Suomeksi

Inkomstutvecklingen per sektor

I graferna jämförs inkomstutvecklingen i olika arbetsmarknadssektorer, dvs. kommunerna, staten och den privata sektorn, med hjälp av Statistikcentralens förtjänstnivåindex (ATI) och indexet för ordinarie arbetstid (SANI). Granskningstidpunkten är i varje figur årets sista kvartal. Utgångsåren för granskningen är 2010 och 2015.

Förtjänstnivåindexet anger hur medellönen för ordinarie arbetstid utvecklas för heltidsanställda. Förtjänstnivåindexet innefattar resultatbonusar och avtalsenliga engångsposter. Resultatbonusar och poster av engångsnatur som baserar sig på kollektivavtal har bokförts som medeltal per kalenderår för varje kvartal.

Med indexet för ordinarie arbetstid avses löner för ordinarie arbetstid utan resultatbonus och andra engångsposter som baserar sig på kollektivavtal.

Nedskärningen av semesterpenningen enligt konkurrenskraftsavtalet påverkar förtjänstnivåindexet 2017–2019. I siffrorna för 2019 syns den engångspost som betalats inom kommunsektorn under året. Därför bromsar höjningen av förtjänstnivåindexet inom kommunsektorn år 2020 upp den engångspost som betalades under jämförelseåret 2019, men å andra sidan påskyndas höjningen av indexet 2020 av att nedskärningen av semesterpenningen inte längre gäller.

I indexet för ordinarie arbetstid syns inte nedskärningen i semesterpenningen och engångsposten.

Årliga förändringar i index för ordinarie förtjänst 2011–2021 (SANI2010 = 100), 4:e kvartalet, %

*) Uppskattning

Källa: Förtjänstnivåindex, Statistikcentralen.

Årliga förändringar i index för ordinarie förtjänst 2016–2021 (SANI2015 = 100), 4:e kvartalet, %

Årliga förändringar i förtjänstnivåindex 2011–2021 (ATI2010 = 100), 4:e kvartalet, %

Årliga förändringar i förtjänstnivåindex 2016–2021 (ATI2015 = 100), 4:e kvartalet, %

*) Uppskattning

Källa: Förtjänstnivåindex, Statistikcentralen.