Suomeksi
Nyhet

Arbetstidslagen ändras och medför ändringar också i kommunsektorn

Syftet med reformen är att uppdatera den nuvarande lagen så att den motsvarar arbetslivets behov på 2020-talet. Ändringen påverkar också kommunsektorns arbetstidspraxis om förslaget går igenom. Den nya arbetstidslagen avses träda i kraft 1.1.2020.

Kuvassa on paljon kelloja

Regeringen överlämnade 27.9.2018 sitt förslag till totalrevidering av arbetstidslagen. I propositionen föreslås det att det stiftas en ny arbetstidslag, som ersätter lagen från 1996.

Syftet med revideringen är att uppdatera lagen så att den bättre möter förändringarna i näringsstrukturerna och i sätten att arbeta. I lagen måste det också göras justeringar som beror på arbetstidsdirektivet och andra internationella specialvillkor.

Flextid och arbetstidsbanker skrivs in i lagen

Lagens tillämpningsområde är omfattande och undantagen har uppräknats uttömmande. Undantagna är bland annat undervisnings- och forskningspersonal som genom riksomfattande kollektivavtal har garanterats ett skydd som motsvarar vilotiderna och maximiarbetstiderna enligt denna lag.

Lagen innehåller också bestämmelser om arbetstidsarrangemangen för flextiden. Av flextiden ska minst hälften vara sådan där arbetstagaren själv bestämmer var och när arbetet utförs.

I den nya lagen finns det också bestämmelser om en arbetstidsbank som kunde skapas på alla arbetsplatser.

Jour blir arbetstid och periodarbete tillämpas mer

Enligt förslaget ska jour på arbetsplatsen räknas in i arbetstiden och det ska inte heller längre vara möjligt att ha avvikande bestämmelser om detta i kollektivavtalen.

Bestämmelserna om periodarbete och regelbundet nattarbete preciseras så att de bättre motsvarar behoven på dagens arbetsmarknad. Tillfälligt nattarbete är fortfarande tillåtet.

Enligt förslaget kan periodarbetstid tillämpas bland annat inom brand- och räddningsväsendet och inom social- och hälsovårdstjänster som är öppna största delen av dygnet. Den prehospitala akutsjukvården kan också tillämpa periodarbete.

Ändringar i maximiarbetstiden och minimivilotiderna

Den nya lagen ska enligt förslaget innehålla bestämmelser om maximiarbetstid och minimivilotid utgående från arbetstidsdirektivet.

Genom riksomfattande kollektivavtal kan man komma överens om överskridande av maximiarbetstider för sjukhusläkare i sådana situationer där maximiarbetstiden överskrids på grund av beredskap av jourkaraktär. Jourtjänstgöring på arbetsplatsen ska i sin helhet räknas in i arbetstiden.

Arbetstidslagstiftningen ska fortsättningsvis vara tvingande lagstiftning men den tillåter omfattande avvikelser genom riksomfattande kollektivavtal arbetsmarknadsparterna emellan.

Lagen har beretts i trepartsgrupp och som tjänsteuppdrag

KT Kommunarbetsgivarna deltog i arbetsgruppen där revideringen av arbetstidslagstiftningen dryftades. Arbetsgruppen, som förblev oenig, skickade sitt betänkande på remiss. Remisstiden löpte ut i september 2017. Därefter har förslaget till arbetstidslag beretts som tjänsteuppdrag vid arbets- och näringsministeriet.

Mer på webben

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 158/2018 rd) >

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT