På svenska
Uutinen

Työaikalaki uudistuu ja tuo muutoksia myös kunta-alalle

Uudistuksen tavoitteena on päivittää nykyinen laki vastaamaan 2020-luvun työelämän tarpeisiin. Toteutuessaan esitys vaikuttaa myös kuntasektorin työaikakäytäntöihin. Uuden työaikalain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Kuvassa on paljon kelloja

Hallitus antoi 27.9.2018 eduskunnalle esityksensä työaikalain kokonaisuudistuksesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työaikalaki, joka korvaisi vuoden 1996 lain.

Uudistuksen tavoitteena on ajantasaistaa työaikalakia siten, että se vastaa paremmin elinkeinorakenteessa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneisiin muutoksiin. Lakiin on myös tehtävä työaikadirektiivistä ja muista kansainvälisistä reunaehdoista johtuvia tarkistuksia.

Uusi joustotyöaika käyttöön ja työaikapankit lakiin

Lain soveltamisala on laaja ja poikkeukset soveltamisalasta on lueteltu tyhjentävästi. Lain ulkopuolella ovat muun muassa opetus- ja tutkimushenkilöstö, joille on turvattu lain lepoaikoja ja enimmäistyöaikaa vastaava suoja valtakunnallisella työ- ja virkaehtosopimuksella.

Laissa säädetään myös uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikajärjestelystä. Joustotyöajassa vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi päättää itsenäisesti.

Lakiin ehdotetaan myös työaikapankkia koskevaa säännöstä, joka mahdollistaisi työaikapankin perustamisen työpaikoille.

Päivystys muuttuu työajaksi, jaksotyön soveltamisala laajenee

Esityksen mukaan työpaikalla tapahtuva päivystys olisi luettava työajaksi eikä siitä voisi enää sopia toisin työ- ja virkaehtosopimuksella.

Jaksotyön ja säännöllisesti teetettävän yötyön käyttöalaa koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että se vastaisi paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Tilapäisen yötyön teettäminen on sallittua.

Esityksen mukaan jaksotyöaikaa voitaisiin soveltaa muun muassa palo- ja pelastustoimessa ja pääosan vuorokaudesta toimivissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ensihoidon saisi myös järjestää jaksotyönä.

Muutoksia enimmäistyöaikoihin ja vähimmäislepoaikoihin

Lakiin ehdotetaan otettavaksi työaikadirektiiviin perustuvat enimmäistyöaikaa ja vähimmäislepoaikoja koskevat säännökset.

Valtakunnallisella virka- ja työehtosopimuksella saataisiin sopia sairaaloiden lääkäreiden enimmäistyöajan ylittymisestä sellaisissa tilanteissa, joissa enimmäistyöaika ylittyy päivystysluontoisen varallaolon vuoksi. Työpaikalla tapahtuva päivystys luettaisiin jatkossa kokonaisuudessaan työajaksi.

Työaikalainsäädäntö olisi edelleen pakottavaa oikeutta, mutta se kuitenkin sallisi laajasti laista poikkeamisen valtakunnallisten työmarkkinaosapuolten välisillä työ- ja virkaehtosopimuksilla.

Lakia valmisteltu kolmikantaisesti ja virkamiestyönä

KT Kuntatyönantajat on ollut mukana työryhmässä, jossa pohdittiin työaikasääntelyn uudistamista. Erimieliseksi jääneen kolmikantaisen työryhmän mietintö oli lausuntokierroksella, joka päättyi syyskuussa 2017. Sen jälkeen esitystä uudeksi työaikalaiksi on valmisteltu virkamiestyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.

Muualla verkossa

Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 158/2018) >

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT