På svenska

KT hoitaa jäsenyhteisöjensä edunvalvontaa EU:ssa

KT:n tehtäviin kuuluu työmarkkina-asioita koskeva kansainvälinen edunvalvonta. KT edustaa kuntatyönantajia myös EU-säännösten kansallisessa toimeenpanossa. Lisäksi se antaa kunnille ja kuntayhtymille neuvontaa säädösten soveltamisesta.

Euroopan unionin lippuja liehuu rivissä.

KT ajaa Suomen edustamiensa organisaatioiden etuja Euroopan unionissa osallistumalla seuraavien organisaatioiden toimintaan:

 • Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston työnantajafoorumi CEMR EP
 • Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen keskus SGI Europe (aiemmin CEEP)
 • Euroopan sairaala- ja terveydenhuoltoalan työnantajaliitto HOSPEEM
 • Euroopan opetusalan työnantajien EFEE.

SGI Europen jäsenenä KT on mukana kaikki alat kattavassa vuoropuhelussa ja CEMRin työnantajafoorumin kautta kunta-alan sektorivuoropuhelussa.

Kunta-alan työmarkkina-asioita käsitellään EU:ssa kunta-alan sosiaalidialogikomiteassa.

Pohjoismaiset kuntatyönantajat tekevät tiivistä yhteistyötä

KT:llä on tiiviit yhteydet muiden pohjoismaiden kuntatyönantajajärjestöihin.

Pohjoismaisista kuntatyönantajista Tanska, Ruotsi ja Norja ovat myös sekä SGI Europen että CEMRin työnantajafoorumin jäseniä.​

Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto CEMR ja sen työnantajafoorumi

CEMR (Council of European Municipalities and Regions) on Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto. Eurooppalaiset kunta- ja aluehallintojärjestöt perustivat sen yhteistyöelimeksi vuonna 1951.

Vuonna 1994 CEMR perusti työnantajafoorumin (Council of European Municipalities and Regions, Employers' Platform, CEMR/EP) hoitamaan kuntatyönantajien edunvalvontaa Euroopassa. Foorumin tehtävänä on edustaa kuntatyönantajia paikallishallintoa koskevissa asioissa. KT on toiminut työnantajafoorumissa aktiivisesti sen perustamisesta lähtien.

CEMR toimii 29 maassa ja sillä on 38 jäsenliittoa. CEMR ja sen työnantajafoorumi CEMR/EP edustavat lähes 100 000 eurooppalaista kuntaa. Työnantajafoorumin jäsenyhteisöt työllistävät noin 20 miljoonaa palkansaajaa.

Työmarkkinaosapuolet vaikuttavat merkittävästi EU:n päätöksentekoon

EU:n komissio tunnusti vuonna 2003 CEMRin työnantajafoorumin (CEMR EP) kunta-alaa edustavaksi työnantajajärjestöksi.

Vuonna 2004 EU:n komission käynnisti paikallishallintoa koskevan sektorikohtaisen sosiaalisen vuoropuhelun CEMRin työnantajafoorumin sekä kuntien palkansaajia edustavan EPSUn kanssa. Vuoropuhelun yhteydessä järjestetään työelämään liittyviä teemavuosia ja kehittämishankkeita ja tehdään puitesopimuksia.

Lisäksi työnantajafoorumi valvoo kuntatyönantajien etua tekemällä yhteistyötä suoraan komission kanssa. Se kehittää kuntien henkilöstöjohtamista muun muassa edistämällä hyvien käytäntöjen levittämistä.

KT edustaa kuntatyönantajia sosiaalidialogissa

Sosiaalidialogi tarkoittaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, ja sen on turvattu perussopimuksella. Dialogin tavoitteena on vaikuttaa komission tekemiin päätöksiin ja vahvistaa työmarkkinajärjestöjen äänen kuuluvuutta. Kunta-alan sosiaalidialogikomitea tarjoaa siis väylän vaikuttaa komissioon kunta-alaa koskevissa työmarkkina-asioissa.

Sosiaalidialogikomitean eli sektorikomitean tehtävänä on

 • valmistella lausuntoja Euroopan komission työelämää koskevista aloitteista
 • rohkaista ja kehittää sosiaalista vuoropuhelua paikallis- ja aluehallinnon alalla.

Komiteassa on kaikkiaan 30 työnantajien ja 30 palkansaajien edustajaa.

Kunta-alan sosiaalidialogikomitean osapuolet EU:ssa ovat

 • työnantajia edustava Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston työnantajafoorumi (CEMR EP)
 • työntekijöitä edustava Euroopan ammatilliseen yhteisjärjestöön kuuluva Euroopan julkisen alan ammattiliittojen federaatio (EPSU).

KT ja suomalaisia julkisen alan ammattijärjestöjä edustava Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU osallistuvat näiden työhön.

Työmarkkinaosapuolet mukana sosiaalipolitiikkaa ja työllisyyttä koskevassa päätöksenteossa

Työmarkkinaosapuolet osallistuvat neuvotteluihin yhteisön sosiaalipolitiikasta ja työllisyysstrategiasta ja niitä kuullaan useissa päätöksentekoprosesseissa.

Komissio kuulee työmarkkinaosapuolia sekä toimialojen välisellä että alakohtaisella tasolla.

Yhtenä esimerkkinä sektorikomitean työstä on kunta-alan eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten vuonna 2007 antama yhteinen kannanotto Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle Euroopan komission vihreään kirjaan.

Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalainen keskus SGI Europe (aiemmin CEEP)

SGI Europen ( Services of General Interest in Europe) jäseniä ovat sellaiset organisaatiot, jotka tuottavat julkisia palveluita ja joiden päätäntävalta on julkista.

SGI Europe edustaa jäseniään EU:n toimielimissä kuten komissiossa, parlamentissa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa.

KT on SGI Europen Suomen jaoston jäsen.

SGI Europe osallistuu sosiaalidialogiin

SGI Europe on yksi Euroopan komission tunnustamasta sektorit ylittävästä organisaatiosta, jolla on oikeus neuvotella jäsentensä puolesta sopimuksia EU:ssa.

Sosiaalidialogissa SGI Europe edustaa julkisia työnantajia ja BUSINESSEUROPE yksityisiä työnantajia. ETUC edustaa puolestaan työntekijäorganisaatioita.

Sosiaalidialogissa on laadittu useita puitesopimuksia. Osa niistä on tullut direktiivillä osaksi Suomen lainsäädäntöä. Työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet joidenkin puitesopimusten voimaantulosta, ja ne on otettu esimerkiksi kunta-alalla huomioon työehtosopimuskirjauksissa tai saatettu tietoon muulla tavalla.

SI Europen Suomen osasto vaikuttaa aktiivisesti

SGI Europen Suomen jaostoon kuuluvat Suomen julkisen sektorin työnantajajärjestöt KT ja Valtion työmarkkinalaitos.
 
Suomen jaostolla on jäsenyys SGI Europen

 • työvaliokunnassa (SAB) / Henrika Nybondas-Kangas, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
 • pysyvissä päätöksentekoelimissä / Ulla Westermarck, Valtion työmarkkinalaitos.

Lisäksi Suomen jaosto osallistuu neuvotteluihin, jotka liittyvät tasa-arvoon, perhevapaisiin, työaikoihin sekä muihin sen kannalta tärkeisiin asioihin.

Henrika Nybondas-Kangas KT:sta edustaa SGI Europea myös sosiaalidialogikomiteassa.

Euroopan sairaala- ja terveydenhuoltoalan työnantajaliitto HOSPEEM

HOSPEEM (European association of hospital and healthcare employers) perustettiin vuonna 2005 ajamaan Euroopan sairaala- ja terveydenhuoltoalalla toimivien työnantajien etuja työvoimaa ja työmarkkinasuhteita koskevissa kysymyksissä. KT on ollut sen jäsen vuodesta 2009 lähtien.

HOSPEEM kokoaa eurooppalaisia julkisen terveydenhuollon työnantajia yhteiseen edunvalvontaan.
 
HOSPEEMin jäsenet edustavat

 • valtion tai alueellisessa ohjauksessa olevia terveydenhuoltoyksiköitä
 • yksityisellä sektorilla toimivia tahoja.

Liittoon kuuluvilla terveydenhuoltoalan työnantajajärjestöillä on toimivalta neuvotella ja päättää sitovasti palkkaukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyvistä kysymyksistä palkansaajajärjestöjen kanssa.

HOSPEEMin tavoitteena kehittää johtamista ja työelämän suhteita

HOSPEEM pyrkii

 • vaikuttamaan johtamisen ja työelämän suhteiden kehittämiseen sairaaloissa ja terveydenhuollossa
 • edistämään vuoropuhelua terveydenhuoltoalan eurooppalaisten ammattiliittojen kanssa
 • kehittämään työllistämismenettelyitä sekä turvaamaan asianmukaiset palvelussuhteen ehdot terveydenhuoltoalalla.

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2006 HOSPEEMin täysivaltaisen aseman työmarkkinaosapuolena Euroopan sairaalasektorin sosiaalisessa vuoropuhelussa.

http://educationemployers.eu/

Euroopan opetusalan työnantajajärjestö EFEE

KT osallistuu opetusalan työnantajayhteistyöhön EU:ssa ja on EFEEn (European Federation of Education Employers) perustajajäsen. EFEE perustettiin vuonna 2009, ja se edustaa kaikkia koulutusasteita esiopetuksesta korkeakoulutukseen.

Koulutusasiat ovat pääsääntöisesti olleet kansallisen päätösvallan piirissä, eikä niitä ole säädelty merkittävästi direktiiveillä. EU:sta tulevien suositusten ja muun ohjauksen määrä ja merkitys ovat kuitenkin kasvaneet.

EFEEn kautta vaikutetaan komission päätöksiin

EFEEn kautta opetusalan työnantajat voivat vaikuttaa suoraan komission tekemiin päätöksiin ja vahvistaa työnantajien äänen kuuluvuutta.
 
EFEE

 • osallistuu EU:n koulutuspolitiikan valmisteluun
 • vaikuttaa opetusalaan liittyviin päätöksiin
 • valvoo opetusalan työnantajien etuja EU:n tasolla yhteistyössä muiden työnantajajärjestöjen kanssa.

EFEE on CEEPin eli Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten eurooppalaisen keskuksen jäsen.

Työnantajat ja työntekijät käyvät opetusalan vuoropuhelua Euroopassa

Opetusalan sosiaalidialogikomitea käynnistettiin vuonna 2010.

Sosiaalidialogin piirissä on noin 93 miljoonaa oppilasta ja 15 miljoona opettajaa 27 maasta. Se kattaa koko koulutusjatkumon varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Yhteistyöstä on laadittu yhteinen julkilausuma Joint declaration on investing in future.
 
Opetusalan sosiaalidialogissa keskitytään erityisesti tiettyihin teemoihin, joita ovat:

 • koulutuksen laatu opettajankoulutuksen näkökulmasta
 • maahanmuuton ja ikääntymisen vaikutukset väestökehitykseen
 • yliopisto- ja korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen rooli.

Eurooppalaisessa keskustelussa on myös korostettu koulutuksen merkitystä taloustaantumasta selviytymiseen.

KT edustaa Suomea opetusalan sosiaalidialogikomiteassa. Lisäksi komiteassa on Sivistystyönantajien ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n edustajat.

Muualla verkossa

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT