På svenska
Uutinen

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin muutoksia 1. syyskuuta

KT ja kaikkien järjestöjen hallinnot ovat 9.6. mennessä hyväksyneet muutokset KVTES- ja OVTES-sopimuksiin sekä uuden SOTE-sopimuksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tulee voimaan 1. syyskuuta 2021. Siihen siirretään noin 177 500 palkansaajaa Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES). Uutinen on julkaistu 10.6.2021.

Sopimuskirjat

KT on lähettänyt muutoksesta yleiskirjeen 6/2021, joka sisältää tarkempia ohjeita sopimussiirrosta ja SOTE-sopimuksen soveltamisalasta.

Yleiskirjeeseen on liitetty kokonaisuudessaan myös työ- ja virkaehtosopimuksen sisältö. SOTE-sopimus ilmestyy myöhemmin sähköisenä KT:n nettisivuilla.

SOTE-sopimuksessa pääosin KVTES:sta siirrettyjä määräyksiä

SOTE-sopimukseen siirretään KVTES:n liitteiden 3 ja 4 henkilöstö kokonaan. Myös näiden liitteiden hinnoittelemattomat ryhmät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon hinnoittelemattomat esimiehet siirtyvät, samoin liitteissä 4 ja 8 olevat sairaaloiden sairaala- ja laitoshuoltajat.

Muutoksissa on lähinnä kyse KVTES:n palkkaus- ja työaikalukujen toisintamisesta sekä viittaamisesta KVTES:n muihin lukuihin ja liitteisiin. Jaksotyömääräyksiin on tullut kaksi määräaikaista uutta määräystä. Ne koskevat vuorokausilepoa ja siitä toisin sopimista sekä vapaapäivien sijoittelua viikkolepoa annettaessa.

Ensimmäinen SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022.

KVTES päivittyy

KVTES:n päivitykset liittyvät SOTE -ja VAKA-sektoreilla tapahtuviin muutoksiin. Asiasta enemmän KT:n yleiskirjeessä 8/2021.

Myös Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2020–2021) muutokset ja sen uusi osio G tulevat voimaan 1. syyskuuta.

KT on lähettänyt varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön siirrosta yleiskirjeen 7/2021, joka sisältää tarkempia ohjeita OVTES osion G soveltamisalasta. Kirjeessä kerrotaan myös KVTES:n ja OVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset niihin liittyvine soveltamisohjeineen.

Uudet sopimuskirjat KVTES 2020–2021 ja OVTES 2020–2021 julkaistaan myöhemmin sähköisinä versioina.

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö siirtyy

OVTES:n uuteen osioon G siirretään päiväkodeissa, sairaaloissa ja varkaiskasvatuslain mukaisessa kerhotoiminnassa työskentelevät, kelpoisuusvaatimukset täyttävät varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat KVTES:n liitteestä 5. Siirto voi koskea myös joitain perhepäivähoidossa työskenteleviä opettajia erityisten ehtojen täyttyessä.

Sopimusalasiirrossa on kyse niin sanotusta teknisestä muutoksesta. Tarkoitus ei ole muuttaa yksittäisen henkilön palvelussuhteen ehtoja.

OVTES:n määräyksissä siirron teknisyys ilmenee siten, että uuteen osioon G on yhtäältä siirretty määräyksiä KVTES:n liitteestä 5 ja toisaalta siitä viitataan KVTES:n määräyksiin.

KVTES:n liitteestä 5 on poistettu määräyksiä ja sovittu uusista hinnoittelukohdista. Lisäksi tekstejä on muutettu tunnistamaan se, että osa henkilöstöstä on siirtynyt OVTES:n piiriin.

Sopimusosapuolina KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt

SOTE-sopimuksen ja KVTES-sopimuksen allekirjoittajina ovat KT ja kaikki kolme pääsopimusjärjestöä eli kaikki kolme pääsopijaa Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

OVTES:n muutoksista on sovittu JUKOn kanssa.

 

Uutinen on laadittu ja julkaistu 10.6.2021, eikä sen sisältöön ole tehty muutoksia tämän jälkeen.

Uutisen päivämäärää on muutettu, jotta se näkyisi ajankohtaisena KT:n uutisten joukossa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
soster@kt.fi

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
ovtes@kt.fi