Suomeksi

Genomsnittliga löner

Totalinkomsterna utgörs av lönen för ordinarie arbetstid samt mertids-, övertids- och andra motsvarande ersättningar. Den informationskälla som använts är kommunernas och samkommunernas löneuppgifter från oktober 2021 insamlade av Statistikcentralen.

Stads- och kommundirektörernas löner

Stads- och kommundirektörernas genomsnittliga totalinkomst uppgick till 8 397 €/månad i oktober 2021. Det finns stor spridning i lönerna. Ju större kommun det är fråga om desto högre är i allmänhet lönen.

Stads- och kommundirektörernas löner 2021 finns i de finskspråkiga Excel-tabellerna nedan.

Missing media item.

Löneuppgifter enligt kommunstorlek och typ av samkommun

Uppgifter om utbetalda genomsnittliga uppgiftsrelaterade löner och totalinkomster enligt kommunstorlek och typ av samkommun finns i de finskspråkiga Excel-filerna nedan. Uppgifterna är från oktober 2021.