På svenska
Uutinen

Näin kunta- ja hyvinvointialan kustannukset kasvavat 2022–2025

Kunta- ja hyvinvointialan sopimukset saivat maaliskuussa lopulliset muotonsa. On aika käydä läpi, mistä sovittiin ja mitä se maksaa työnantajille.

Työpöydällä on laskelmia ja graafeja. Kuva: Jason Coudriet / Unsplash.

Kunta- ja hyvinvointialojen sopimusratkaisut vuosina 2022–2025 saivat maaliskuussa lopulliset muotonsa, kun sovintoesitysten mukainen perälautaratkaisu saatiin päätökseen. Perälautaratkaisun mukaisesti yksityisten alojen sopimusratkaisut vaikuttavat kunta- ja hyvinvointialojen palkankorotuksiin. Toisaalta merkittävä osa palkankorotuksista on työnantajaperälaudalla, eli viime kädessä työnantaja päättää niiden kohdentamisesta.

Tässä artikkelissa käydään läpi sovittuja korotuksia ja sopimusmuutoksia sekä niiden kustannusvaikutuksia. Sopimuskausi on kaikissa kunta- ja hyvinvointialojen työ- ja virkaehtosopimuksissa 1.5.2022–30.4.2025.

Vuonna 2022 maksettiin sekalinjainen yleiskorotus

Vuoden 2022 sopimuskorotukset ja -muutokset nostivat sekä kunta- että hyvinvointialan kustannuksia 1,76 prosenttia edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Euromääräisesti tämä tarkoitti kunta-alalla noin 183 miljoonan euron kustannusten lisäystä ja hyvinvointialalla noin 209 miljoonan euron lisäystä.

Kustannusten kasvuun vaikuttivat seuraavat muutokset:

 • Vuonna 2022 palkkoja korotettiin molemmilla aloilla 1.6. sekalinjaisella yleiskorotuksella 46 euroa, vähintään 2,0 prosenttia.
   
 • Elokuussa toteutettiin varsin nykyaikainen perhevapaauudistus, jossa molemmille vanhemmille annettiin yhtä pitkä palkallinen vapaa lapsen synnyttyä.
   
 • Lokakuussa tuli maksuun 0,5 prosentin keskitetty järjestelyerä, jonka käytöstä sovittiin sopimusaloittain.

Kesäkuussa 2023 maksetaan useita paikallisia järjestelyeriä

Vuonna 2023 kustannukset kasvavat kunta-alalla 4,85 prosenttia eli noin 513 miljoonaa euroa vuoden 2022 keskiarvoon verrattuna. Vastaavat luvut hyvinvointialueiden osalta ovat 6,13 prosenttia ja noin 740 miljoonaa euroa. Sovitut kertapalkkiot nostavat kunta-alan kustannuksia noin 129 miljoonaa euroa, mikä sisältää myös varhaiskasvatuksen henkilöstölle tulevat lisäkertapalkkiot. Hyvinvointialalla kertapalkkiot maksavat noin 130 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 kustannuksiin vaikuttavat seuraavat muutokset:

 • Vuoden 2023 alussa eläinlääkäreille, jotka pääsääntöisesti pysyivät kunta-alalla, toteutettiin yleiskorotus ja paikallinen järjestelyerä, jolla tuettiin heidän päivystysuudistustaan.
   
 • Maaliskuussa hyvinvointialan SOTE-sopimuksen yleistyöajan piirissä olevalle henkilöstölle tuli joutuisan ruokailun mahdollisuus työajalla. Lisäksi joillekin SOTE-sopimuksen piirissä oleville maksettiin 600 euron kertapalkkio eli niin sanottu koronakorvaus, jonka liittyi korona-ajan alkuun.
   
 • Kesäkuussa maksuun tulevat 2,2 prosentin yleiskorotus sekä 0,7 prosentin paikallinen järjestelyerä. Samaan aikaan tulee maksuun myös palkkauksen kehittämisohjelman mukainen 1,2 prosentin paikallinen erä ja hyvinvointialalla palkkojen yhteensovittamiseen sekä palkkausjärjestelmien kehittämiseen liittyvä paikallinen erä. Jälkimmäinen erä on SOTE-sopimuksessa ja Lääkärisopimuksessa (LS) 1,5 prosenttia ja uudessa Hyvinvointialojen yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (HYVTES) 1,0 prosenttia.
   
 • Lisäksi kesäkuussa maksetaan perälautatarkastelun mukainen 467 euron kertapalkkio niille kunta- ja hyvinvointialojen työntekijöille tai viranhaltijoille, jotka täyttävät sopimuksessa mainitun työssäoloehdon. Lisäksi KVTESin liitteen 5 ja OVTESin osio G:n piirissä oleville, kuten varhaiskasvatuksen henkilöstölle) maksetaan erillinen kertapalkkio. Tämä kertapalklkio on eri liitteiden tarkoittamille henkilöille 120 ja 150 euroa.
   
 • Sopimusten tekstimuutoksia tulee kesäkuussa voimaan OVTESin (päiväkodin johtajat) ja LS:n (sivuvirkaiset lääkärit) kohdalla. Tekstimuutokset jatkuvat OVTESin osalta myös elokuussa rehtorien palkkaperustetyöryhmän työn perusteella.
   
 • Lokakuussa 2023 LS:n kohdalla tulee maksuun perälautatarkastelun mukainen vuoden 2024 yleiskorotusosa, 0,77 prosenttia. Korotusajankohtaa aikaistettiin kesäkuulta 2024, jotta kesäkuun 467 euron kertapalkkion kustannusvaikutus toteutuu myös Lääkärisopimuksessa.

Vuonna 2024 maksetaan sopimuskauden viimeiset korotukset

Vuonna 2024 kunta-alan kustannukset nousevat 2,99 prosenttia, eli noin 331 miljoonaa euroa edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Hyvinvointialalla kustannukset kasvavat 4,15 prosenttia, eli noin 531 miljoonaa euroa.

Kustannuksiin vaikuttavat seuraavat asiat:

 • Helmikuussa 2024 kaikilla kunta- ja hyvinvointialojen sopimusaloilla tulee maksettavaksi kehittämisohjelmaan liittyvä 0,4 prosentin keskitetty järjestelyerä. Helmikuun järjestelyerä voidaan sopimusosapuolten sopimuksella siirtää kokonaan tai osittain käytettäväksi vuoden 2025 kesäkuun erän yhteydessä.
   
 • Kesäkuussa kaikilla sopimusaloilla maksetaan 2,27 prosentin yleiskorotus ja 0,73 prosentin paikallinen erä sekä kehittämisohjelman mukainen 0,6 prosentin paikallinen erä.
   
 • Sopimuskauden viimeinen sopimuskorotus on hyvinvointialalla lokakuussa 2024 maksuun tuleva palkkojen yhteensovittamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyvä paikallinen erä. Sen suuruus on SOTE-sopimuksessa ja LS:ssä 2,5 prosenttia ja HYVTESissä 2,0 prosenttia.

Iso osa korotuksista sovitaan paikallisesti 

Paikallisten erien osuus kaikista sopimuskorotuksista on huomattavan suuri. Kunta-alalla niiden osuus on noin 40 prosenttia ja hyvinvointialalla peräti noin 55 prosenttia. Nämä osuudet ovat merkittävästi suuremmat kuin vanhoissa kunta-alan sopimuksissa aiemmin tai yksityisen sektorin samaan aikaan solmituissa sopimuksissa.

Lisäksi paikallisten erien perälauta on ns. työnantajaperälauta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos erien jakamisesta ja kohdentamisesta ei päästä paikallisissa neuvotteluissa työntekijöiden edustajien kanssa yksimielisyyteen, niistä päättää viime kädessä työnantaja. 

Tästä työnantajaperälaudasta tekevät poikkeuksen vain yksityisen sektorin verrokkialojen perälautatarkastelusta tulevat 1.6.2023 ja 1.6.2024 paikallisten erien lisäosat, 0,3 prosenttia ja 0,33 prosenttia. Niistä puolet maksetaan erimielisyyden sattuessa yleiskorotuksina ja puolesta päättää työnantaja. Tätä kutsutaan puoliperälaudaksi.

Sopimuskorotusten taso voi tuntua korkealta, mutta näissä vallitsevissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa sekä palvelu-, työehtosopimus- ja palkkausjärjestelmien uudistamishetkellä kolmen vuoden työrauha on merkittävä vakautta ja ennustettavuutta tuova asia.

Alla vielä yhteenvetona alojen vuosikeskiarvovertailun mukaiset kustannukset sekä sopimusaloittain tulevat sopimuskorotukset.

Näin paljon kunta- ja hyvinvointialan kustannukset kasvavat

Koko hyvinvointiala 

Vuosimuutos, €

Vuosikeskiarvo, muutos-%

2021–2022

208 675 905

1,76

2022–2023

739 782 593

6,13

2023–2024

531 254 764

4,15

Koko kunta-ala 

Vuosimuutos, €

Vuosikeskiarvo muutos-%

2021–2022

183 131 418

1,76

2022–2023

513 249 804

4,85

2023–2024

331 367 693

2,99

Näin sopimuskorotukset tulevat maksuun

Kunta-alan sopimuskorotukset 2023–2024

   

KVTES

OVTES

TS

TTES
***

LS (eläin-lääkärit)
****

1.1.2023

Yleiskorotus

       

1,50 %

1.1.2023

Paikallinen järjestelyerä

       

0,40 %

1.6.2023

Yleiskorotus

2,20 %

2,02 %

2,20 %

2,20 %

0,70 %

1.6.2023

Paikallinen järjestelyerä*

0,4 % + 0,3 %

0,4 % 
+ 0,3 %*

0,4 % 
+ 0,3 %

0,4 % 
+ 0,3 %

0,30 %

1.6.2023

Kehittämis-ohjelmaerä (paikallinen erä)

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1,20 %

30.6.2023

Kertaerä

467 € (467 € 
+ 120 € Liite 5)

467 € 
(467 € 
+ 150 € Osio G)

467 €

467 €

467 €

1.10.2023

Yleiskorotus

 

 

   

0,77 %

1.2.2024

Kehittämis-ohjelmaerä (keskitetty erä)

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

0,40 %

1.5.2024

Yleiskorotus

 

0,77 %

     

1.6.2024

Yleiskorotus

2,27 %

1,50 %

2,27 %

2,27 %

1,50 %

1.6.2024

Paikallinen järjestelyerä*

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

0,4 % 
+ 0,33 %

1.6.2024

Kehittämis-ohjelmaerä (paikallinen
erä)**

0,60 %

0,60 %

0,60 %

0,60 %

0,60 %

* Jos paikallisen erän 0,3 %( 1.6.2023) tai 0,33 % (1.6.2024) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisesti yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja.

** Yksi kehittämisohjelmaerä voidaan käyttää keskitetysti.

*** TuntiTESin yleiskorotuksien senttimäärät selviävät myöhemmin.

**** Eläinlääkärit (LS Liite 5) koskee pääosin kunta-alan työnantajia. Eläinlääkäritaksan mukaisten palkkioiden korotusajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hyvinvointialan sopimuskorotukset 2023–2024

   

SOTE-sopimus

Lääkärit***

HYVTES

maaliskuu 2023

Kertaerä

600 €

   

1.6.2023

Yleiskorotus

2,20 %

2,2 % / 2,62 % / 2,18 %

2,20 %

1.6.2023

Paikallinen järjestelyerä*

0,4 % + 0,3 %

0,4 % + 0,3 %

0,4 % + 0,3 %

1.6.2023

Kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)

1,20 %

1,20 %

1,20 %

1.6.2023

Yhteensovittamiserä (paikallinen erä)

1,50 %

1,50 %

1,00 %

30.6.2023

Kertaerä

467 €

467 €

467 €

1.10.2023

Yleiskorotus

 

0,77 %

 

1.2.2024

Kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä)

0,40 %

0,40 %

0,40 %

1.6.2024

Yleiskorotus

2,27 %

1,5 % / 1,92 %

2,27 %

1.6.2024

Paikallinen järjestelyerä*

0,4 % + 0,33 %

0,4 % + 0,33 %

0,4 % + 0,33 %

1.6.2024

Kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)**

0,60 %

0,60  %

0,60 %

1.10.2024

Yhteensovittamiserä (paikallinen erä)

2,50 %

2,50 %

2,00 %

* Jos paikallisen erän 0,3 % (1.6.2023) tai 0,33 % (1.6.2024) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisesti yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja.

** Yksi kehittämisohjelmaerä voidaan käyttää keskitetysti.

*** LS:n liitteiden 1–5 toimenpidepalkkioiden tai vastaavat korotusajankohdat tarkentuvat myöhemmin.