårighetsgrad hade ökat väsentligt och att lönen därför borde ha höjts.

Enligt KT och Essote hade uppgifterna blivit något mer krävande, men det var inte fråga om en situation där uppgifternas svårighetsgrad hade ändrats väsentligt på det sätt som avses i AKTA.

– Vi åberopade bland annat att ändringen i svårighetsgraden hade bedömts på ett tillbörligt sätt i den lokala arbetsvärderingsprocessen och att bedömningen inte hade visat att uppgifternas svårighetsgrad hade nått en högre lokal arbetsvärderingsnivå. I Essotes lokala värderingssystem hade det således inte framgått att tjänsteinnehavarens uppgiftsrelaterade lön borde höjas, då ändringen i uppgifternas svårighetsgrad bedömdes enligt AKTA, säger KT:s arbetsmarknadsjurist Juha Raunio, som hade hand om fallet.

Essote hade vid värderingen av de ändrade uppgifterna också beaktat de faktorer som FOSU lyft fram och som påverkar svårighetsgraden, såsom det kunnande som krävs för uppgifterna och arbetets verkningsfullhet. Essote har därmed inte brutit mot lönebestämmelserna genom att på basis av sin arbetsvärdering låta bli att justera tjänsteinnehavarens uppgiftsrelaterade lön.

Det lokala arbetsvärderingssystemet är centralt – avgörandet baserar sig på en helhetsbedömning

Det lokala arbetsvärderingssystemet var i fallet förenligt med lönebestämmelserna i AKTA. Bedömningen av svårighetsgraden hos de ändrade arbetsuppgifterna visade dessutom att den nya uppgiftshelheten hade samma lokala arbetsvärderingsnivå som före ändringen. Detta påvisade tydligt att det inte skett några väsentliga förändringar i svårighetsgraden.

Det lokala arbetsvärderingssystemet och arbetsvärderingsprocessen i anslutning till det har en central roll för bedömningen på lokal nivå av om en ändring av svårighetsgraden är väsentlig.

Arbetsgivaren bör se till att arbetsvärderingen på den egna arbetsplatsen görs i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtalen. Till exempel bör man komma ihåg att utarbeta och uppdatera uppgiftsbeskrivningarna. När det sker förändringar i uppgiftsbeskrivningarna ska man komma ihåg att bedöma svårighetsgraden hos de ändrade uppgifterna.
 
Arbetsdomstolen konstaterade i sin dom att det lokala arbetsvärderingssystemet inte kan åsidosättas vid bedömningen av om uppgiftens svårighetsgrad har ändrats väsentligt.

Trots detta preciserade domstolen att en väsentlig ändring i svårighetsgraden dock inte kan grunda sig enbart på det lokala arbetsvärderingssystemet, utan frågan ska bedömas från fall till fall, med beaktande av situationen som helhet. 

Talan förkastades, FOSU betalar rättegångskostnaderna

I fallet kom Arbetsdomstolen i sin helhetsprövning fram till att det inte gick att visa att Essote hade brutit mot bestämmelsen i § 10 i lönekapitlet i AKTA. KT hade alltså inte heller åsidosatt sin övervakningsskyldighet.

FOSU:s talan förkastades och FOSU förpliktades att ersätta KT:s och Essotes rättegångskostnader. Beslutet var enhälligt.

– Sammanfattningsvis är bevisbördan fortfarande krävande för den som kräver en justering av en uppgiftsrelaterad lön på grund av att uppgifternas svårighetsgrad har ändrats väsentligt. Fallen avgörs genom en helhetsprövning där bland annat det lokala arbetsvärderingssystemet har stor betydelse, säger Juha Raunio.

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT