Suomeksi

KT bevakar de kommunala arbetsgivarnas intressen inom EU

Till KT:s uppgifter hör bevakning av internationella arbetsmarknadsintressen. KT företräder de kommunala arbetsgivarna också vid verkställandet av EU-bestämmelserna på nationell nivå och ger kommunerna och samkommunerna råd om hur bestämmelserna ska tillämpas.

Euroopan unionin lippuja liehuu rivissä.

KT bevakar de finländska kommunala arbetsgivarnas intressen inom Europeiska unionen genom att delta i följande organisationers verksamhet:

 • Arbetsgivarforumet vid Europeiska kommuners och regioners råd CEMR-EP
 • Den europeiska organisationen för offentliga arbetsgivare och offentliga företag – SGI Europe (före detta CEEP)
 • Europeiska arbetsgivarorganisationen för hälso- och sjukvårdsektorn HOSPEEM
 • Europeiska arbetsgivarorganisationen för undervisningssektorn EFEE.

Genom medlemskapet i SGI Europe deltar KT i dialogen för samtliga sektorer och genom CEMR:s arbetsgivarforum i sektordialogen för kommunsektorn.

Kommunala arbetsmarknadsfrågor behandlas inom EU i kommittén för social dialog inom kommunsektorn.

Nordiska kommunala arbetsgivare i nära samarbete

KT har täta kontakter med de andra nordiska kommunala arbetsgivarorganisationerna.

Av de kommunala arbetsgivarna i Norden är Danmark, Sverige och Norge också medlemmar i såväl SGI Europe som CEMR:s arbetsgivarforum.
Europeiska kommuners och regioners råd CEMR och dess arbetsgivarforum

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är europeiska kommuners och regioners råd. De europeiska kommun- och regionförvaltningsorganisationerna grundade rådet som sitt samarbetsorgan år 1951.

År 1994 grundade CEMR ett arbetsgivarforum (Council of European Municipalities and Regions, Employers' Platform, CEMR/EP) för att sköta kommunarbetsgivarnas intressebevakning i Europa. Forumets uppgift är att representera kommunala arbetsgivare i ärenden som gäller lokalförvaltningen.  KT har deltagit aktivt i arbetsgivarforumet alltsedan starten.

CEMR verkar i 29 länder och har 38 medlemsförbund. CEMR och dess arbetsgivarforum CEMR/EP representerar nästan 100 000 europeiska kommuner. Arbetsgivarforumets medlemsorganisationer sysselsätter cirka 20 miljoner löntagare.

Arbetsmarknadsparterna har stort inflytande i EU:s beslutsfattande

EU-kommissionen erkände år 2003 CEMR:s arbetsgivarforum (CEMR-EP) som en arbetsgivarorganisation som representerar kommunsektorn.

År 2004 inledde EU-kommissionen en social dialog sektorvis om lokalförvaltningen med CEMR:s arbetsgivarforum och EPSU som representerar kommunala löntagare. I anslutning till dialogen ordnas temaår och utvecklingsprojekt kring arbetslivet och ingås ramavtal.

Dessutom bevakar arbetsgivarforumet de kommunala arbetsgivarnas intressen genom direkt samarbete med kommissionen. Arbetsgivarforumet utvecklar personalledningen bland annat genom att främja spridningen av god praxis.

KT representerar de kommunala arbetsgivarna i den sociala dialogen

Social dialog innebär en dialog mellan arbetsmarknadsparterna och dialogen tryggas genom ett grundavtal. Målet med dialogen är att påverka kommissionens beslut och se till att arbetsmarknadsorganisationerna får sin röst bättre hörd. Kommunsektorns kommitté för social dialog erbjuder alltså en kanal för påverkan när det gäller arbetsmarknadsfrågor.

Kommittén för social dialog, dvs. sektorkommittén, har som uppgift att

 • bereda utlåtanden om Europeiska kommissionens initiativ som gäller arbetslivet
 • uppmuntra och utveckla en social dialog inom lokal och regional förvaltning.

Kommittén har sammanlagt 30 arbetsgivarrepresentanter och 30 löntagarrepresentanter.

Kommunsektorns parter i kommittén för social dialog inom EU är

 • arbetsgivarforumet vid Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR-EP) som företräder arbetsgivarna
 • Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) som hör till Europeiska fackliga samorganisationen som företräder arbetstagarna.

I arbetet deltar KT och EU-föreningen för den offentliga sektorns fackliga organisationer i Finland  FIPSU, som företräder föreningen för den offentliga sektorns fackliga organisationer i Finland.

Arbetsmarknadsparterna med i beslutsfattandet som gäller socialpolitik och sysselsättning

Arbetsmarknadsparterna deltar i förhandlingar om gemenskapens socialpolitik och sysselsättningsstrategi och de hörs i många beslutsprocesser.
Kommissionen samråder med arbetsmarknadsparterna såväl på tvärsektoriell nivå som på sektornivå.

Ett exempel på sektorkommitténs arbete är kommunsektorns europeiska arbetsmarknadsparters gemensamma ställningstagande, En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar, till Europeiska kommissionens grönbok år 2007.

Den europeiska organisationen för offentliga arbetsgivare och offentliga företag SGI Europe (före detta CEEP)

Medlemmarna i SGI Europe (Services of General Interest in Europe) är organisationer som producerar offentliga tjänster och vars beslutanderätt är offentlig.

SGI Europe representerar sina medlemmar i EU:s organ, såsom kommissionen, parlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

KT är medlem i SGI Europe:s finska sektion.

SGI Europe deltar i den sociala dialogen

SGI Europe är en av de sektorsövergripande organisationer som erkänts av Europeiska kommissionen och som har rätt att förhandla fram avtal inom EU för sina medlemmar.

I den sociala dialogen representerar SGI Europe de offentliga arbetsgivarna och BUSINESSEUROPE de privata. ETUC representerar arbetstagarorganisationerna.

Flera ramavtal har utarbetats inom den sociala dialogen. En del av dem har genom direktiv införlivats i Finlands lagstiftning. Arbetsmarknadsparterna har förhandlat om ikraftträdandet av vissa ramavtal, och de har beaktats till exempel i de kommunala kollektivavtalens bestämmelser eller delgetts på annat vis.

Den finska sektionen påverkar aktivt

Till SGI Europe:s finska sektion hör Finlands arbetsgivarorganisationer inom den offentliga sektorn, KT och Statens arbetsmarknadsverk.
 
Finlands sektion är medlem i SGI Europe:s

 • arbetsutskott (SAB) / Henrika Nybondas-Kangas, KT
 • permanenta beslutsorgan /Ulla Westermarck, Statens arbetsmarknadsverk

Dessutom deltar den finska sektionen i förhandlingar som gäller jämlikhet, familjeledigheter, arbetstider och andra ärenden som är viktiga för sektionen.

Henrika Nybondas-Kangas från KT representerar SGI Europe också i kommittén för social dialog.

Europeiska arbetsgivarorganisationen för hälso- och sjukvårdsektorn HOSPEEM

HOSPEEM (European association of hospital and healthcare employers) grundades år 2005 för att driva arbetsgivarnas intressen inom sjukhus- och hälsovårdssektorn i frågor som gäller arbetskraft och arbetsmarknadsförhållanden. KT har varit medlem i HOSPEEM sedan 2009.

HOSPEEM samlar europeiska arbetsgivare inom den offentliga hälso- och sjukvården för gemensam intressebevakning.
 
HOSPEEM:s medlemmar representerar

 • hälso- och sjukvårdsenheter som styrs av staten eller regionen
 • aktörer inom privata sektorn.

De arbetsgivarorganisationer inom hälso- och sjukvård som hör till förbundet har befogenhet att förhandla med löntagarorganisationerna och fatta bindande beslut i frågor som gäller löner och anställningsvillkor.

Målet är att utveckla ledningen och arbetslivsrelationerna

HOSPEEM eftersträvar

 • att utveckla förhållandet mellan ledarskap och arbetsliv på sjukhus och inom hälso- och sjukvården
 • att främja dialogen med europeiska fackföreningar inom hälso- och sjukvården
 • att utveckla sysselsättningsmetoder och trygga ändamålsenliga anställningsvillkor inom hälso- och sjukvården.

Europeiska kommissionen godkände år 2006 HOSPEEM:s legitimerade ställning som arbetsmarknadspart i den europeiska sjukhussektorns sociala dialog.

Europeiska arbetsgivarorganisationen för undervisningssektorn EFEE

KT medverkar i arbetsgivarsamarbete inom undervisningssektorn i EU och är en av EFEE:s (European Federation of Education Employers) stiftande medlemmar. EFEE bildades år 2009 och representerar alla utbildningsnivåer från förskola till högskola.

Utbildningsfrågorna står i regel under den nationella beslutanderätten och har inte reglerats genom direktiv i någon högre grad. Rekommendationerna och övriga anvisningar från EU har ändå vuxit i antal och betydelse.
Inflytande på kommissionens beslut genom EFEE

Via EFEE har arbetsgivarna inom undervisningssektorn möjligheter att direkt påverka kommissionens beslut och få sin röst bättre hörd.
 
EFEE

 • deltar i beredningen av EU:s utbildningspolitik
 • påverkar beslut som gäller undervisningssektorn
 • bevakar på EU-nivå arbetsgivarnas intressen inom undervisningssektorn i samverkan med andra arbetsgivarorganisationer.

EFEE är medlem i SGI Europe, dvs. i den europeiska organisationen för offentliga arbetsgivare och offentliga företag.
Dialog mellan arbetsgivarna och arbetstagarna inom undervisningssektorn i Europa

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inom undervisningssektorn har också arbetsmarknadssamarbete på EU-nivå.

En kommitté för social dialog inom undervisningssektorn inledde sin verksamhet 2010.

Den sociala dialogen omfattar cirka 93 miljoner elever och 15 miljoner lärare i 27 länder och alla utbildningsnivåer från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. Parterna har antagit en gemensam deklaration om samarbetet, Joint Declaration on Investing in Future.
 
Den sociala dialogen inom undervisningssektorn fokuserar speciellt på vissa teman:

 • utbildningens kvalitet ur lärarutbildningsperspektiv
 • invandringens och den åldrande befolkningens inverkan på befolkningsutvecklingen
 • universitets- och högskoleundervisningens och forskningens roll

Den europeiska diskussionen poängterar också utbildningens positiva betydelse för att klara av recessioner.

KT representerar Finland i en kommitté för social dialog inom undervisningssektorn. I kommittén finns det också representanter för Bildningsarbetsgivarna rf och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ.

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT